MUHADDISEEN KA MASLAK WA MANHAJJ AUR AHLE TAQLEED KA RAWAIYYA:


Bismillahirrahmanirraheem

 

MUHADDISEEN KA MASLAK WA MANHAJJ AUR AHLE TAQLEED KA RAWAIYYA:

1- Muhaddiseen Ke Nazdeek Baja Taur Par Hadith Ki Sehat Wa Zaeff Ki Tahqeeq Me Sanad Ko Buniyadi Ahmiyat Haasil Hai

“Sanad Ko Tasleem Na Kiya Jaaye Toh Fir Har Shakhs Jo Chaahe Kah Sakta Hai”

Sanad Hi Ghair Sahih Riwaayaat Ko Jaanchne Ka Sabse Bada Zariya Hai,

Is Buniyad Se Ghair Sahih Riwayat Ko Sahih Qarar Dene Ke Tamam Chor Darwaaze Band Ho Jaate Hain,

Lekin Is Chor Darwaaze Ko Khula Rakhne K Liye Is Buniyadi Usool Se Ghurez Ki Bahut si Raahen Akhtiyar Kar Li Gayi Hain, Jaise Masalan Kaha Jaata Hai

1- Falan Imam Ne Jo Baat Kahi Hai, Aakhir Unke Saamne Bhi Toh Koi Hadith Hogi ??

2- Ya Unke Daur Tak Us Hadith Ki Sanad Me Koi Raawi Zaeef ,Matrook Aur Kazzab Nahin Hoga,

3-Ya Hadith Ki Sehat Wa Zaeff Ek Ijtehadi Amr Hai, Isliye Ki Mujtahid Ne Jis Hadith Se Istadlal Kiya Hai, Chaahe Wah Zaeef Balke Mauzu Hi Ho, Uska Istadlal Sahih Hai, kisi Dusre mujtahid Ko Uska Istadlal Radd Karne Ka Haq Nahin Hai,

4- Ya Hasan E Zan Ki Buniyaad Par Mursal Riwayat Ko Sahih Tasleem Karna,

5-Ya Diraayat Ke Khilaaf Hone ka Daawa Karke Riwayat Ko Radd kar Dena,

6- Ya Apne Khud Sakhta Usoolon Ki Roshni Me Sahih Hadith ko Radd Kar Dena, Jis Par Shah Wali Ullah Aur Shah Abdul Aziz (Rh) Ne Bhi Ehtejaj Kiya Hai,

7- Ya Ye Daawa Karke Ke Falan Hadith Quraan Ke Mu’aariz Hai, Hadith Ko Radd Kar Dena (Jab Ke Koi Sahih Hadith Quran Ke Mu’aariz Nahin)

8- Ya Hadith Ko Nazar’andaz Karna,

9- Ya Ghair Faqeeh Raawi (Sahabi) Ki Riwayat Qiyaas Ke Khilaaf Hogi Toh Na’ Maqbool Hogi,

Aur Is Qism Ke Deegar Tareeqe Ya Usool, Jinke ZariyE Se Sahih Hadith Ko Bila Ta’aamil Radd Kar Diya Jaata Hai,

Aur Zaeef, Mursal Hatta Ke Mauzu Hadith Tak Ko Qubool Kar Liya Jaata Hai,

Ye Muhaddiseen Ke Maslak Wa Manhajj Ke Khilaaf Ya Ba’alfaaz Deegar Saabit’shudah Nusoos Hadith Ko Mustarad Karne Ya Ghair Saabit’shudah Baat Ko Shariat Baawar Karaane Ki Mazmoom Sa’ee Hai, Jiske Hote Hue Kabhi Nusoos E Shariat Ki Bala’dasti Qayem Ni Ho Sakti Aur Na Akhtilaaf Ka Khaatma Hi Mumkin Hai,

Elawah Ye Bhi Ek Haqeeqat Hai Ke In Chor Darwaazon Ka Koi Talluq Imam Abu Hanifa Se Nahin Hai, Ye Sab Baad Ke Logon Ki Ijaad Hain, In Mese Koi Ek Usool Bhi Imam Abu Hanifa Se Saabit nahin Kiya Ja Sakta,

Goya muhaddiseen Ki Rosh Ko Apnana Imam Sahab Ki Taqleed Ke Maanafi Nahin Hai,

2- Muhaddiseen Ka Dusra Wasaf, Imaanat Wa Diyaanat Ka Ehtemam Hai, Unhone Hadith Ki Jama Wa Tadween Me Bhi Kamaal Diyaanat Ka Muzaahera Kiya Hai Aur Jirrah Wa Tadeel Ke Usoolon Ko Istemaal Karke Hadith Ka Rutba Mutayyin Karne Me Bhi Unhone Kisi Zahni Tahaffuz Ka Muzaahera Kiya Hai, Na Hazbi Wa Fiqhi Taassub Ka..

MZAKOORAH AHLE TAQLEED KI ILMI KHYAANATON KI CHAND MISALEIN:

Ahle Taqleed Me Imaanat Ki Bhi Kami Hai, Iski Bahut Si Misaalen Di Ja Sakti Hain, Lekin Yahan Ham Sirf 4 Misaalein Pesh Karenge In sha allah, 2 Ulema E Deoband Ki, Aur Teesri Barelwi Hazraat Ki, Ye Dono Hi Imam Abu Hanifa (rh) ke Muqallid Kahlaate Hain, Chauthi Dono Me Qadr Mustarak Ki Haisiyat Rakhti Hai,

Pahli Misaal :

Khwaateen Namaz Kis Tarah Padhen ??

Yani Wah Ruku Sajdah Kis Tarah Karen ??

Aurton Ki baabat Kisi Bhi Sahih Hadith Me In Umoor Ki Wazaahat Nahin Milti, Isliye Wah Nabi (Sws) Ke Farmaan

“Tum Us Tarah Namaz Padho Jis Tarah Tumnr Mujhe Namaz Padhe Hue Dekha Hai”

Ke Umoom Me Daakhil Hongi Aur Mazkoorah Saare Kaam Mardon Hi Ki Tarah Sar’anjaam Dengi, Jaisa Ke Iski Kuch Tafseel Isse Pahle Bhi Hamne Bayan Ki Hai,

Lekin Ulema E Ahnaaf Kahte Hain Ke
Mard Aur Aurat Ki Namaz Me Farq Hai

“Khwateen Ka Tareeqah Namaz” Taaleef Maulana Abdul Raif Sakhrawi Hamare Saamne Hain,

Usme In farqon Ko Bayan Karne Ke Liye Ahadith Ke Naam Se Kai Haditj Bayan Ki Gayi Hain, Lekin Unmese Koi Ek Bhi Hadith Sahih Nahin Hai,

Aur Sitam Zareefi Ki Inteha Hai Ya Imaanat Wa Diyaanat Ke Faqdaan Ka Ye Haal Hai Ke Un Bayan Kardah Hadith Me “Sunan Al Kubra Lil Bayheqi” Ki 2 Riwayat Bhi Hain,

Jinko Darz Karke Imam Bayheqi Ne Likha Hai

“Ye Riwayat Itni Zaeef Hain Ke Un Jaisi Riwayaat Se Istadlal Nahin Kiya Ja Sakta”

Lekin Mazkoorah Kitab Ke Musannaf (Author) Ne In Alfaz Ko Naqal Hi Nahin Kiya !!!

Albatta Dono Na’qaabil Istadlal Riwaayat Ko Apne Istadlal Me Pesh Kiya Hai, Yahi Haal Deegar Riwayat Ka Hai, Jo Unhone Pesh Ki Hain

Dusri Misaal :

Ulema E Ahnaaf Ke choti Ke Alim Maulana Ahmad Ali Saharanpuri Ki Hai, Jinka HASHIYA Sahih Bukhari Mudat’awwal Hai,

Unhone Hadith

“Iza Akimis’salaat Fala Salaat Ilal Maktoobah”

(Sahih Muslim Hadith), Jise iMam Bukhari Ne (Kitab Us Salaat Bab 38) Me Zikr Kiya hai, 

Is Hadith Ke Haashiye Me Sunan Bayheqi Ke Hawaale Se Yahi Hadith Naqal ki Hai, Isme Me

“Ila Rak’atil Fajr” Ke Alfaaz Ka Izaafa Hai,

Yani

” Farz NamaZ Ki Taqbeer Ho Jaane Ke Baad Koi Namaz Nahin, Albatta Fajr Ki 2 Rakatein (Sunnatein) Padhna Jayez Hai”

Halaanke imam Bayheqi Ne Is Izaafe Ki Baabat Saraahat Ki Hai Ke

“Ye Izaafa (Fajr Ki 2 Rakatein Padhna Jayez Hain) Be’asal Hain”

Aur Likhte Hain Ke Is Izaafe Ko Bayan Karne Waale Hajjaj Bin Naseer Aur Abaad Bin Kaseer Hain Aur Ye Dono Raawi Zaeef Hai

(Sunan Al Kubra)

Is Ke Ba’wajood Ek Sahih Hadith Ko Radd Karne Aur Apne Khilaaf E Hadith Riwaaj Ko Sahih Baawar Karaane Ke Liye Sahih Bukhari Ke Faazil Maheshi Ne Is Be’asal Izaafe Ko Hadith E Rasool Kah Kar Bayan Kar Diya

(Sahih Bukhari 1/194, Taba Noor muhammad)

Ye Baat Bhi Dilchaspi Se Khaali Na Hogi Ke Sahih Bukhari Ka Ye hasshiya Aaj Se Taqriban 125 Saal Pahle Jab Chhap Kar Pahli Martaba Manzar e Aam Par Aaya Tha Toh Sheikh Ul Kul Miyan Nazwwr Hussain Muhaddis Dehlawi (Rh) Ne Ek Maktoob Ke Zariye Se Is Kotaahi Ya Bad’diyaanati Ki Taraf Tawajjoh Dilaayi Thi Lekin Iski Islaah Nahin Ki Gayi,

Aur Sahih Bukhari Ke Arabi Hashiye Me Ye Be’asal Hadith, Hadith E Rasool Ke Naam Se Ab Tak Maujood Hai,

Miyan Nazeer Hussain Muhaddis Dehlawi (Rh) Ka Ye Maktoob Jo Arabi Me Hai, Kitan “Elaam Ahlul Asr” (Taaleef Maulana Shamsul Haq Diyanowi) Me Maujood Hai,

Ghaliban Isi Be’buniyaad Riwaayat Ki Buniyaad Par Aam Masjidon Me Fajr Ki Jamaat Ke Dauraan Me Log Be’dhadak Sunnatein Padh Rahe Hote Hain, Aur Hadith E Rasool

“Namaz Ki Takbeer Ho Jaane ke Baad Farz Namaz ke Elaawa Koi Namaz Nahin”

Ki Khilaaf Warzi Ki Jaati Aur,

“Jab Quraan Padha Ja Raho Ho Toh Tum Kaan Laga Kar Suno Aur Khamosh Raho”

(Surah Aaraaf)

Ka Zara Sa Bhi Lihaaz Nahin Kiya Jaata,

Aur Ulema Ye Manzar Rozaana apni Aankhon Se Dekhte Hain, Lekin Fiqhi Jamood Ne Unki Aankhon par Pattiyan Baandhi Hain…..

Teesri Misaal:

Barelwi Hazraat Ke Yahan Riwaaj Hai Ke Namaz E Janaza Ke Fauran Baad Mayyit Kr Ird Gird Khade Hokar Sab Dua Maangte Hain, Isko Wah Bahut Zaroori Samjhte Hai, Daleel Kya Hai,

Nabi (Sws) Ki Hadith hai

“Is Hadith Ka Sahih Tarjuma Toh Ye Hai Ki Jab Tum Mayyit Ki Namaz E Janaza Padhne Lago Toh Ikhlaas Ke Saath Uske liye (Maghfirat) Ki Dua Karo”

(Sunan Abi Dawood, Kitabul Janaiz Bab Dua al Mayyit Hadith 3199),

Jaisa Ke Quran Majeed Me Hai

“Aiy Imaan Waalon ! Jab Tum Namaz Ke Liye Khade Ho Toh Wuzu Karo”

(Surah Maida 6)

Lekin Barelwi hazraat “Iza Saleetum” Ka Tarjuma Karte Hain

“Jab Tum Namaz Padh Chuko Toh”

Aur Is Tarah Tarjume Me Bad’diyaanati ka Irtekaab Karke Janaze Ke Baad Dua Maangne Ke Apne Ghair Masnoon Amal Ka Jawaaz Saabit Karte Hain,

Halaanke Agar Ye Tarjuma Sahih Hai Toh Fir Unko Wuzu Bhi NAMAZ Khade Hone Ke Baad Hi Karna Chahiye, Na Ke Namaz Se Pahle,

Jaisa Ke Aayat

Ya Aiyyuhal Lazeena Aamanu Iza Qumtum Ilas’salaati Faghsilu Wuzuhakum

Ka Tarjuma Barelwi Istadlal Ke Mutabik Karne Ka Iqtaza Hai.

Isi Tarah Quran Ke Is Huqm

Fa’iza Qara’tal Qur’aana Fas’ta’izbillah

(Surah Nahal 98)

Ka Tarjuma Wa Mafhoom Bhi Ye Hona Chahiye Ke Jab Tum Quraan Kareem Padh Chuko Toh Shaitaan Se Panaah Maango,

Yani “Auzubillah” Tilaawat e Quran Ke Baad Karo.

