MUSHRIKEEN-E-MAKKAH AUR MAUJOODAH MUSHRIKEEN ME FARQ


Bismillahirrahmanirraheem

MUSHRIKEEN-E-MAKKAH AUR MAUJOODAH MUSHRIKEEN ME FARQ:

Aap par ye haqiqat waazeh ho gayi ke maujoodah mushriqeen jise ” aqeedat” ke naam se taabeer karte hain, dar’asal yahi wah shirk hai jiske baare me qur’aan ki aayat naazil hui aur isi aateqaad ke logon se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jihaad kiya tha..

Note: read previous articles

ye bhi dimaagh me bitha len ke makkah waalon ka shirk maujoodah zamaane ke shirk se do tarah se khafeef tha…

1- pahle mushrikeen sirf khus’haali wa faarigh ul baali ke zamaane me shirk karte aur malaika, awliya aur buton ko allah ke saath pukaarte they, magar gurbat wa usrat aur tangi wa musibat ke waqt wah sirf allah hi ko pukaarte they…. Jaisa ke allah taala ka irshaad hai

” aur jab samundar me tumhe koi musibat gher le toh allah ke siwa jinhe tum pukaarte ho wah sab bhool jaate hain, sirf allah hi rah jaata hai. Aur jab wah tumhe saahil tak pahuncha de toh tum muh pher lete ho, aur insaan bada na’shukr guzaar hai “

(surah bani israel 67)

aise hi farmaan e ilaahi hai

” kah dijiye ke ye tum hi zara bataao ke agar tum par allah ka koi azaab aa jaaye ya tum par qayaamat toot pade toh kya tum allah ke siwa kisi ko pukaaroge ? Agar tum sacche ho (toh bataao), Balke sirf usi ko pukaaroge, aur jis tangi ke liye pukaarte ho wah use khol dega, agar wah chaahe aur jise tum shareek banaate ho use bhool jaate ho “

(surah anaam 40,41)

isi tarah irshaad e rabbani hai

” sab insaan kisi museebat ka shikaar ho jaaye toh apne rab ki taraf ruju karke use pukaarta hai, jab wah apne anaam wa rahmat se museebat hata de toh wah pahle jiski khaatir bulaata tha bhool jaata hai aur allah ke shareek banaane lagta hai taake uski raah se gumraah kar de, kah den ke apne kufr ki badolat kuch deir Faayeda utha le, aakhir tu ahle jahannum mese hoga”

(surah zumar 8)

isi se milta julta farmaan e rabbani hai

” jab samundar ki mauj saaibaan ki tarah unhe dhaanp leti hai to allah ko bade mukhlis hokar pukaarte hain ke deen wa ibaadat sirf tere hi liye hain “

(surah luqman 32)

jisne quraan paak me allah ka bayaan kardah ye masla acchi tarah samjh liya ke mushrikeen jin se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jihaad farmaya, wah zamana e khus’haali me allah aur ghairullah ko pukaarte they, lekin museebat wa bad’haali me sirf ” allah wahdahu la shareek ” ko pukaarte aur apne peer wa murshid ko bhool jaate they,

is par hamare maujoodah daur ke mushrikeen aur mushrikeen e makkah ke shirk ka farq roz roshan ki tarah saaf ho jaayega……

2- pahle zamaana ke mushrik allah ke muqarrabeen, maslan ambiya, awliya, aur farishton ko pukaarte they ya phir darakhton aur pattharon ko pukaarte They jo allah ke mutee aur farmabardaar they, na ke sharkash wa gunaahgaar…

Aur maujoodah zamaane ke mushrikeen allah ke saath aise logon ko pukaarte hain jo awaam un naas se badhkar buraaiyyon me lath path hain,

aur jo log unhen pukaarte hain wahi khud unke zina, chori, tark e namaz wagerah ki hakaayaat bayaan karte hain.. Daur e haalaat wah mushrik jo kisi nek wa saaleh insaan ya gunaah na karne waali lakdi wa patthar ka aqeedatmand hai, us mushrik se badr’jaha bahtar aur kam mujrim hai jo aise logon ki aqeedatmand hai jinki siyaah kaariyon, fishq, wa fajoor aur fasaad wa bigaad ka wah khud aini shaahid wa gawaah hai…

ALLAH HAM SABKO HAQ BAAT KAHNE KI TAWFEEQ DE……AMEEN

Advertisements

‘ DUA ‘ AUR ‘ PUKAAR ‘ KA IBAADAT HONA


Bismillahirrahmanirraheem

‘ DUA ‘ AUR ‘ PUKAAR ‘ KA IBAADAT HONA:

SHUBAH(DOUBT)- 4

Aaj ke mushkireen kahte hain ke main siwaaye allah ke kisi ki ibaadat nahi karta aur nek logon ki panaah lena aur tangi wa takleef me mushkil kushaai ke liye unhe pukaarna koi ibaadat toh nahi

JAWAB:

Kya aap ye iqraar karte hain ke allah ne aapko khaalisatan sirf apni ibaadat farz ki hai, aur ye uska aap par haq hai ?