Kya Ye Tarjuma Wa Mafhoom Sahih Hoga ??

CHAUTHI MISAAL !

yahi Haal UN Hadith ki Sehat Wa Zaeef Ke Maamle Me Hai Jo Ikhtelaafi Masail Me Madaar e Bahes Banti Hain,

Unme Nihaayat Be’khaufi Ke Saath Imanat Wa Diyaanat Ka Khoon Karke Siqa Raawion Ko Zaeef Aur Zaeef Raawion Ko Siqa Saabit Karne Par Saara Zor Sarf Kiya Jaata Hai, Jiski Tafseel “Al Tankeel Bima Fi Taneeb Al Kawthari Man Baateel”

(Taaleef Shekh Abdul Rahman Bin Yahya Yamaani) Me Mulaheza Ki Ja Sakti Hai,

Isme Ek Lateefa Ye Bhi Hota Hai Ke Ek Raawi Apni Kisi Manpasand Riwayat Me Hota Hai Toh Use Us Waqt Siqa Baawar Karaya Jaata Hai Aur Wahi Raawi Jab Us Riwayat Me aata Hai Jis Se Dusra Fareeq Istadlal karta Hai Toh Wah Zaeef Qarar Pa Jaata Hai,

Ek Aur Lateefa Ye Hota Hai Ke Ek Hadith me 2-3 Baatein Hoti Hain, Un mese Koi Ek Baat Qubool Karli Jaati Hai Ke Usse Unke Kisi Fiqhi Masail Ka Asbaat Hota Hai Aur Dusri Baatein Radd Kar Di Jaati Hain Kyunki Wah Fareeq Mukhaalif Ke Mawafiq Hoti Hain,

Halaanke Hadith Ek hai, Sanad Ek Hai,

Agar Wah Hadith Sahih Hai Toh Usme Bayan Kardah Saari Hi Baatein Sahih hain,
Unmese kisi Baat Ko Maan Lena Aur Baaz Ko Na Manna Ise Kaun Maqool Tarz E Amal Qaraar De Sakta Hai ???

Isi Tarah Agar Wah Zaeef Hai, Tab Bhi Mamla Aisa Hi Hai, Uski Saari Hi Baatein Na’qaabil Tasleem Honi Chahiye, Uska Koi Ek Juzz Bhi Qaabil E Istadlal Nahin Ho Sakta,

Ye Lataif Hamare Fiqhi Jadal wa Munazirah Me Aam Hain,

Zaahir Baat Hai Imaanat Wa 

Diyaanat Ki Maujoodgi Me Inka imkaan Hai, Na Jawaaz Hi Hai,


3- Muhaddiseen Ke Manhajj Ki Teesri Numaaya Khoobi Jama Wa Tatbeek Ka Ehtemaam Hai, Baaz Riwayaat Me Jo Zaahiri Ta’aaruz Nazar Aata Hai Uske Hal Ke Liye Muhaddiseen Hasab Zel Tareeqe Akhti
yaar Karte Hain

a)- SaNad Ke Aitbaar Se Agar Ek Riwayat Sahih Hai Aur Dusri Zaeef Toh Sahih Sanad Ul Riwayat Ko Wah Qubool Kar Lete Hain Aur Zaeef Ko Nazar’andaaz Kar Dete hain

b)- Agar Sanad Ke Aitbaar Se Dono Hi Sahih Hoti Hain Lekin Darja Sehat Me Ek Ko Dusri Par Kisi Wajah Se Bartari Haasil Hoti Hai Toh Wah Raajeh Qaraar Paati Hai, Jaise Ek Riwayat Sunan Ki Hai, Dusri Mutaffiq Alaih Ya Sahih Bukhari Ya Sahih muslim Ki Hai, Toh Ye DuSri Qism Ki Riwaayat Sehat Ke Aitbaar Se Sunan Arba Ki Riwaayat Se Faiq Hai, Inko sunan Ki Riwaayat Par Tarjeeh Haasil Hogi….

To Be continued….

Advertisements

TARAWEEH KI JAMAAT


Bismillahirrahmanirraheem

 

Sawaal Hai Ki Bidat e Hasana Jaisi Koi Cheez Nahin Hai Toh Hz Umar (Ra) Ne Ye Kyun Kaha Ki Ye Acchi Bidat Hai ??

Ye swaal Baar baar Poocha Jaata H Ki Jab Hz Umar (Ra) ne Logon Ko Ek Jamaat Me Jama Kiya Taraweeh Ke Liye Ya Qayam e Ramzaan Ke Liye Toh Unhone Dekha Ki Log Namaz Padh Rahe Hain toh Kaha

“NiyamatUl Bidatil Haajihi”

Tarjuma: Ye Kaisi Acchi Bidat Hai

Ulema Ne Yahan Par Samjhaaya Hai Un Logon Ko Jinko Jaldi Samjh Me Nahin Aata hai

ke Yahan par Hz Umar (Ra) Ka Jo Jumla Hai Wo Sharai Aitbaar Se Nahin Hai Balke Waqi’e Aitbaar Se Hai, Zabaani Aitbaar Se Hai, Yani Lughwi Aitbaar Se hai

Kya Matlab Hai, Dekhiye Hz Umar (Ra) Ke Zamaane Me Ibtedaayi Daur Me Ye Hota Tha Ke Ek Aadmi Akela Namaz Padh Raha hai Taraweeh Ki Kuch Log Ek Imam Ke Peeche Padh Rahe Hai Kuch Log Dusre Imam Ke Peeche padh Rahen Hain, Aur Kai Jamaatein Aur Infiraadi Namazein Us Masjid Me Hoti Thi Hz Umar (Ra) Ne Dekha Ke Kaha Ki Agar Ye Sab ke Sab Ek Imam Ke Peeche Jama Hon Toh kitna Accha Hoga,

Kyun Kiya Unhone Aisa ??

Isliye Ki Hz Umar (Ra) Ne Dekha Tha Ke Allah Ke Rasool Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Aakhiri Amal Ye Tha kE Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne 3 Raaton Mese Aakhiri Raat Me Sabko Jama Kiya Tha Namaz Ke Liye, Aur Aapne EK imam Bankar Saare Musalmano Ki Jo Madeena Me Jo Log Namaz Ke Liye Aaye They, Un sab Ki Aapne Ek Jamaat Me Imaamat Ki Thi,

Toh Waqi Agar Ye Amal Accha tha Toh Allah Ke Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Ye Pasand Tha Tabhi Toh Allah Ke Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Aisa Kiya, Aur Hona Aisa Hi Chahiye Tha Toh Aapne Kiya,

Lekin Aap Dare Is Baat Par Kahin Ye Farz Na Ho Jaaye,

Toh Aapne Us Darr Ki Wajah Se Wo Accha Amal Chhod Diya,

Kyonki Wo Farz Na Ho Jaaye, Agar Farz Ho Gaya Toh Log Kar Nahin Paayenge,

Kyunki Hz Moosa (as) Ne Pahle Hi Bataya Tha Aapki Ummat Nahin Kar Paayegi, toh 5 Par Maamla Aakar Ruk Gaya Tha. Ab Aur Agar Farz Ho Jaaye Toh Ummat Ke Liye Mashakkat Ho Jaayegi,

Aap Miswaak Ka Huqm Nahin Dete They Logon Ko

“Agar Ummat par Taqleef aur Mashaqqat Ka Khauff nahin Hota Toh main Har Namaz Ke Liye Ummat Ko miswaak Ka Huqm Deta har Namaz Ke Waqt me”

Toh Aap Darte They Ki Ummat Par Taqleef Na Ho, Mashakkat Na ho, Balke Aasaani Rahe,

Aap Rahmatullillaalameen They

Toh Aapne Akhiri Jab Teesri Raat Sabko Jamaat Me Namaz Padhkar Bataya Toh Aapne Ishaara Diya Ki Asal Ye hai, Jamaat Matloob Hai, Isi Liye Aapne Wo Kiya,

Lekin Fir Aapne chhod Diya, Sahaba Intezaar Me Ke Aap Kyun Ni Aaye Chauthi Raat Me,

Aapne Kaha:-“Mujhpar Tumhara Raat Me namaz Me Intezaar Karna Mera Makfi Nahin tha Lekin Main Dara Is Baat Se Ke Kahin Ye Tumpar Farz Na Ho Jaaye Toh Maine Ye Kiya”

Toh Aapka Na Nikalna chauthi Raat Me Namaz Ki Jamat Liye Ek Majboori Ki Wajah Se , Tha, Ek Darr Ki Wajah Se Tha, Ke Kahin Allah Ki Taraf Se Iske Farziyat Ka Huqm Na A Jaaye, Kahin Wahi Na naazil Ho Jaaye ki Ab Hamesha Aise Hi padhte raho,

Hz Umar (Ra) Ke Daur Me, Hz Umar (Ra) Ne Dekha ke Ab Toh Wo Baat Ni Hai , Ab Toh Wahi Ka Silsila Ruk Gaya, Aur Padhne Ki Namaz Ke 2 Tareeqe Hain,

Ek Toh Ye Ke Jamat Ke Saath Na padha Jaaye , Alag Alag, Ya Alag Alag Jaamton Me Padhen Ya Infiraadi Namaz Padh A Jaaye, Ya Fir Ek Jamaat Se Padha Jaaye,

Dono Me Best Kiya Hai !?,

wo Tareeqa Jo Nabi Ka Hai, Lekin Nabi Ne Toh 3 Raat Padha,

Allah Ke Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam Ne 3 Raatein Namaz padhin,

Ab Maheene Bhar Padhen Ya Nahin Padhen Toh Hz Umar (Ra) Ne Maheene Bhar Ke liye Jaari Kar Diya,

Ab Maheene Bhar Padhna Practically Nabi Ke Zamaane Me Nahin Hua Tha, lekin Isi Asal Nabi Ke Amal Me Maujood Thi, Waise Hi jaise Aashoore Ki 10wi Ka Roza to Nabi ke Amal Me Hai 9wi Ka Amal Me Nahin Hai,

Lekin Ham Aur Aap Dono Ka Rakhte hain, Toh Nabi Ke Amal Me Wo Cheez Nahin Thi, Lekin Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Pasand Wo Amal Tha,

Aapne Niyyat Uski Ki Thi, Toh Jo Nabi Ko Pasand Hai Wo Bhi Deen Hai,

Isliye Hz Umar (Ra) Ne Kaha

“Nemal Bida’atul Haazihi”

Toh 2 Lafz Istemaal Kiye, Kaha “Nema’a” Accha Hai, Toh Nabi Ko Pasand Hai Toh Malum Hua Accha Hai Isi Liye Toh Jama Kiya,

Lekin “Bidat” Kaha Ye Naya maamla hai, Kyun ?

Kyunki Nabi ke Zamaane Me Poore Maheene Ki Taraweeh Jamaat Se Nahin Thi, Lekin Nabi ko Pasand Tha Jamaat Se Padhna Toh 3 Raaton Me Rukne Ki Wajah Se 3 Raaton Ki Ginti Poori Karni Nahin Thi Balke Chauthi Me Padhenge Aur Padhte Rahenge Farz Ho Jayegi, Toh Asal 30 Raat Padhe Toh Accha Hi Hai, Lekin Nabi Ne Padha Nahin Majboori ki Wajah Se,

Toh Is Aitbaar Se Ye Ek Naya Maamla hua ye Uss Zamaane Me Nahin Tha Ke Maheene Bhar Padhen, Toh Ye Naya Maamla hai, Lekin Ye Naya Maamla Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam ko Pasand Hone Ki Wajah Se Accha Hai,

Toh Ye Wo Bidat Nahin Hai Jo Buri Hai, Ye Bidat Hai Ye wo Amal Hai Jo Nabi Sallaho Alaihi Wasallam Se Saabit Hai Lekin Iska Amal Ruk Gaya Hai, Aur Is Tarah se Soorat Us Zamaane Me Nahin Thi ke Poora Maheena Padha Jaaye

Is Tarah Hz Umar (Ra) Ne Kaha Ye Kaise Acchi Bidat Cheez Hai Jo Nahi Hai jo Pahle Nahin Thi,

DekhiYe Jamaat Thi ke Nahin Thi ??, Thi,

Allah Ne Nabi Sallalaho alaihi Wasallam Ne Jamaat Banaayi, Ek Imam Baaqi Muqtadi,

Hz Umar (Ra) Ne Yahi Kiya Ke Ek Jamaat Ki, Aur ye Accha Hai Aur Ye Saabit Hai Nabi Sallalaho Alaihi Wasallam Se,

Poora Ramzaan Taraweeh Padhna Kya Nabi Sallalaho Alaihi wasallam Se Saabit Nahin Hai,

Aapne Kaha

“Jo Poora Ramzaan Imam Ehtesaat Ke Saath Qayaam Kare”

poora Ramzaan Qayam Karna Bhi Acchi Cheez Hai,

Jamaat Ke Saath Qayaam Karna bhi Acchi Cheez Hai,

Lekin Ab ye Dono Milke Nabi Ke Zamaane Me Poora Maheena Nahin Tha,

Iska Wajah Kya Thi, Poora Maheena Nahin karna Chahiye thi,

Ya poora Maheena Karenge Toh Musalmaano Par Mashakkat Hogi ?