Jab wah(maujooda mushrikeen ) kahe , haan !,

toh usse apne us farz ki wazaahat talab karen jo sirf allah wahdahu la shareeq ki mukhlisaana ibaadat ki shakl me bande par allah ka haq hai ?

Agar wah ibaadat aur uski anwa wa aqsaam ko na jaanta ho toh use is tarah samjhaaye ke allah paak ka irshaad hai

” sirf apne rabb ko aajizi se aur poshidgi se pukaaro “

(surah aaraaf 55)

ab usse poochiye : kya aap samjh gaye ke dua aur pukaar allah ki ibaadat hai, to wah laziman kahega : haan !

Kyonki Dua toh khaalis ibaadat ka maakhaz hai, phir use kahen ke jab aapne iqraar kar liya ke pukaarna ibaadat hai, aur aane ne shab wa roz wa rija ya khauff wa ummeed me allah ko pukaara aur phir kisi haajat ke waqt kisi nabi ya ghair nabi ko bhi pukaara toh kya aapne allah ki ibaadat me kisi ghair ko shareek kiya ??

Uske haan kahne ke siwa koi chaarah hi nahi, toh use kahen:- jb aapne irshaad e ilaahi me waarid allah ke huqm par amal kiya jisme hai:

” allah ke liye namaz padh aur usi ke naam qurbaani de”

( surah kauthar 2)

aur allah ki farmabardaari ki, aur usi ki naam ki qurbaani di, kiya ye ibaadat hai ??

Yaqinan wah kahega: haan ! Phir usse poochen: agar aap kisi makhlooq, nabi, jinn, bhoot, ya unke elaawa kisi ke naam ki qurbaani den toh kya aapne allah ki ibaada me ghair ko shareeq kiya ??

Yaqinan wah iqraar karega, usse ye bhi poochen ke wah mushrikeen jin ke mutaallik qur’aan pak ki aayat Naazil hui hai, kya wah farishton, saaliheen aur laat wagerah ki ibaadat karte they ? Wah himmati taur par asbaat me jawaab dega, phir aap acchi tarah waazeh kar den ke unki ibaadat bhi dua wa zibaah aur ilteja(waseela) ke siwa kuch na thi..

Balke wah yaqeen rakhte they ke ham allah hi ke ghulaam hain, usi ke qabzah qudrat ke maathat hain, aur allah hi kaarsaaz hai, lekin unhone ghair allah ko unki qadr o manzilat ke pesh e nazar shifaarish ke liye pukaara aur usne rafa e haajat ki bheek maangi, unka ye fael bilkul waazeh shirq hai….

SHARIAYAH WA SHIRKIYYAH SHAFAA’AT:

SHUBAH- 5

Agar wah kahe: kya aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shafaa’at ka inkaar karte hain ??

JAWAAB:

Use kahen ke : main nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shifaa’at ka inkaar nahi karta hun,

balke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) shafaa’at karne waale aur maqbool e Shafaa’at hain aur main ummeedwaar e shafaa’at hun,

lekin tamaam tar shafaa’at allah ke haath me hai, jaisa ke farmaan e ilaahi hai

” tamaam tar shafaa’at wa shifaarish allah ke akhtiyaar me hai”

(surah zumar 44)

aur allah ke huqm ke beghair kisi ko shifaarish karne ki ijaazat tak nahi, jaisa ke irshaad e baari taala hai

” kaun hai jo uske paas (kisi ki ) shifaarish kare ? Jab tak ke uska huqm wa ijaazat na ho “

(surah baqarah 225)

aur jab tak allah paak kisi ke baare me shafaa’at karne ki ijaazat na denge, shifaa’at na ki jaa sakegi, jaisa ke rabbul izzat ka farmaan hai

” aur kisi ke liye shafaa’at na karenge, siwaaye uske jiski shafaa’at par allah ki razamandi haasil ho jaaye”

(surah ambiya 28)

aur allah ahle tawheed ke siwa kisi dusre aqeedah waale par razamand na hoga, jaisa ke farmaan e ilaahi hai

” agar kisi ne islaam ke elaawa koi dusra deen pasand kiya toh use allah qubool Nahi karega “

(surah imran 85)

jab tamaam shafaa’at sirf allah taala hi ke akhtiyaar me hai, uski ijaazat ke beghair mumkin hi nahi aur na hi nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ya koi dusra kisi ke baare me shafaa’at karega,

yahan tak ke unhe raza e ilaahi ka ishaara na mil jaaye aur raza e ilaahi ahle tawheed ke siwa kisi ko haasil na hogi,

is tarah jab baat khul kar saamne aagayi ke tamaam tar shafaa’at allah ke haath me hai toh usi se hi yun talab karen