Chaah Kar Bhi Nahin Kiya Nabi Sallalaho Alaihi Wasallm Ne,

Ye Wajah Thi Iski,

Toh Hz Umar (Ra) Ne Kaha Ab Toh Wahi Band Ho Gayi, Chalo Poora Maheena shuru Kar Dete hain, Kyonki Ye Amal Nabi Ko Pasand Tha Lekin Saabit ni Hai.

Toh Wo Amal Jo Nabi Ko Pasand Ho Lekin Uski Shakal Nabi Ke Zamaane Me Maujood Na ho, Toh Shakal Ke Aitbaar Se Wo Naya Hai Lekin Aqal Ke Aitbaar Se Wo Puraana Hai, Nabi Se Saabit Hai, Nabi Ko Pasand hai, lekin Nabi Ne Kiya Nahin Hai toh Is Aitbaar Se Isko Umar (Ra) Ne Bidat E Hasana Kaha Hai……

By:- Sheikh Abu Zaid Zameer Hafizahullah

QURAAN MAJEED ME TABDEELI KISNE KI ??? (SHIA AQAID)
.BismillahirrahmanirraheemQURAAN MAJEED ME TABDEELI KISNE KI ??? (SHIA AQAID)

Shia Qaum Ke Nazdeek Quraan Majeed Me Hz Abu Bakr Wa Umar (Ra) Ne Maaz’allah Apne Mazmoom Maqsad Ki Taqmeel Aur Apne Iqtedaar Ko Dawaam Bakhsne Ke Liye Deegar Sahaba Kiraam Ke Saath Saazish Karke Asal Quraan MajeeD Ko Ghaib Kar Diya Aur Uski Jagah Apni Marzi Ka Ek Quraan Taaleef Karwaaya Jisme Wah Tamaam Aayat Nikaal Di Gayin Jin Me Unke (Hz Umar Wa Hz Abu Bakr ) Aib Mutayyan Aur Ahly Bait Ke Manaaqib Wa Fazail Ka Zikr Tha,

Chunanche Shia Muhaddis Tabrisi Apni Kitab “Al Ehtijaaj” Me Jo Tamam Shia ke Nazdeek Motmad Hai, Sahaba Kiram (Ra) Ke Khilaaf Apne Bughz Wa Hasad Ka Izhaar Karte Hue Likhta Hai

“Rasoollullah (Sws) Ki Wafaat Ke Fauran Baad Hz Ali Ne Quraan Majeed Jama Karke Use Muhajireen Wa Ansaar Par Pesh Kiya Kyonki Aap (Sws) Ne Aapko Iski Wasiyat Farmaayi Thi,

Jab Abu bakr Ne Hz Ali Ka Jama Kardah Quraan Majeed Khol Kar Dekha Toh Pahle Saffe Par Hi Un Logon (Muhajireen Wa Ansaar) Ke Uyoob Wa Nuqaaish Par Mabni Aayaat Darj Thi, Un Ayaat Ko Dekhkar Umar Bin Khattab Uchhal Pada Aur Ali (As) Se Kahne Laga

“Ali ! Ise Waapas Le Jaao Hamen Iski Koi Zaroorat Nahin”

Chunanche Ali (As) Ne Wah Quraan Majeed Pakda Aur Waapas Ghar Tashreef Le Gaye,

Phir Zaid Bin Saabit Ko Talab Kiya Jo Ke Quraan Majeed Ka Qari Tha

Umar Ne Use Kaha

“Ali Hamare Paas Ek Quraan Lekar Aaye They Jinme Muhaajireen Wa Ansaar Ki Buraiyyon Aur Nuqaaish Wa Uyoob Ka Zikr Tha Hamara Khyaal Hai Ke Ham Ek Aisa Quraan Tarteeb Den Jisme Se Ye Saari Aayat Khazaf Kar Den”

Zaid Bin Sabit Kahne Laga

” Mujhe Isme Koi Aitraaz Nahin Lekin Agar Ali Ne Apna Jama Kardah Wah (Asal) Quran Awaam Par Zaahir Kar Diya Toh Kya hamari Saari Mahnat Bekaar Nahin Chali jayegi ??”

Umar Kahne Laga 

“Phir Kya Soorat Honi Chahiye??”

Zaid Ne Kaha

“Ap Zyada Jaante Hain”

Umar Kahne laga

“Mere Khyaal Me Ali Ko Qatal Kiye Beghair Koi Chaarah Nahin”

Chunanche Umar Me Khalid Bin Waleed Ke Zariye Ali (As) Ko Qatal Karwaane Ki Saajish Ki Magar Isme Naqaami Hui,

Phir Jab Umar Ne Khilaafat Sambhaali Toh Ali (As) Se Mutaalba Kiya Gaya Ke Wa Apna Jama Kardah Quran Unke Supurd Kar den, Isse Unki Gharz Ye Thi Ke Wah Usme Bhi Tabdeeli Kar den,

Chunanche Umar Kahne Laga

“Aiy Abul Hasan (Hz Ali Ki Kunniyat) ! Jo Quraan Tum Abu Bakr Ke Paas Lekar Aaye They Wah Hamare Paas Bhi Le Aao Taake Ham Sab Uspar Ittefaq Kar Len”

Ali (AS) farmane Lage

“Na’mumkin ! Na’mumkin ! Ab Koi Sabeel Baqi nahin Rahi, Main Toh Abu Bakr Ke Paas Wah Quraan Sirf Isliye Lejar Gaya Tha Ke Tum Par Hujjat Qayem Ho Sake Aur Qayamat Ke Din Tum Ye Na Kah Sako 

Inna Kunna An Haaza Ghaalileen

Yani Ke Hamen Iski Khabar Na Thi Warna Ham Is Par Imaan Le Aate,

Mere Jama kardah Quraan Par Sirf Aimma Hi Haath Laga Sakte Sakenge Jo meri Nasal Me Se Honge”

Umar Kahne Laga

“Wah Quran Kab Zaahir Hoga??”

Ali (as) Ne Farmaya 

“Jab Qayem (12wa Imam) Ghaar Se Baaher Niklega Wah Quraan Usi Ke Paas Hoga Aur Wah Logon Ko Usi par Amal Karne Ki Targheeb Dega”

(ehtijaj Tabrisi Page 76,77 Matbua Iraan 1302 Hijri)

Is Aayat Ka Khulaasa Ye Hai Ke Asli Quran Hz Ali (Ra) Ne Hi Jama Kiya Tha,

Chunke Us Quraan Me Muhaajireen Wa Ansaar Ki Buraiyyan Bayan Ki Gayi Thin,

Lihaza Abu Bakr Wa Umar (Ra) Me Use Mustard (Reject) Kar Diya Tha, Baad me Unhone (Hz Abu Bakr wa Umar Ra) Ne Hz Zaid Bin Sabit Ke Zariye ek Naya Quraan Taaleef karwaaya Jisme Bahut si Aayat Ko Nikaal Diya Gaya,

Asli Quraan Ke Zaahir Ho Jaane Ke Khauff Se Hz Abu Bakr Wa Umar (Ra) Ne Hz Khalid Bin Walid (Ra) Ke Haathon Hz Ali (Ra) ko Qatal Karne Ka Mansooba Banaya,

Hz Ali ne Wah Quran Khoofiyah Jagah Rakha Aur Dobara Talab Karne Par Bhi Logon Ko Na Dikhaaya…

Astaghfirullah ; Allah Bachaaye Aisi Khurafaton Se….

TAJZIYA

Kahan Hain Insaaf Pasand ?

Kahan H Adal Karne Waale ??

Kahan Hain Haq Wa Sadaaqat Ki Baat Karne Waale ??

Agar Maaz’allah Hz Abu Bakr Wa Umar (Ra) Par Is Qism Ka Ilzaamaat Aaid Kiye Jaayen Toh Baaqi Kaun Hai Jiski Diyaanat Ki Gawaahi Di ja Sake ???

Aur Kaun Hai Jise Quran Ka Muhaafiz Qaraar diya Ja Sake ??

Agar Hz Abu Bakr Wa Umar (Ra) Ke Mutaalliq Yahi Raaye Qayem Kar Li Jaaye Ke Unhone Quraan Majeed Me Tabdeeli Ki Aur Kai Aayat Ko Quraan Majeed Se Nikaal Diya Toh Baaqi Sahaba Kiram (Ra) KE Khilaaaf Kiya Kuch Nahin Kaha Ja Sakta,

Iski Wajah Nas Aur Abu Bakr Wa Umar (Ra) Ke Khilaaf Us Neech Aur Yahoodi Zahniyat Ke Izhaar Ke Baad “Roshan Khayaal Tabqe” Jo Shia Sunni Bhai Bhai Ka Naara Lagaate hain Unka Kya Mauqaf Hai ??

Kya Ab Bhi Wah Shia Qaum Ke Saath Ittehad Wa Ittefaq Ki Talqeen Karenge, Aur Kya Ab Bhi  Wah ” shia Sunni Bhai Bhai ” Waala Makr o Fareb Par Mabni Ye Naara Laga Kar Shia Qaum Ko Sahab Kiram Ke Khilaaf Taan O Tashnee Aur Deedah Zahni Ki Ijaazat Denge ??

Kya Koi Musalman Hz Umar (Ra) Aur Deegar Sahaba Kiram (Ra) Ke Khilaaf Is Tarah Ki Ba
qwaas Karne Waale Se Ijtehaad Wa Ittefaq Ka Tasawwur Kar sakta Hai ??

Kya Koi Musalman In Hastiyon Ke khilaaf Zehar Ughalne Ki Ijaazat De Sakta Hai, Jinhone Islam Ka Parcham Lahraaya, Allah Ke Raaste Me Jihaad Kiya Aur Qalimah E Haq Ki Khaatir Apni Jaano Ka Nazraana Pesh Kiya ??

Kya Ahle Sunnat Me se Koi Shakhs Hz Ali (Ra) Aur Aap Ki Aulaad Ke Mutaaliiq Is Qism Ki Gustaakhi Ka Soch Sakta Hai ??

So “Wahdat Islami” Aur “Ittehad Ummat” Ke Naaron Ka Kya Maqsad Hai ??

Kya Is Qism Ke Ashaar Ko Buland Karne Walon Ka Yahin Matlab Hai kI Ham Apne Aqaid Se Dastabdar Ho Jaayen, Apne Asalaaf Ki Be’hurmati Par Apni Aankhen Band Kar Len Aur Apne “Shia Bhaiyyon” Ko Deedah Zahni Karne , Zehar Ugalne Aur Ittehad Ummat Ke Naam Par Hz Umar (Ra) KI Namoos Par Munkhase Udaane Ki Khuli Chhoot De den ??

Kya Ittehad Ummat Ka Yahin Mafhoom Hai Ke Ham Toh Unki Izzat Karen Aur Wah Hamare Asalaf Ko Gaaliyan Den ??

Ham uNka Ehteraam Karen Aur Wah Hamari Tahqeer Karen !

Ham Unhe Apna Bhai Kahen Aur Wah Hamare Akaabireen Ki Tauheen Karen ??

Hamen Ittehaad Wa IttefAq KI aisi Tedhi Taqseem Ki Koi Zaroorat Nahin Hai….

Tahreef Quran Ke Mutaalliq Shia Muhaddis Qulaini Apni Kitab Al Kafi Me Ahmad Bin Abi Nasr Se Riwayat Karta hai Ki

” Hz Abul Hasan (Ra) (8we Imam) Ne Ek Muhsaf (Quran) Diya Aur Hidayat Ki Ke Main Ise Khol Kar Na Dekhun, Main Jab Maine Use Khola Toh Meri Nazar “Lam Yakunil Lazeenal Kafaru” Par Padhi Mujhe Is Surah Me 70 Ke Qareeb Aise Naam Nazar Aaye Jinka Talliq Quraish Se Tha, Maine Quran Majeed Band Kar Diya, Thodi Der Baad Hz Raza (Ra) Ne Mujhe Paigham Bheja Ke Wah Mushaf Waapas Kar Do “

(Al Kafi Fil Usool, Kitab Fazal Al Quran Jild 2 Page 231 Matbua Iran)

Yani Agarche Shia Ke Imam Abul Hasan Raza Ne Us Shakhs Ko Wah Muhsaf Kholne se Mana Kiya Tha Magar Usne Us Huqm ki Parwah Na Karte Hue Use Khol Kar Dekh Liya, Aur Use Kuffar Ki Fehrist (List) Me 70 Aise Naam Nazar Aaye Jo Ke Maujodah Quran Majeed Me Nahin Hain,

Aur Zaahir Hai Ke (Ba’qaul Shia) Khulafa e Rasheedeen Ne Un Naamo Ko Saaqit Kar diya Kyonki Maaz’allah Unka Bhi Naam Us List Me Shamil Tha..