” aiy allah ! Mujhe nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shafaa’at se mahroom na kar “

” aiy allah ! nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko meri shafaa’at ka akhtiyaar aur mera shafaa bana “

aur aisi hi deegar duwaayen maanga karen

SHUBAH – 6

agar wah mushrik kahe ke : nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko shafaa’at di gayi hai, aur main usi me se talab karta hun jo nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko allah taala ne ata farmaayi hai…

JAWAB:

Use kahen ke: allah rabbul izzat ne nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko shafaa’at ata farmaayi magar aapko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se talab e shafaa’at ke aqdaam se mana kar diya hai, chunanche irshaad e rabbani hai:

” allah ke siwa kisi dusre ko mat pukaaro “

( surah jinn 18)

jab aap allah se dua karte hain ke wah nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko aap ka shafaai banaaye to uske farmaan

” allah ke saath kisi dusre ko mat pukaaro “

ki bhi itaat karen,

shafaa’at nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke elaawah baaz ko bhi di gayi hai,

sahih ahadith se saabit hai ke farishte shafaa’at karenge, awliya allah shafaa’at karenge, aur shanne shaoor se pahle wafaat paa jaane waale bacche bhi shafaa’at karenge,

aur kya aap ye kahte hain ki allah ne Unhe shafaa’at ata ki hai, aur main unse wah talab karta hun ?

Agar aap is tarah kahen toh aap nek logon ki ibaadat ke shirk me mulawwis hongn, jiska kitaab e ilaahi me zikr hai,

aur agar aapka jawaab manfi me ho toh aap ka ye qaul

” ke allah ne unhe haq shafaa’at me akhtiyaar diya hai aur main isi ata kardah haq se talab karta hun”

( qaul e mushrik)

baatil ho gaya…..

BUZURGON KO PUKAARNA:

SHUBAH – 7

Agar wah kahen ke : main kisi ko allah ka shareek nahi banaata, lekin saaleh buzurgon ko pukaarna aur unse ilteja e rafa e haajat to shirk nahi hai !

JAWAB:

Use kahen:- aap iqraar karte hain ke allah taala ne shirk ko zina se bhi badh kar haraam wa gumaah qaraar diya hai aur allah ye shirk kabhi maaf nahi karega,

wah kaunsa kaam hai jise allah ne haraam qaraar diya hai aur jisko wa qattan nahi bakhshega ??

Ye baat mushrik nahi jaanta….. Lihaaza use kahdn ke: aap khud ko shirk se Bari kaise samjhte hain, jabke aap shirk ko jaante hi nahi ??

Allah ne aap par ye kaise haraam kiya aur kaha ke wah ise maaf nahi karega ?

Aap na to iske baare me poochte hain aur na hi use jaante hain, kya aap ye samjh baithe hain ke allah ne shirk ko haraam toh kar diya hai magar shirk ki wazaahat nahi ki ??

Agar wah kahe ke : shirk buton ki pooja karne waalon ko kahte hain jabke ham buton ko nahi poojte hain,

mushrikeen e makka lakdion aur pattharon ke mutaallik ye aqeedah rakhte they ke wah paida karte aur rizq dete hain aur jo unhen pukaare unke kaam sunwaate hain ??

Qur’aan paak unke mutaallik is nazariye ko ghalat qaraar deta hai,

agar wah kahen ke:- wah lakdi, patthar ya mazaar ka qasad karte they, unhe pukaarte they, unke liye qurbaani dete aur kahte they ke ye hamen allah ka muqarrab banaate hain, unki barkat se allah hamaari mushkilaat hal karta hai aur unhi ki barkat se hamen nematon Se nawazta hai,

use kahiye:- aapne theek kaha, aur pattharo, qabron aur mazaaron wagerah par aap bhi yahi kuch karte hain, agar usne tasleem kar liya ke ye umoor buton ki ibaadat me shaamil hain toh unka yahi iqraar hamara matloob hai,

use ye kaha jaaye ke, aapke kahne ke mutaabik buton ki pooja ka naam shirk hai,

kya aapki muraad ye hai ke shirk usi ke saath makhsoos hai aur saaliheen se mushkil kushaai ki ilteja karna aur unhen pukaarna shirk nahi ???

Uski tardeed to quraan paak ki surah maida 112, surah saba 40-41, surah zumar 3, surah yunus 18, aayaat karti hain, jo pahle zikr ho chuki hain, jo farishton, hz isa (as) aur deegar saaleh buzurgon ko pukaarne waalon ke kufr se mutaallik hain,

yaqinan wah aapki baat ko tasleem karega ke agar kisi ne allah ki ibaadat me nek bandon me se kisi ko shareek kiya toh yahi wah shirk hai jiska qur’aan paak me zikr hai, uska yahi iqraar hamara asal matloob Hai,

is masla ka bhedh kuch is tarah hai ke jab wah kahe ke main allah ke saath shirk nahi karta toh usse astaghfaar karen ke allah ke saath shirk karna kya hai ?? Wazaahat farmayen !….