Shia Sharah Kamalluddin “Nahjatul Balagha” Ki Sharah Me Hz Usman (Ra) Par Ilzaamaat Wa Tohmaat aid Karte Hue “Mutaa’an Ali Usman” Ke Unwaan Se Zikr Karta Hai

“Usman Ka Ek Jurm Ye Bhi Tha Ke Usne Logon Ko Zaid Bin Saabit Ke Qir’at Par Jama Kiya Aur Baqiya Nuskhon Ko Jala Diya , Isi Tarah Usman Bin Affan Ne Bahut Si Aisi Aayaat Khatm Kar Di Jo Bila Shaq Wa Shubah quran Majeed Ka Hissa Thin”

(SHARAH nahjatul Balagha Jild 11 Page 1 Matbua Tehran)

Ek Aur Shia Muhaddis Nematullah Al Jazairi Apni Mashoor Kitab “Anwar ul Nemaaniyah” Me Kahta Hai

“Yani Bahut Saari Aisi (Shia) Hadith Hain Jin Me Waarid Hue Hain Ke Jis Tarah Quran Allah Taala Ki Taraf Se Naazil Hua Hz Ali Ke Siwa Kisi Ne Jama Nahin Kiya”

Yani Ke Tahreef Quraan Par Dalaalat Karne Waali Hadith Itni Ziyadah Hain Ke Wah Hadh Tawatir Se Zara Hi Kam Hain

Qulaini Wazaahat Karte Hue Jafar Jafie Se riwayat Karta Hai Ke

“Maine Imam Naqar (As) Ko Kahte Suna Hai Ke Agar Koi Shakhs Ye Daawa Kere Ke Usne allah Taala Ki Taraf Se Naazil Kardah Mukammal Quran Jama Kiya Hai Toh Wah Kazzab hai”

Yani Mukammal Quran Hz Ali Aur Dusre Imamon Ke Siwa Kisi Ne Jama Aur Hifz Nahin Kiya”

(Al Kafi Jild 1 Page 228)

Agar Shia Deen Ke Mutaabik Agar Koi Shakhs Ye Daawa Kare Ke Siddeeq Wa Farooq Aur Dhul Nurain (Hz Usman) Ka Jama Kardah Quran Majeed Muqammal Hai Toh Wah Kazzab Hai,

Isi Tarah Agar Koi Shakhs Ye Kahe ke Wah Sare Quraan Ka Haafiz Hai Toh Wah Bhi Jhoota Hai,

Isi Bina Par Shia Qaum Na Sirf Ye Ke Quran Majeed Hifz Nahin Karti Balke Huffaz Quran Ko Hikaarat Ki Nazar Se Dekhti Hai…..

To Be Continued….

(Asali Quran Kis Ke Paas Hai ???)

RAHAM-E-MADAR (WOMB) ME BETIYON KA QATAL (MURDER)— TAREEQA , WAJAH, AUR ILAAJ: (Part -2)


Bismillahirrahmanirraheem

RAHAM-E-MADAR (WOMB) ME BETIYON KA QATAL (MURDER)— TAREEQA , WAJAH, AUR ILAAJ: (Part -2)

LADKIYON KO ZINDA DAR’GOR KARNA EK JAAHILI RASM:

Arab Ke Kuch Qabail Ke Yahan Agar Ladki Paida Hoti Thi Toh Use Fauran Halaaq Kar Dete They Aur Qatal Ki Mukhtalif Tadaabeerien Akhtiyaar Kiya Karte They, Bil’khusoos Qabeela Khijar, Khuja’aa, Tameem Mandarjah’zel Tareeqon Par Amal Paira They

1- Jab Waza Hamal Ka Zamana Qareeb Aata Toh Ek Gadha Khod Diya Jaata Tha, Gar Ladki Paida Hoti Toh Paidaish Ke Fauran Baad Use Us Gadhe Me Dafan Kar Diya Jaata Tha

(Ibn Abbas Ra)

2- Ladki Paida Hote Hi Use Maar Kar Kutte Ke Aage Daal Diya Jaata Tha

(Qatadah Ra)

3- Kisi Pahadi Ki Choti Par Le Jaakar Phenk Diya Jaata Tha

4- Paani Me dubo Diya Jaata Tha

5- Zibah Kar Diya Jaata Tha

6- Use Paida Hone Ke Baad Zindah Chhod Diya Jaata Tha Phir Jab Wah Kuch Badi (6 Balisht Ki Ho Jaati) Toh Ek Din Use Khoob Saja Sawaarkar Sahra Me Le Jaaya Jaata Jahan Khoob Gahra Gadha Khod kar Usme Dhakel Kar Ooper Se Mitti Baraabar Kar Di Jaati

(Tafseer Fakhruddeen Raazi Rh)

JADEED (MODERN) JAHILIYAT:

bacchhiyon Ko Qatal Karne Ki Ye Rasm Jo Daur E Jaahiliyat Ki Yaadgaar Hai, Aaj Bhi Hamare Samaaj Me Paayi Jaati Hai Aur Ghair Taraqqi Yaafta Samaajion (Non Civilised)Me Unhi Qadeem (Old) Tareeqon Par Amal Kiya Jaata Hai

Chunanche (Rajasthan Ke Elaaqe Jaisalmer Ke Ek Village Deoda) Ki Ek Report Me Likha Gaya Hai Ke Wahan Ghujasta Saal Me Koi Ladki Itni Badi Nahin Hui Ke Uski Shadi Ki Naubat Aati,

Halaanke Aisa Nahin Tha Ke Wahan Ladkiyan Paida Hi Nahin Hoti Thin,

Balke Paida Hote Hi Unhe Fana Ke Ghaat Utaar Diya Jaata Tha,

Samaaji Khaandani Dabaao Me Aakar Bhi Ye Kaam Maayen Hi Anjaam Deti Thin,

1- Maa Bachhi Ko Dhoodh Ke Saath Afeem Khila Deti Thi,

2- Naak Par Reit Ki Potli Rakh Deti Thi,

3- Muh Aur Naak Me Reit Bhar Deti Thi

4- Bacchi Ke Muh Me Dher Sa Namak Bhar Deti Thi,

5- Na’maulood (Infant) Bacchi Ke Munh Par Razaayi Ya Taqiyah (Pillow) Rakh Deti Thi, Taake Aahista Aahista Dam Ghut Jaaye

(Report- Rashtriya Sahara, New Delhi 9 September 2006)

RAHE TARAQQI YAAFTA SAMAAJ (CIVILISED)

Taraqqi Yaafta Samaaj Me Waza Hamal Ka Intezaar Hi Nahin Kiya jaata Balke Usse Pahle Hi Raham E Madar (Womb) Ki Jaanch Karaake Pata Laga Liya Jaata Hai Ke Agar Usme Parwarish Paane waala Jins Ladki Hai Toh Uska Isteqaal (Abortion) Kara Diya Jaata Hai,

ISLAM KI SHAKHT TADABEER:

Islam Me Abortion Ko Shakht Jurm Qaraar Diya Hai,

Chaahe Wah Goliyan (Contraceptive Pills, Garbhnirodhak Goli) Ke Zariye Ho Ya Isqaat (Abortion) Ke Zariye Ya Copper T Wagerah Ke Zariye , Is Fael Par Jahannum Ki Waeed Sunaayi Gayi Hai,

Hz Mugheera Bin Shoyba (Ra) Se Riwaayat Hai Ke Nabi E Akram Muhammad Sallaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

” Allah Ne Tum Par Haram Kar Diya hAi Waalidain Ki Na’farmani, Ladkion Ko Zinda Dar’gor Karna, Fuzool Kharch Karna”

(Sahih Bukhari, Kitabul Adab Bab Aqooqul Walidain Man Qbair)

AAKHIRAT ME SHAKHT SAZA KI WAEED:

Islam Abortion Par Muhar’band Lagaate Hue Aise Karne Waale Par Aakhirat Ki Shakht Saza Ki Waeed Sunaayi Aur Farmaya

“Jab Zinda Gaadi Hui Ladki Se Poocha Jaayega Ke Wah Kis Qusoor Me Maari Gayi”

(Surah Takweer Ayat 8- 9)

Jin Logon Ne Zulm Kiya Aur Ladki Ki Na’haq Qatal Kiya, Allah Taala Un Logon Se Baraah e Raast Baaz’purs Karne Ke Bajaaye Us Masoom Ladki Se Poochega Ke Kis Jurm Me Teri Jaan Li Gayi,

Ghaur Karne Ka Maqaam Hai Ke Allah Taala Ba’roz Qayamat Itna Ghazab’naak Hoga Aur Uski Nigaah Me Beti Ko Zinda Dafan Karne Waale Itne Qaabil E Nafrat Honge Ke Wah Unse Baraah E Raast Mukhaatib Bhi Na Hoga,

Rasoollullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Sahaba Kiram (Ra) Se Aulaad Ke Qatal Na Karne Ka Ahad Wa Paimaan Musalman Mard Wa Aurat Dono Se Liya Karte They Aur Unhe Farmate They

” Mujh Se Baiyyat Karo Us Cheez Par Ke Allah Ke Saath Kisi Ko Shareek Ni Thahraoge, Chori Nahin Karoge, Zina Ni Karoge, Aur Apni Aulaad Ko Qatal Ni Karoge”

ANDESHA FAKR O GHUBAT KA ILAAJ

Arab Ke Baaz Qabail Apni Ladkion Ko Zinda Dar’gor Kar Dene Ka Ek Sabab Fuqra Wa Faaqah Wa Ghurbat bhi Tha,

Ladke Bade Hokar Unka Haath Bataate They,

Quran Ne Waazeh Kiya Ke Rizq Ki Kunjiyan Sirf Allah Ke Haath Me Hai,

Roo E Zameen Ki Tamam Makhlooqaat Ki Rozi Ka Zimma Usne Khud Le Rakha Hai,

Isliye Kisi Ko Bojh Samjhkar Qatal Kar dena Bahut Badi Ghalti Intehaayi Nadaani Aur Kabeera Gunaah Hai,

Surah Anaam Ayat 151 Me Allah Tala Farmata Hai

“Aur Apni Aulaad Ko Muflisi Ke Darr Se Qatal Na Karo, Ham Tumhe Bhi Rizq Dete Hain Aur Unhen Bhi Denge”

Allah Taala Ham sabko Is Fael Se Bachaaye.

HANAFI MAZHAB KE ISHAAT KI WAJUHAT KIA THI ?


Bismillahirrahmanirraheem


HANAFI MAZHAB KE ISHAAT KI WAJUHAT KIA THI ? 
HANAFI MAZHAB KA ZOR QAYAS W AARAIYON PAR KAISE ? 


HANAFI MAZHAB KO AWAMUNNAS MEIN MAQBULIYAT KA SHARAF KION HASIL HUA ? 
Mukhtasaran ham bayan Kareingey Bila Kisi Taassub Ke .
Ahnaf Hazrat Khosusan Ahle Ilm wa Mufti wa
Aalim wa Faazil Hazrat Bayan Karte Hain Ki
“Imaam Abu Hanifa R ne Tahqeeq Masaiel Faqih
Ka Istinbat Karne Ke Liye 40 Bade Mohaddisin Ki Ek Committee Moqarrar ki . Imaam Sahab Committee se Mashwira Lete Us
Majlis Mein Har Qisam Ka Masla Pesh Hota Tha Taki Sahi Fiqah Ko Amal Mein Laya Jaye Agar Koi
Masla Ittifaq Na Hota To Kai Kai Dino Tak Bahes Jari Rahti”

Dar’asal Ye Kahawat Be Mani Hai 

Allama shibli
nomani ne bhi apni kitab seerat Noman mein
bhi iska zikar kuchh yun kia hai ,

” Is Committee (Jo Be Buniyad Hai) Ki Wajah Se Hanafi Mazhab Ko Qubul Andallah aur Andannas Ka Is
Qadar Darja Hasil Hua Hai Ki Baqi Teeno Mazahab Ko Join Ho Kar Bhi Nasib Na Ho Saka ,”

Is Commitee Ka Tashhir Ka Maqsad Sirf Awamunnas Ko Gumrah Karne Ka Ek Bahana hai.

Andallah is ki qobuliyat to Allah hi behtar jane
lekin awamunnas moghalte ka malghuba
bhakosne mein koi kami kasar nahi chhodi
hai .

Jabki Allah ka farman wazeh ye hai ki.

“Jo Rasool sws ki itaat karta hai goya Allah ki
itaat karta hai “

Quraan

Allama Shibli Nomani Seeratunnoman ke page
no 226 par Abu Hanifa R ki Qanun saz kamiti
ka zikar yun bayan karte hain .

“Ye Qanun Saaz Committee 121 hijri Mein Banai Gayi Aur Ye Committee Kam az Kam 30 Baras Tak Masaeil Faqih Ka Istinbat Karti Rahi Yani 150 Hijri Tak Jo Imaam Sahab Ki Wafat Ka Saal Hai”

Ab ghaor is baat par ye karna hai ki is Qanoon Saaz Committee Mein Jo Solha w azkia ka zikar hai
woh kaise shamil the Jabki Un Mein Se Kuchh Bachche Hi They 

Kubbar Mohaddiseen Kaise
Bane Aur Kuchh To Abhi Paida Bhi Na Huye They To Kaise Qanun saz Committee Mein Ba’hasiyat
Mohaddasin ke shamil huy ?

Qanun saaz Committee Kul 40 Afraad Par Munhasar Kahi Jati Hai Ham Kuchh Ke Naam Yahan
example ke liy likh rahe hain .

Qazi abu yusuf

Mohammad Hasan al Shebani.

Zafar bin hazeel.

Asad bin Umar.

Yusuf bin khalid Samati.

Nooh bin abi Mariyam.

Waqiya.Hamza zayat.

Yahya bin zakaria.

Afiyat Azdi.

Hafas bin ghayas.

Mandal.

Qasim bin maan.

Habban .

Fazil bin Ayyaz.

Dawod Taai .

Mundarja bala akabreen us Qanunsaz Committee
Ke Rukan They Aur Baqiya 24 Aur Bhi They Sirf In 16 Ka Hi Yaum Paidaish Ijlas Ke Dauran Koi 5
Saal Koi 8 saal Aur Koi Abhi Paida Bhi Na Hua tha.

Imam Abu yusuf ki paidaish 113 hijri Committee
Ka Ijlas 121 hijri 8 Saala MUhaddis .

Shebani ,135 Me Paida Hue

Zafar 110 Me Paida huye.

Imam Waqiya 128 Hijri Mein Paida Huye Jabki Committee 121 Hijri Ki Hai 

Sochiye.

Hafas bin Ghayas 117 Me Paidaish 

Habban 111 hijri Me Paidaish .

Sochiye Aur Ghaor Kariye Ki Us Commetti Ke Rukun Ki Umar wa Paidaish Qanun saz Date Se Kitni
Milti Hai .

Allama Kosri Jo Ek Famous Hanafi Scholar Ki Haisiyat Se Farmate Hain Apni Kitab “TANIB AL KHATIB AL KAUSRI”
Mein ki 

” Ba’zor Shamsheer wa Siyasat Motazali Mazhab Ki Tarveej wa Ishaat Karne Wali Motazali Hukumat Ke Arakeen wa Afrad Hanafi They Jin Mein Imaam Abu Hanifa R Ka Pota (Grand son)
ISMAIEL BIN HAMMAD BIN ABI HANIFA Bhi Shamil Tha.

Jahmi Hukumat Ke Bani MAMOON RASHEED Ko Musannif Anwar Al Bari ne Hanafi Mazhab Qarar Diya Hai Aur Kaha Hai Ki Haroon Rashid
Ne Mamoon Rasheed Ko Fiqah Hanafi Ki Aala Paimane Par Talim Dilwai Thi Aur Mamoon Ko Fiqah Hanafi Se Khud Bhi Badi Monasbat Thi”

(Muqadama Anwar al bari jild 1 page 94E)Ek Khas Baat Ye Hai Ke Us Daur me HUkumat Jin Logon Ke Hath Mein Rahi Woh Aksar Fiqah Hanafi Hi Ke Paband They .

Khalifa Mehdi Abbasi Ne 166 Mein Abu yusuf ko Qazi Ka Ohda Diya Baad Mein Haroon Rasheed Ne Unki Qabiliyat Ko Dekhte Huye Tamam Mulkon Ka Qazi ul Qaza Chief Justice Muqarrar Kar Diya Kion Ki Ra’oosa (Officers) Ki Jo Khamiyan Thi Ya Unko Jo Laondiyan Bhi Mayassar Na Thi Unko Halal Karne Aur Apne Liye Halal Karwane Ki Gharaz Se Abu Yusuf Ka Koi Sani Na Tha . 

Baat Haya Ki Hai Warna Woh Qissa Bhi Ham Bayan Karte Jo Fiqah Hanafiyat Ki Bakhiya Udhed Deta 

Khawarijon Ka Sadar Maqam Basra Tha Jo Imaam Abu Hanifa Ra ke Shahar Se Bahut Qareeb Tha .

Bin Ata aur Umar bin Ubaid jo Mazhab Etzal Ke Bani (Founder) They Basra Hi Ke Rahne Wale The,
Aur Imaam Sahab Ke Hamsar They

Jaham bin safwan jiske Naam Par Firqa Jahimiya mashhur Hai Usi Period Mein Tha

Imaam Sahab Un Mein Se Aksar Se Mile Unke Khayalat Se Waqif Huye Un Mein Se To Kuchh Ahle Kufar Tak Bhi Pahuche Lekin Imaam Sahab Ki Dili Motabiqat Hi Ka Ye Saboot Tha Ki Un Hone Ye Hukam Aam Farma Dia Ki

“AHLE QIBLA SAB MOMIN HAIN”

(SEERATUNNOMAN PAGE 153)

Detail Padhiy Hosh Udhh Jayga

Aur jab

Motazala

Jahimiya

Khawarij

In Teeno Ko Imam Abu Hanifa R Ki Taraf Se Islam Ki Sanad Mil Gayi To Woh Teeno Batil Firqon Ne Mil Kar Ba’zor Shamsheer Wa Siyasat Isi Mazhab Hanafi Ki Ishaat Wa Tarweej Ko Orooj Tak Le Gaye .

Jahan Jahan Abbasi Khilafat Ka Tasallut Ghalib Raha Wahan Hanafi Fiqah Ko Zor wa Zabardasti
Se Farogh Hasil Hua ,

Kiyon Ki Abbasi Hukumat Hanafi Mazhab Ki Pusht Panahi Karte Rahe Agar Deegar Mazahab Se Kisi Ko Qazi Bana Bhi Diya Jata To
Fitna Fasad wa Hangama Kar ke Usko Mo’attal Kar Diya Jata

BA’QAWOL MAULANA BANURI MARHOOM .

“AFSOS KI HANAFIYAT EK SHURAI AUR
IJTIMAIYAT MAZHAB THA JIS PAR AKABIR E
UMMAT NE SALHA SAL TAK GHAUR WA KHOZ KIA
THA US MAJLIS ISTINBAT AHKAM SHARIYA KE
TAIYYAR KARDA NUSKHA KA AAJ TAK AKABREEN
HANAFIYA KHOJ NA LAGA SAKE KI USKA KIA
HASHAR HUA .”

BALKI YAHAN HAM YE BHI CONFIRM KARTE
CHALEIN KI BAHUT SE ULMA E AHNAF AUR
MUFTIYON TAK KO BHI US MAJLISE KAZIB KA AAJ
TAK PATA BHI NAHI ,

AUR SUNIYE .

JIN MAZHAB KO

MALIKI

HAMBALI

SHAFAI .

KAHA JATA HAI KI YE US PERIOD MEIN SHAKHSI
WA INFIRADI KI HASIYAT RAKHTE THEY 

IN AAIMA E
KIRAM KI KITABEIN DUNIYA KE HAR KONE KONE
MEIN MASHHUR HAIN.

AUR SUNO KAN KHOOL KAR KHUD HANAFI
PRINTING PREES SE HAZARON KI TADAAD MEIN
SHAYE HUI AUR HO RAHI HAIN .

IMAAM MALIK RAHAMATULLAH KI MOATTA
SHAREEF HIND W PAK KE GHAR GHAR MEIN
MAUJUD HAI JABKI HIND W PAKISTAN MEIN
MALKI MAZHAB KA EK BHI BADSHAH NAHI
GUZRA .

AUR IMAAM SHAFAI KI KITAB SE KAON WAQIFE
HAL NAHI MASHHUR W MARUF HAI,.

IMAAM AHMAD BIN HAMBAL R KI KITAB
MUSNADE AHMAD KAI BAAR PUBLISHED HUI
HAI .

IN AIMMA E KIRAM TEENO HAZRAT KI KITABEIN
AHLE AHNAF KE KUTUB KHANON MEIN MAUJUD
HOTI HAIN .

LEKIN

INKE APNE IMAAM KI KITAB SE MAHRUM AUR
NAAM SE WAQIF NA HONA YE ZAHIR KARTA HAI
KI HANAFI MAZHAB KO FAWQIYAT DENE KE LIY
JHUTE QISSE AUR KAHAWATEIN AUR GHALAT
MASAIEL FIQAH KE NAAM PAR GADHE GAYE AUR
40 AFRAAD WALI QANOON SAAZ COMMITTEE KI
BUNIYAD MAHAZ JHUT KA EK PALINDA HAI.

Aur ye Bhi Kaha Jata Hai Ki Us Qanoon saaz Majlis Mein Ek Ek Points Par Kai Din Tak Aazadana
Bahas Hua Karti Uske Baad Sabhi Ki Ittifaqe Raye Se Masaiel Zabte Tahreer Mein Laye Jaate They .

Halaki Ye Baat Safeed Jhoot Aur Ghalat Hai , Kionki Jitna Ikhtilaf Hanafi Mazhab Mein Paaya Jata Hai Itna Ikhtilaf Shafai, Hambali
, Maliki, Mein nahi paya jata hai

Agar Kisi Ko shak hai to Ahnaf ki kitab chhoti si hai QADURI Aur Ek Bahut Badi Kitab AL HADAYA
Padh Li Jaye Sab Khulasa Ho Jayega

Note kariye

YE AHNAF KE ULMA E KIRAM HIDAYA KO “KALQURAAN” KE NAAM SE BHI PUKARTE
HAIN ,

UTHA KAR DEKHO ABHI ISI WAQAT
TAQREEBAN HAR PAGE PAR IMAM ABU HANIFA
AUR IMAM ABU YUSUF KA IKHTILAF NAZAR AAYGA .Lastly in briefly . 

Baat Ham Khatam Kar Dein Warna Detail Baqi Hai . 

Kutub Fiqah Hanafi Ko Utha Kar Dekhiye Chand Logon Ke Naam Wo Bhi Ikhtilaf Ke Sath Hain Baqiya 40 Afraad Ka Koi Naam wa Nishan Tak Nahi Hai . 

Darasal Ye Ahle Ahnaf Ke Ulma E Kiram Ka Shosha Hai Haqeeqat Ka Kahin Kuchh Naam wa Nishan Tak Nahi . 

Jo Sanad Fiqah Hanafi Se Mansub Ki Jati Hai Woh Asal Imaam Abu Hanifa Tak Pahuchti Hi Nahi . 

History Se Zahir Hota Hai Ki Jo Qanoon Saaz Majlis Ke Rukun(Member) They Unki Rihaish Kufa Ke Ilawa Dur Dur Tak Ke Ilaqon Mein Thi Jo Daily Majlis Tak Nahi Pahuch Sakte They. 

ALLAMA SHIBLI NOMANI HO YA MAULANA BANURI HO TAHQEEQ KE BAGHAIR YUN HI HAWA UDATE GAY HAIN

Ahnaf Ka Dar Asal Wajud Hi Islam Ki Sanad Yafta Guzar Gaah Se Guzarta Hi Nahi Kion Ki Hazaro Ki Tadaad Mein Hanafi Fiqah Sharai Etbar Se Batil hai . 

Isliye Har Banda Bashar Jo Khud Ko Sahibe Islam Kahe Usko Chahiye Ki Quraan wa Sunnat e Rasool sws Ki Itaat Aur Hukam ke Motabiq Zindagi Guzare Yahi Sahi Mazhab Aur Sahi Deen Hai Isko Manne Walon Ka Naam Muslaman Hai .

Baqiya Sab Kuchh Bekar Hai. 

Jazakallah khair


Hamne Jo Bhi Baat Likhi Hai Full Research Se Hai Agar Kisi Ko One Percent Bhi Shak Hai Ham Se Sawal Kar Sakta Hai . 

Dusri Baat Ye Ki Ham Tamaam Aimma E Kiram Ki Izzat Karte Hain ,

Jahan tak imaam Abu hanifa Ki Baat Ya Qawol Ka Hai To Unke Kisi Qawol Ya Unki Baat Ki Koi Tahreeri Sanad Kitab Ki Shakal Mein Agar Kisi Ke Paas Maujud Ho to Pesh Kare , 

Maslak Ahnaf qayas w zehni takhreej ka naam hai warna hazaro masael Fiqah Hanafi Ke Ikhtilaf Ka Shikar Na Hote. 

Har teesra maslay Ahnaf Tazabzub Ki Suli Par Latak Jata Hai Kiyon? 

Kabhi Kisi Ne Ahle Ilm Se Wajah Daryafat ki ? 

Kolhu Ke Bail Ki Tarah Muh Par Jhaapa Aur Aankhon par siyah patti bandhe Hanafiyat ka patta bandhe ghum rahe ho . 

Sawal to karo apna muh to kholo ki kia haq hai kia sahi kia ghalat hai .? 

Ek hi casette muh mein dabay ho ki ham hanafi hain hanafi . Hamare peer hamare akabreen hamare bade hamare buzurug etc to tum kia ho ?


RAHAM-E-MADAR (WOMB) ME BETIYON KA QATAL (MURDER)— TAREEQA , WAJAH, AUR ILAAJ:


Bismillahirrahmanirraheem


RAHAM-E-MADAR (WOMB) ME BETIYON KA QATAL (MURDER)— TAREEQA , WAJAH, AUR ILAAJ:

Allah Taala Ne Farmaya

“Yaqeenan Khasaare Me Pad Gaye Wah Log Jinhone Apni Aulaad Ko Jihaalat Aur Nadaani Ki Bina Par Qatal Kar Diya”

(Surah Anaam 140)

Mordern Daur Me Ye Masla Na Sirf Hamare Mulk Balke Poori Duniya Ko apni Lapet Me Le Rakha Hai,

In Me Rahem-e-maadar (Womb) Me Betiyon Ka Qatal Bhi Hai,

Baaz Logon Ke Khyaal Me Betiyon Ka Wajood Apni Saath Bahut Se Masail Le Kar Aata Hai Ke Unse Ghabrakar Logon Ki Ye Koshish Hoti Hai Ke Ladkiyan Paida Hi Na Hon,

Iske Liye Nit Nayi Tadabeer Akhtiyaar Ki Jaati Hain,

Chunki Scienci Taraqqi Ne Aise Aalaat (Instrument) Aur Machine Ijaad Kar Li Hain Jinse Rahem-e-madar Hi Me Jins Ka Pata Laga Liya Jaata Hai Ki Ladka Hai Ya Ladki,

Agar Wah Maada (Female) Hai Toh Badi Be’dardi Ke Saath Maut Ke Ghaat Utaar Diya Jaata Hai,

Samaaji Organisations Pareshaan Hain Ki Kaise Is Buraayi Ko Roka Jaaye Lekin Is Pareshaani Cancer Ki Tarah Badhta Hi Ja Raha Hai,

“Marz Badhta Gaya Jun Jun Dawa Ki”

Albatta Islam Ne Is Buraayi Ko Rokne Ki Tadaabeer Bataya Hai, Aham Baat Ye Hai Ke In Tadaabeer Ko Akhtiyaar karke Maazi (Past) Me Ek Baar Is Samaaji Buraayi Ka Muqammal Khaatma Kiya Ja Chuka Hai,,

NASAL INSAANI KE WAJOOD KA FITRI NIZAAM:

Is Kaaynaat Me Rang Wa boo, Harqat Wa Haraarat, Sar’sabji Wa Shadaabi Mard’zan Ke Wajood Se Hai,

Balke Allah Taala Ne Kaaynaat Ki Har Cheez Ko Is ki Khidmat Me Laga Diya Hai, 

Allah Taala Ne Insaano Hi Nahin Balke Haiwaanaat Aur Deegar Makhlooqaat Ko Bhi Jode Jode Banaya Hai,

Allah Taala Ka Farman Hai

“Paak Hai Wah Zaat Jisne Jumlah Aqsaam Ke Jode Paida Kiye , Khwaah Wah Zameen Ki Makhlooqaat Me Se Hon Ya Khud Apni Jins (Yani Nu e Insaan) Me Se, Ya Un Ashya Me Se Jinko Ye Jaante Tak Nahin”

(Surah Yaseen 36)

Dusri Jagah Irshad Farmaya

” Allah Taala Ne Nasal Insaani Ke Tasalsal Aur Usme Mardon Aur Auraton Ke Tawaazin (Balance) Ka Makhsoos Intezaam Rakha Hai”

(Surah Nahal 72)

Chunanche Taareekh Ke Kisi Daur Me Aisa Nahin Hua Ke Kisi Daur Me Kisi Khitta Zameen Me Aisa Nahin Hua Ke Sirf Ladke Paida Hue Hon Aur Ladkiyon Ki Kami Ho Gayi Ho,

Ya Sirf Ladkiyon Ki Paidaish Hui Ho Aur Unke Nikaah Ke Liye Ladke Na Mile Hon,

Lekin Kuch Waqt Pahle Aur Aaj Bhi Badhti Hui Aabaadi Ki Rok Thaam Ke Liye Khaan’daani Mansooba’bandi (Family Planning) Ke Qawaneen Banaaye Gaye,

Ab Utrasound Aur Mukhtalif Aalaat Ka Sahara Lekar Raham E Madar Me Parwarish Paane Waala Jins Gar Ladki Hai Toh Use Jeene Ke Haq Se Mahroom Karke UsKa Khatma Kar Diya Jaata Hai Aur Hamal Girwa Diya Jaata Hai,

SAMAAJ ME LADKIYON KI KAM’TAR HAISIYAT:

Ladkiyon Ki Paidaish se Pahle Hi Unse Chutkaara Paane Ki Koshish Ki Jaati Hai, Jiska Buniyaadi SabaB Ye Hai Ke Aaj Bhi Samaj Me Ladkion Ko Kam’tar Haisiyat Haasil Hai,

Ladkion Ko Ladkon Ke Muqaable Kam Mufeed Samjha Jaata Hai,

Ladkiyon Ke Wajood Ko Waalidain Apne Ooper Bojh (Burden) Mahsoos Karte Hain,

Unki Parwarish Aur Asmat Wa Iffat Ki Hifaazat Ke Elaawah Unke Nikaah Me Dushwaariyan Aati Hain Aur Is Mauqa Par Ziyaada Taqleef Mahsoos Karte Hain Jin ki Wajah Se Waalidain Isi Me Aafiyat Samjhte Hain Ke Paidaish Se Pahle Hi Unka Qissa Tamaam Kar Diya Jaata Hai,

Ladkion Ke Baare Me Ye Tasweer Aaj Ke Daur Ki Dein Nahin Hai Balke Maazi (Past) Me Bhi Ladkion Ke Baare Me Insaani Nafsiyaat Yahi Rahi Hai,

Quraan BayaN Karta Hai Ke Hz Maryam (As) Ki Maa Ne Nazar Maani Thi Ke Unki Jo Aulaad Paida Hogi Use Haikal Ke Khidmat Ke Liye Nazar Kar Dengi,

Chunki Uss Daur Me Haikal Ki Khidmat Mard Anjaam Dete They,

Isliye Unhone Ummeed Laga Rakhi Thi Ke Unke Yahan Ladka Paida Hoga,

Lekin Jab Unke Yahan Ladki (Hz Maryam) Paida Hui Toh Maare Hasrat Wa Afsos Ke Unki Zabaan Se Ye Qalimaat Nikal Aaye

“Maalik Mere Yahan Toh Ladki Paida Hogayi Aur Ladka Ladki Ki Tarah Nahin Hota”

(Surah Aal E Imran 32)

NAZOOL QURAAN KE ZAMAANE KI SOORAT E HAAL:

jab Allah Ke Nabi Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ki Baisiyat Hui Toh Log Ladkion Ko Bhaari Bojh Samjhte They,

Unki Kifaalat Se Ghabraate They Kyonki Unse Ummeed Nahin Hoti Thi Ke Wah Badi Hokar Unka Haath Batayengi Kyonki Khatrah Hota Tha Ki Lutere (Robber) Unke Pakad Le Jaayenge Aur Laundiyan Bana Lenge, Isliye Wah Ladkion Ko Zinda Dafan Kar Dete They,

Quraan Me Us Zamaane Ki Soch Par Bhar’poor Tabsirah Kiya Hai

“Jab Unmese Kisi Ko Beti Paida Hone Ki Khush’khabri Di Jaati Hai Toh Unke Chehre Peele Padh Jaate Hain Aur Wah Bas Khoon Ka Sa Ghoont Pee Kar Rah JaatA Hai, Logon Se Chhupta Firta Hai Ke Us Buri Khabar Ke Baad Logon Ko Kiya Munh Dikhaayega, Sonchta Hai Ke Zillat Ke Saath Beti Ko Liye Rahe Ya Mitti Me Daba De “

(Surah Nahal 58-59)

To Be Continued……

TABLEEGHI JAMAAT KE BANI MAULANA ZIKRIYA SAHAB PAR AITRAZAAT


.Bismillahirrahmanirraheem

TABLEEGHI JAMAAT KE BANI MAULANA ZIKRIYA SAHAB PAR AITRAZAAT:Maroof Hanafi Deobandi Aalim Maulana Zakariya (Rh) Ji Fazail Amaal Ya Tableeghi Nisaab ke Writer Wa Bani Hain, Unhone Tableeghi Jamaat Par Baaz Aitraazaat Ke Jawaabaat Tahreer Farmaaye hain Ye Jawabaat Ek Kitab Ki Shakal Me “Idaara Isha’at Deeniyaat” Se Shaaye Hai Is Kitab Ka Naam

“Jamaat Tableegh Par Aitraazaat Ke Jawaabaat ” Hai,

Yahan Is Article Me Ham Maulana Zakariya (Rh) Ke Hi Jawabaat Ka Tajzijah Aur Kuch Haiqaiq Ki Nishaan’dehi AapkI Khidmat Me pesh Kar rahe hai,

Maulana zakariya (Rh) Apni Kitab Ke Muqaddame me Tahreer Farmate Hain

“Main Khud Ahle Madarsa Aur Ahle Khaanqaah Hone Ke Ba’wajood Ba’baang Dahal Is Baat Ka Elaan Karta Hoon Ke Ye Umoomi Aur Zaroori Kaam (Tableegh) Baaz Wajah Se Madarsa Aur Khaan’qaah Se Ziyaadah Mufeed Aur Afzal Hai”

(Jamaat e Tableegh Par Aitraazaat Ke Jawab Pg 2)

Yahan Zakariyah Sahab (Rh) Ne Apne Aapko 2 Jamaaton Ke Saath Mansalak Kiya Hai,

1- Ahle Madarsa

2- Ahle Khan’qah,

se

Ahle Madarsa Hona Toh Waazeh Hai Aur Aasaani Se Samjh Me Aa Jaata hai Kyonke Isse Deeni Aur Sharai Uloom Ki Dars’gaahein Muraad Hain Jahan Students Quraan Wa sunnat Aur Uloom Deeni Wa Sharai Haasil Karte Hain,

Lekin Zakariya Sahab (Rh) Ka Ahle Khan’qah Hona Zara Wazaahat Talab Hai,

Iski Wazaahat Ke Liye Ham Urdu Lughat (Dictionary) Ki Kitab “Firoz Ul lughat” Se Lafz Khan’qah Ka Maana Naqal Karte Hain

Firoz Ul Lughat Page 583 Par Likha Hai ke

” Khan’qah Darweshon Aur Masaikh Ke Rahne ki Jagah, Somah, Kisi Darwesh Ya Peer Ka Maqbarah”

Isse Malum Hua Ke Khan’qah Us Jagah Ko Kahte Hain Jahan Par Baith Kar Soofiyah Muraaqbe Karte Hain Aur Chille Kaatte Hain,

Aur Is Lafz Se Musalmano Ki Ibaadat’gaah Muraad Nahin Balke Yahoodion, Isaaiyyon Aur Majoosiyon Ki Ibaadat Ki Abaad’gaah Muraad Hai Jahan Par Wah Apne Aqeede Ke Mutaabik Ibaadat Sar’anjaam Dete Hain,

Isliye Ye Khaan’qah ka Lafz Musalmano Ki Ibaadat’gah Par Nahin Bola Gaya;

Nez Poori Islami Taareekh Me Musalmano Ki Ibaadat Gaah Ko Masjid Ke Naam Se Hi Zikr Kiya Jaata Raha Hai Isliye Ye Lafz Ajmi (Non Arabic) Hai , Aur Ghair Muslimon Ki Ibaadat’gaahon Ke Liye Istemal Hua Hai,

Yahi Sabab Hai Ki Feroz Ul lughat Waale Ne Is Lafz Ke Maane Me Masjid Ka Zikr Nahin kiya Balke Iske Maane Me “Somah” Ka Lafz Likha Hai,

Aur Hz Ibn abbas (Ra) Ke Qaul Ke Mutaabik “Somah” Ka Lafz Yahoodion Ki Ibaadat’goh Ke Liye Bola Jaata Hai,

Isi Tarah Mujaahid, Abu Yayla, Akrama aur ishaq (Rh) Ka Bhi Yahi Qaul Hai,

Jabke Mashoor Mufassir e Quraan Qatadah Ka Qaul Ye Hai Ke “Soumah” Ek Ghair Muslim Firqah “Saaybeen” Ki Ibaadat ‘gaah Ko Saumah Kaha Jaata Hai,

“Agar Allah Ek Giroh Ke Zariye Dusre Ko Hataata Na Rahta Toh Soumah, Baiyy , Aur Salawaat, Aur Masaajid Bhi Jahan Allah Ka Zikr Kasrat Se Hota Hai, Sab Ko Tabaah Kar Diya Jaata Hai”

(Surah Hajj )

Quran Kareem Ki Is Aayat Me Soumah Ka Lafz Masjid Ke Bil’muqaabil Zikr Kiya Gaya Hai Isse Saabit Hua Ke Khan’qah Musalamano Ki Ibaadat’gah Nahin Balke Ghair Muslimon Ki Ibaadat’gah Par Bola Jaata Hai,

Nez Khan’qah Ke Maane Me Firoz Ul Lighat Waale Ne Darweshon Aur Peeron Ki Qabron Ka Bhi Zikr Kiya Hai,

Yani Ye Lafz Qabron Par Banayi Gayi Imaaraton Par Bhi Bola Jaata Hai, Jinko Urf Aam Me Mazaar Bhi Bola Jaata Hai, Aur Ye Mazaraat Har Zamaane Me Ahle Shirk Wa Bidat Ki Ibaadat Ka Marqaz Rahe Hain,

Pas Malum Hua Ke Tableeghi Jamaat Ke Akaabireen Ahle Tauheed Nahin Balke Yaqeeni Taur Par Ye Jamaat Ahle Sunnat Wa Jamat Ke Tareeqe par Qayem Nahin Balke Ye Jamat Ahle Kufr wa shirk Ki Ibaadat’gahon Ki Taraz Par Khan’qahein Tameer Kiye Hue Hain,

Aur Unhi Ke Tarz ibaadat Yani Chilla’kashi Ko Akhtiyar Kiye Hue Hai,

Aur Isi Tareeqe e Ibadat Ko Raza E Ilahi Ka Zariya Samjhti Hai,

aur Is Jamat Ke Akaabireen Aur Rufaaqa Kaar Yahoodion Aur Qabr’paraston Ki Tarah Ahle Quboor Se Faiz Haasil Hone Par Yaqeen Aur Imaan Rakhte Hain, Aur Isi Imaan Wa Yaqeen Ka Farogh Yani Soofiyat Is Jamat Ka Mission Hai,

Aur Malum Hona Chahiye Ke Deen Tasawwuf Ka Asal Usool Qabr’parasti Aur Wahdatul Adyaan Hai….

To be Continued….

SUNAN ABU DAWOOD ME ULEMA E MUQALLIDEEN KI DUSRI TAHREEF:


Bismillahirrahmanirraheem.BismillahirrahmanirraheemSUNAN ABU DAWOOD ME ULEMA E MUQALLIDEEN KI DUSRI TAHREEF:

Imam Abu Dawood Ne Hz Abdullah Ibn Masood (Ra) Se Marwi Riwaayat Adam Rafulyadain Par Jirrah Karte Hue Kaha Tha Ke

“Ye Ek Riwaayat Taweel Hadith Ka Ikhtesaar Hai Aur Ye Sahih Nahin Is Maane Par Ke Dobara Rafulyadain Na Karte They”

(Abu Dawood Mai Aun Jild 1 Page 273, Abu Dawood J 1 Pg 173, Taba Aleppo 1952)

Imam Abu Dawood Ki Is Jirrah Ko Unke Hawaale Se Sahab (Miskaat Page 77) Me.

Allama Ibn Abdul Barr Ne (Tamheed Jild 6 Page 220) Me,

Hafiz Ibn Hajar Ne (Talkhees Jild 1 Page 222) Me,

Aur Allama Shaukani Ne (Neelul Autaar j 2 page 187) Me Naqal Kiya Hai,

Muhaddis Azeema’badi Ne (Aunul Mabood Sharah Sunan Abu Dawood J 1 Page 273) Me Saraahat Ki Hai Ke

“Mere Paas 2 Sahih Wa Motbar Qalmi Nuskhe Hain Jin Me Ye Jirrah Maujood Hai, Lekin Kitne Sitam Ki Baat Hai Jab Deobandi Maktab E Fikr Ke Muhaddis Azeem Molwi Fakhrul Hasan Gangohi Ne Abu Dawood Ko Apni Sahih Se Shaaye Kiya Toh Is Jirrah Ko Matan Se Nikaal Diya “

(Dekhen Abu Dawood Page 109)

GHAR KI SHAHADAT:

Halaanke Molwi Mahmoodul Hasan Khan Ki Sahih Se Jo Abu Dawood Ka Nuskha Shaaye Hua Tha Uske Safa 116 Jild 1 Ke Haashiya Par Nuskha Ki Alaamat De Kar Likha Hua Tha Ke

“Ek Nuskhe Me Ye ibaarat Bhi Maujood Hai” 

Phir Mazkoorah Tamam Ibaarat Ko Naqal Kiya Gaya…..


2 Bahenon Baheno Ki Baat Cheet


Bismillahirrahmanirraheem2 Bahenon Baheno Ki Baat Cheet

Hiba : “Main Bahut Thak Gayi Hoon”

Hana: “Kis Liye ??” 

Hiba : “Sab Log Mujhe Raaye (Judge) Dete Hain”

Hana : ” Kaun Log Aapko Raaye Dete Hain ??”

Hiba : “Ek Aurat Hai, Jab Bhi Main Uske Saath Hoti Hoon, Woh Mujhe Hijaab Pahenne Ko Kahti Hai”

Hana : “Accha ! Hijab Aur Music, Saare Maslon Ki Jadh Hai”

Hiba : “Yeah ! Main Music Sunti Hoon Beghair Hijaab, Ha ha ha”

Hana : ” Ho Sakta Hai Ki Wo Tumhe Salaah De Rahi Ho”

Hiba : ” Mujhe Uski Salaah Ki Koi Zaroorat Nahin, Main Apna Religion Jaanti Hoon, Koi Mere Personal Maamle Me Dakhal Nahin De Sakta, Logon Ko Apne Kaam Se Kaam Rakhna Chaahiye”

Hana : “Tum Use samjh Nahin Pa Rahi Ho ; Wo Ek Bahut Acchi Aurat Hai”

Hiba : “Mujhe Na Samjhaao Ki Wo Ek Acchi Aurat Hai”

Hana : “Lekin Ye Uski Duty Thi Ke Tumhe Acche Kaam Ki Taraf Encourage (Mayel) Kare”

Hiba : “Trust Me ! Mujhe Uski Salaah Se Koi Matlab Nahin,”

Hana : “Accha ! Lekin Hijab Karna Hamare Liye Bahut Accha Hai “

Hiba : “Aisa Tumhe Kisne Kaha ??”

Hana : “Aisa Quraan Me Hai”

Hiba : ” Accha ! Kya Tum Mujhe Kuch Bata Sakti Ho Ki Aisa Kahan Likha Hai”

Hana : “Surah Noor, Aur Bhi Bahut Si Aayat Is Ke Mutaalliq Maujood Hain”


Hiba : “Haan ! Lekin Hijab Na Pahnna Koi Bada Gunaah Nahin, Logon Ki Madad Karna Aur Ibaadat Karna Zyada Important Hai”

Hana : “Sach Kaha, Lekin Badi Cheez Chhoti Cheezon Se Shuru Hoti Hain”

Hiba : “Ye Acchi Baat Hai, Lekin Jo Ham Pahente Hain Wo Zyada Important Nahin, Important Ye Hai Ki Uski Niyyat Kiya Hai”

Hana : “Tum Jo Pahenti Ho Wo Important Nahin Hai ??”

Hiba : “Yahi main Kah Rahi Hoon”

Hana : “Fir Kyon Tumne Roz Ek Ghanta (Hour) Subah Fix Kiya Hua Hai ??? “

Hiba : “Tumhare Kahne Ka Kya Matlab Hai ???”

Hana : “Tum Apne Baalon Par, Cosmetic Me Aur dieting Me Paise Kharch (Spend) Karti Ho”

Hiba : ” toh ??”

Hana : “Toh !! Tumhara Aisa Karna Important Hai”

Hiba : “Nahin ! Main Kah Rahi Thi Ke Hijab Karna Religion Me Important Nahin Hai”

Hana : “Agar Hijab Karna Important Nahin Hai Toh Aisa Quraan Me Kyon Bayaan Hua Hai??”

Hiba : “Tum Jaanti Ho Main Main Quraan Ki Har Baat Follow Nahin Kar Sakti”

Hana : Tumhara Kahne Ka Matlab Hai Ki Jo Allah Ne Ahkaam Diye Hain, Wo Tumhare Liye Kuch Nahin… Aur Ye Tumhare Liye Sahi Hai ??”

Hiba : “Haan ! Allah Taala iske Liye Maaf Kar Denge”

Hana : “Allah Taala Use Maaf Karte Hain Jo Toba Kar Len, Aur Dobara Waisi Ghalti Na Kare”

Hiba :” Tumse Aisa Kisne Kaha ??”

Hana : “Quraan !!”

Hiba : “Par Mujhe Hijab Pasand Nahin, Ye Meri Aazaadi Ke Khilaaf Hai”

Hana :” Lekin Lotion, Lipstick, Kaajal Wagerah Laagaane Se Tum Aazaad Ho Jaati Ho, Tumhari Dictionary Me Aazaadi Ki Kya Maane Hain ??”

Hiba : ” Jo Cheez Hamen Pasand Ho Use Karne Ko Aazaadi Kahte Hain”

Hana : “Nahin ! Aazaadi Sahi Kaam Karne Me Hai, Wo Nahin Jo Mann Me Aaye”

Hiba :” Dekho ! Maine Bahut Se Log Dekhen Hai Jo Hijaab Nahin Pahente Lekin Wo Acche Log Hai, Aur Maine Aise Bhi Log Dekhe Hain Jo Hijab Pahente Hain Lekin Wo Bure Hain”

Hana : “Toh Kya ! Bahut Se Log Acchen Hain Lekin Sharaab Bhi Peete Hain, Kya Ham Sab Ko Sharaab Peeni Chahiye ?? Tumne Bewaqoofon Waali Baat Kahi Hai “

Hiba : “Main Kattarwaadi (Exterimist) Nahin Banna Chaahti, Main Bina Hijab ke Sahi Hoon”

Hana : “Toh Fir Tum Secular Ho, Aur Allah Ke Huqm Na Maanne Me Kattarwaadi (Exterimist) Ho”

Hiba : ” Tum Nahin Jaanti ! Agar Maine Hijab Karna Shuru Kar Diya Toh Koi Mujhse Shadi Nahin Karega”

Hana :” toh Kya Jo Log Hijab Karte Hain Unki Shadi Nahin Hoti ??”

Hiba :”Accha ! Kya Hoga Agar Meri Shadi Ho Jaati Hai Aur Mera Shauhar Pasand Ni Karta ?? Aur Mujhse Hijab Na Karne Ko Kahe ??”

Hana : “Kya ! Agar Tumhara Husband Bank Lootne Ko Kahe Toh Kya Tum Karogi ??”

Hiba :” Nahin ! Bank Lootna Jurm Hai”

Hana : “Kya Allah Ki Nafarmaani KarnA Jurm Nahin Hai ??”


 Hiba : “Lekin Uske Baad Koi Company Mujhe Job Ni Degi”

Hana : “Aisi Company Jo Logon Ki Izzat Karti Hai Wo Tumhe Job Degi”

Hiba : “9/11 Ke Baad Toh Koi Nahin Degi “

Hana : “Haan ! Kya Tum Us Ladki Ka Naam Jaanti Jo High School Me Padhti Thi Aur Wo Hamesha White Color Ka Hijaab Pahenti Thi?” Ummmm….

Hiba : “Yasmeen !!!”

Hana : “Yes !! Usne Abhi MBA Complete Kiya Hai, Aur Intenship Kar Rahi Hai”

Hiba : “Kyon Tum Ek Kapde Ke Tukde Ke Liye Religion Ki Haqqaniyat Ko Kam Rahi Ho ??”

Hana : “Kya Lipstick Aur Oonchi Heels Pahanne Se Aurton Ki Izzat aur Religion Ki Haqqaniyat Badh Jaati Hai ??”

Hiba : “Tumne Mere Sawal Ka Jawab Nahin Diya ??”

Hana : “Dar’asal Main Hijab Isliye Nahin Karti Ki Wo Ek Kapde Ka Tukda Hai, Main Hijab Karke Allah Ka Huqm Poora Karti Hoon Aur Apne Aapko Ghair Mardon Ki Nazaron Se Mahfooz Rakhti Hoon, Aur Aurton Ko Yahi Huqm Bhi Diya Gaya Hai”

“Lekin Tumhare Short Sleeves Aur Tight Jeans………..”

Hiba : “Ise Fashion Kahte Hain, Tum Kisi Gufa (Cave) Me Raho Ya Aur Kahin ?? Sabse Pahle

Hijab Sabse Pahle Mardon Ne Ijaad Kiya Jo Aurton Ko Control Karna Chaahte They” 

Hana : “Accha ???? Mujhe Nahin Malum Tha Ki Mard Aurton Ko Hijab Ke Zariya Control Karna Chaahte They”

Hiba : “Haan Aisa Hi Kuch Hai”

Hana : “Un Aurton Ka Kya Tum Apne Shauhar Se Hijaab Karne Ke Liye Ladh Rahi Hain ??

Aur Wo France Ki Aurtein Jinka Hijaab Wahan Ke Mardon Ke Zariye Zabardasti Utarwaaya Ja Raha hai ???”

Iske Baare Me Tum Kya Kahti Ho Hiba ???


Hiba : “Haan ! Isme Difference Hai”

Hana : “Kya Difference ?? Jis Shakhs Ne Tumhe Hijab Pahenne Ko Kaha Tha Wo Aurat Thi ?? Right !”

Hiba : “Sahih Hai ! Lekin…….”

Hana : ” lekin Fashion Jo Mardon ke Organisation Aur Companies Ke Zariye Mu’aashre Me Aaya Hai Wo Tumhe Aazaad Rakhta Hai ??

Mardon Ka Aurton Ko Nanga Karne Me Koi Control Nahin Wo Hamen Ek Commodity Ki Tarah Istemal Kar Rahe Hain” Ab Mujhe Jaane Do

Hiba : “Ruko ! Mujhe Khatm Karne Do, Main Kah Rahi Thi Ke….”

Hana : “Tum kYa Kah Rahi Ho ??? Tum Sochti Ho Mard Hijaab Ke Zariye Aurton Ko Control Karna Chaahte Hai ??”

Hiba : “Haan”

Hana : “Accha Kaise ??”

Hiba : “Aurton Ko Ye Kahkar Ki Kya Aur Kaise Kapde Pahno”

Hana : “T.V ,Magazine, Movies Tumko Nahin Bataate Ki Kya Pahanna Chahiye ?? Aur Kaise Khoobsoorat Dikh Sakte Hain?? “

Hiba : “Beshaq !! Ye Fashion Hai”

Hana : “Ye Wo Control Nahin??

Wo Tumpar Fashion Ko Apnaane Ke Liye Daabaao Daal Rahe Hain

Jo Tum Pahanna Chaahti Ho Kya Wo Bhi Yahi Chaahte Hain ???”

Hiba : (Khamosh Rahti Hai)

Hana : “Wo Sirf Tumhe Hi Nahin Balke Market Ko Control Kar Rahe Hain”


Hiba : “Tum Kya Kahna Chaahti Ho ???”

Hana : “Mera Kahne Ka Matlab Ye Hai Ki

Wo Mard Aapko Duniya Ke Saamne Un Aurton ki Tarah Nanga Karna Chaate Hain jo Magazine Ke Cover Page Ki Khoobsoorti Badhaati Hai”

“Aur Aisi Tasweeron Se Us Magazine Ki Sale (Farokht) BaDh Jaati Hai, Yaani Wo SirF Apna Product Sale Karne Ke Liye Aurton Ke Nange Jism Ka Istemaal Karte Hain”

Hiba : “Mujhe Kuch Samjh Ni Aaya Tum Kya Kah Rahi Ho, Hijaab Ka Market Aur Product Se Kya Taalluq”

Hana : “Bahut Gahra Taalluq Hai, Kya Tum Nahin Dekhti ??

Hijab Consumerism Ke Liye Khatra Hai, Aurtein Arabon (Million) Dollor Kharch Kar Deti Hai Khoobsoorat Dikhne Ke Liye, Aur Us Fashion Ko Apnaane Ke Liye Jo Mardon Ke Zariye Ijaad Hua Hai,”

Hamare Islam Ne In Sab Kaamon Ko Fitna Kaha Hai Aur Jism Ko Khoobsoorat Banaane Ki Nahin Balke Rooh Ko Khoobsoorat Banaane Ki Taaleem Deta Hai

Hiba : “Accha Toh Fir Mujhe Hijab Bhi Nahin Khareedna Chahiye?? Kya Hijab Product Nahin ??”

Hana : “Haan , Hai !!! Lekin Hijab Wo Product Hai Jo Mardon Ke Banaaye Fitne Se Aurton Ko Mahfooz Rakhta Hai”

Hiba : “Mujhe Lecture Mat Do !! Main Hijab Nahin Pahnungi”

Hijab Outdated Aur Behuda Hai Aur Aaj Ki Generation Ko Bilkul Suit Nahin Karta

Aur waise Bhi Meri Umar Sirf 20 Saal Hai, Aur Meri Umar Bhi Hijab Pahanne Ki Ni Hai !!!!!


 Hana : Fine ! Aisa Apne Rabb Se Kahna Jab Aakhirat Ke Din Tum Uske Saamne Khada Kiya Jaayega

Hiba : “Theek Hai”

Hana : “Theek Hai !!”

Hiba : “(Khamosh Rahti Hai ) Chhup Raho, Main Ab Aur Nahin Sunna Chaahti Is Hijaab, Niqaab, Schmijab, Punjaab Ke Baare Me”

Hana Chali Jaati Hai…

Hana Ghar Me Aine Ke Saamne Jaati Hai, Wo Is Bahes Se Bahut Thak Chuki Thi, Wo Kaamyaab Hui Ya Nahin Yahi Sawaal Uske Dimaagh Ko Khaaye Ja Raha Tha, Wo Apne Dimagh Me Uthne Waali Awaaz Ko Khamosh Karna Chaahti Hai, Wo Apne Dil Me Hi Apne Aapko Faateh Tasleem Khyaal Karti Hai…

Aur Aakhiri FaisLa Un Morder Society Ke Ham Khayaaalon Par Chhodh Deti Hai Jo Quraan Ki Ayaaton Se Saudebaazi Kar Lete Hai….

SALAFIYYAH DAWAH


Ahle hadees : bhai aap.apna waqt lo aur
haan dua zarur karo ki allah aapko sahih
raah dikhaye aur hum dono ko amal

karne ki tawfeeq deAaj ka musalman : zarur bhai aameen
Assalamu alaikumAhle hadees : walaikumussalam
warahmatullahi wabarakatahuAhle hadees : assalamu alaikum bhai
(Dusre Din)Aaj ka musalman : walaikumussalam bhaiAhle hadees : bhai khairiyat kitaab padhi
Aaj ka musalman : alhamdulillah bhai
padhi kaafi acchi kitaab haiAhle hadees : bhai janna chahunga aapne
kya padhaAaj ka musalma : bhai kuch samjha kuch
nahinAhle hadees : aisa karte hain jo nahin
samjha woh batata hu
Shuru karte hainAaj ka musalman : haan bhai 1st chapter
se shuru karte hainAhke hadees : bismillah
Bhai pehle to hum yeh jaan le ki allah ne
hamein kyun paida kiyaAhle hadees : jaisa ki allah ne surah
zaariyat aayat no 56 mein farmaya


Sharing this verse from the Holy Quran


[Adh-Dhaariyat 56] – ﺎﻣﻭ ﺖﻘﻠﺧ ﺲﻧﻹﺍﻭ ﻦﺠﻟﺍ ﻻﺇ
ﻥﻭﺪﺒﻌﻴﻟ
Wama khalaqtu aljinna waalinsa illa
liyaAAbudooni
And I (Allah) created not the jinns and
humans except they should worship Me
(Alone).Ahle hadees : bhai yahan gaur karo allah
ne jin aur insaan kaha aur kaha ki hum
uski ibaadat kareinAaj ka musalman : bhai ibaadat matlab
thoda explain karoAhle hadees : bhai ibaadat har tarike ki
jaise


Namaz


Sajda


Roza


Zakaat


Haj


Umrah


Sadka


Khairat


Etc


Kuch bhi amal ya aqeeda rakho woh
khaalis sirf sirf allah ke liye rakho bhai


Ahle hadees : bhai ek bahut choti si baat
batata hu


Ahle hadees : aapke paas koi fakir aaya
usne kaha baba ke naam pe dedo ya nabi
ke naam pe dedo
Agar aapne uske katore mein kuch daal
diya baba ya kisi aur ke naam se toh yeh
bhi shirk haiAaj ka musalman : yeh kaise bhaiAhle hadees : kyunki bhai aap ne woh
sadka kisi aur naam se kiya allah ke naam
se nahinAhle hadees : bhai quran ki aur bhi
aayatein hain jo humein yeh taaleem deti
hai
JaiseSharing this verse from the Holy Quran[An-Nahl 36] – ﺎﻨﺜﻌﺑ ﺪﻘﻟﻭ ﻲﻓ ﻞﻛ ﺔﻣﺃ ﻻﻮﺳﺭ ﻥﺃ
ﺍﻭﺪﺒﻋﺍ ﺍﻮﺒﻨﺘﺟﺍﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﺕﻮﻏﺎﻄﻟﺍ ﻢﻬﻨﻤﻓ ۖ ﻦﻣ ﻯﺪﻫ
ﻢﻬﻨﻣﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﻦﻣ ﺖﻘﺣ ﻪﻴﻠﻋ ۚ ﺔﻟﻼﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﻭﺮﻴﺴﻓ
ﺍﻭﺮﻈﻧﺎﻓ ﺽﺭﻷﺍ ﻒﻴﻛ ﻥﺎﻛ ﻦﻴﺑﺬﻜﻤﻟﺍ ﺔﺒﻗﺎﻋWalaqad baAAathna fee kulli ommatin
rasoolan ani oAAbudoo Allaha waijtaniboo
alttaghoota faminhum man hada Allahu
waminhum man haqqat AAalayhi
alddalalatu faseeroo fee alardi faonthuroo
kayfa kana AAaqibatu almukaththibeen a
And verily, We have sent among every
Ummah (community, nation) a Messenger
(proclaiming): “Worship Allah (Alone),
and avoid (or keep away from) Taghut (all
false deities, etc.i. e. do not worship
Taghut besides Allah).”


 Then of them were
some whom Allah guided and of them were
some upon whom the straying was
justified. So travel through the land and
see what was the end of those who denied
(the truth).Sharing this verse from the Holy Quran
[Al-Israa 23] – ﻰﻀﻗﻭ ﻚﺑﺭ ﻻﺃ ﺍﻭﺪﺒﻌﺗ ﻻﺇ ﻩﺎﻳﺇ
ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺎﺑﻭ ﺎﻧﺎﺴﺣﺇ ۚ ﺎﻣﺇ ﻦﻐﻠﺒﻳ ﺮﺒﻜﻟﺍ ﻙﺪﻨﻋ
ﺎﻤﻫﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺎﻤﻫﻼﻛ ﻼﻓ ﻞﻘﺗ ﺎﻤﻬﻟ ﻻﻭ ﻑﺃ ﺎﻤﻫﺮﻬﻨﺗ
ﻞﻗﻭ ﺎﻤﻬﻟ ﺎﻤﻳﺮﻛ ﻻﻮﻗWaqada rabbuka alla taAAbudoo illa
iyyahu wabialwalidayni ihsanan imma
yablughanna AAindaka alkibara
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul
lahuma offin wala tanharhuma waqul
lahuma qawlan kareemanAnd your Lord has decreed that you
worship none but Him. And that you be
dutiful to your parents. If one of them or
both of them attain old age in your life,
say not to them a word of disrespect, nor
shout at them but address them in terms of
honour.Aaj ka musalman : bhai lekin yeh toh har
musalman jaanta haiAhle hadees : sahih kaha aapne bhai har
musalman jaanta hai maanta nahinAaj ka musalman : nahin bhai har
musalman maanta bhi haiAhle hadees : bhai aap batao kya aaj
musalman qabr parast nahinAaj musalman ali ko mushkil kusha nahin
maanta
Aaj musalman jo apne ulma ke shirk pe
raazi nahinAaj ka musalman : bhai main chahunga ki
aap mujhe yeh shirk with reference
batayeinAhle hadees : bhai zarur bataunga lekin
pehle aap haqeeqat toh jaanle phir galat ko
galat samajhne aasaani hogiAaj ka musalman : bhai la ilaha ilaalah ki
gawahi ka matlab?Ahle hadees : la ilaha ilallah ki gawahi dil
aur zabaan dono se honi chahiye
Iski gawahi ka matlab tumne yeh shahadat
de di ki allah ke ilaawa koi dusra ilah
yaani allah nahinAhle hadees : bhai allah ne is kalme ki
gawahi jo naa de unke liye bahut sakht
azaab rakha haiAhle hadees : jaisa ki allah ne farmayaSharing this verse from the Holy Quran
[Az-Zukhruf 26] – ﺫﺇﻭ ﻝﺎﻗ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻪﻴﺑﻷ
ﻪﻣﻮﻗﻭ ﻲﻨﻧﺇ ﺀﺍﺮﺑ ﺎﻤﻣ ﻥﻭﺪﺒﻌﺗWaith qala ibraheemu liabeehi
waqawmihi innanee baraon mimma
taAAbudoonaAnd (remember) when Ibrahim (Abraham)
said to his father and his people: “Verily, I
am innocent of what you worship,Sharing this verse from the Holy Quran
[Az-Zukhruf 27] – ﻻﺇ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻧﺮﻄﻓ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻳﺪﻬﻴﺳ
Illa allathee fataranee fainnahu
sayahdeeni“Except Him (i.e. I worship none but Allah
Alone) Who did create me, and verily, He
will guide me.”
Sharing this verse from the Holy Quran


[Az-Zukhruf 28] – ﺎﻬﻠﻌﺟﻭ ﺔﻴﻗﺎﺑ ﺔﻤﻠﻛ ﻲﻓ ﻪﺒﻘﻋ
ﻢﻬﻠﻌﻟ ﻥﻮﻌﺟﺮﻳWajaAAalaha kalimatan baqiyatan fee
AAaqibihi laAAallahum yarjiAAoona
And he made it [i.e. La ilaha ill-Allah
(none has the right to be worshipped but
Allah Alone)] a Word lasting among his
offspring (True Monotheism), that they
may turn back (i.e. to repent to Allah or
receive admonition).Sharing this verse from the Holy Quran[Al-Baqara 165] – ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣﻭ ﻦﻣ ﺬﺨﺘﻳ ﻦﻣ ﻥﻭﺩ
ﻪﻠﻟﺍ ﺍﺩﺍﺪﻧﺃ ﻢﻬﻧﻮﺒﺤﻳ ﺐﺤﻛ ۖ ﻪﻠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟﺍﻭ
ﺪﺷﺃ ﺎﺒﺣ ﻪﻠﻟ ۗ ﻮﻟﻭ ﻯﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺫﺇ ﺍﻮﻤﻠﻇ ﻥﻭﺮﻳ
ﻥﺃ ﺏﺍﺬﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻪﻠﻟ ﺎﻌﻴﻤﺟ ﻥﺃﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﺪﻳﺪﺷ
ﺏﺍﺬﻌﻟﺍWamina alnnasi man yattakhithu min
dooni Allahi andadan yuhibboonahum
kahubbi Allahi waallatheena amanoo
ashaddu hubban lillahi walaw yara
allatheena thalamoo ith yarawna
alAAathaba anna alquwwata lillahi
jameeAAan waanna Allaha shadeedu
alAAathabi
And of mankind are some who take (for
worship) others besides Allah as rivals (to
Allah). They love them as they love Allah.
But those who believe, love Allah more
(than anything else). If only, those who do
wrong could see, when they will see the
torment, that all power belongs to Allah
and that Allah is Severe in punishment.Ahle hadees : aur bhai nabi sallallahu
alaihi wasallam ne farmaya sahih muslim
ki hadees
Jis shaks ne kalma laa ilaha ilallah
ka.iqrar kiya aur allah ke ilawa jin ki
ibaadat ki jaati hai unka inkaar kiya toh
uska maal aur khoon mehfu hogaya aur
uska ( hisaab baaki maamalat) allah ke
zimme haiAhle hadees : bhai aaj hum sirf allah ko
maane aur uske.ilawah aur kisi ko
shaamil naa kereinAaj ka musalman : bhai kya shirk ki kuch
aur types bhi hainAhle hadees : bhai bahut kisme hain kuch
purani kuch nayi main inshaallah aapko
pura detail deta huAaj ka musalman : bhai zara jaldi kyunki
main nahi chahta ki mujhse koi shirk
hojayeAhle hadees : allah aapka jazba qayam
rakhe aur aapko aur mujhko hidayat de
Aameen