Agar wah kahe ke shirk buton ki ibaadat karna hai toh poochen ke buton ki ibadat karne ka kya matlab hai ?? Tafseel se bataayen !…

Agar wah wahe ke main ek allah ke siwa kisi ki ibaadat nahi karta toh usse allah taala ki ibaadat ka maana aur uski wazaahat talab karen..

Agar wah usi tarah kahe jis tarah quraan e paak ne bayaan kiya hai toh wah ain maqsood hai, aur agar use allah ki ibaadat ka maana wa matlab maalum hi nahi toh wah us cheez ke mutaallik daawa kaise karta hai jise wah jaanta hi nahi ??

Agar wah allah ke saath shirk aur buton ki ibaadat ke mafhoom ko waazeh karne waali ayat ke mukhaalif koi dusra matlab bayaan kare to daur e haazir ke mushrikeen aisa hi karte hain,

Ibaadat hi wah masla hai, jiski wajah se mushrikeen ham par tarah tarah ke ilzaamaat aieed karte hain, aur isi masle par aise bawaal khada karte hain jaise unke peshro bhaiyyon ne chillaate hue kaha tha..

” kya usne sab buton ke bajaaye sirf ek maabood muqarrar kar diya hai ? Ye toh badi hairaan kun baat hai “

(surah saad 5)

SHUBAH- 8

Agar wah kahen ke unhen farishton, aur ambiya ko pukaarne ki bina par kaafir nahi kaha gaya balke unke kaafir qaraar diye jaane ki wajah unka ye qaul tha

” farishte allah ki betiyan hain “

aur ham ye toh nahi kahte ke peer abdul qadir jeelaani (rh) ya koi dusra buzurg allah ka beta hai

JAWAAB:

Use kahen ke: allah ke bete ya beti ka zikr ya tohmat lagaana kufr hai

allah ka irshaad hai

” kah dijiye ke allah ek hai, allah be’niyaaz hai “

(surah ikhlaas 1,2)

‘ ahad’ wah hai jiski koi nazeer na ho aur ‘ samad’ wah hai jiski taraf zaruriyaat me qasad kiya ja Sakta ho, jisne iska inkaar kiya wah kaafir ho gaya, agarchah wah saari soorat ka inkaar na kare, kyonki farmaan e ilaahi hai

” allah ka na koi beta hai aur na hi uske saath dusra koi mabood hai”

( surah mominun 92)

allah taala ne dono aqsaam me farq kar diya hai, aur dono mese har ek ko mustaqmal kufr qaraar diya hai, aur irshaad e rabbani hai

” unhone jinno ko allah ka shareek banaaya, halaanke unhe usne paida kiya hai aur beghair ilm ke uske bete aur betiyaan bana li hain “

( surah anaam 101)

yahan allah taala ne dono qism ke kufr ko alag alag kar diya hai, aur uski daleel ye bhi hai ke jo log ” laat” ke nek aadmi hone ke bawajood use pukaarne par kaffir hue, unhone use allah ka beta toh nahi banaaya tha, aur jo log jinno ki ibaadat ki bina par kaafir qaraar diye gaye, unhone bhi aisa nahi kiya tha…

Aise hi mazhab e arba (hanafi, maliki, shafai, hambali) ke tamaam ulema” murtad ka huqm” Ke baab me zikr karte hain ke :-” koi musalmaan jab ye maan le ke allah ka koi beta hai toh wah murtad hogaya aur wah dono aqsaam me farq bhi karte hain aur ye intehaai waazeh amr hai “

SHUBAH – 9

Agar wah kahen ke allah taala ka irshaad hai

” yani awliya allah par kisi qism ka khauff wa khatrah nahi hota aur na hi wah gham o fikr me mubtela hote hain “

(surah yunus 62)

JAWAB:

Use samjhaaiye ke ye toh haqiqat hai, lekin unhen pooja toh nahi jaayega,

ham allah ke saath unki ibaadat aur unhe allah ka shareek thahraane ke siwa toh kisi baat ka inkaar nahi karte balke unki muhabbat hudood e shariat me rahte hue unki farmabardari aur unki haqiqi karaamat ka aitraaf waajib hai,

awliya allah ki karaamat ka inkaar ahle bidat wa zalaalat ke elawa koi nahi karta,

aur allah ka deen dono intehaaiyon (yani awliya ki muhabbat me ghulu aur unki ibaadat aur awliya ke saath khafa aur unki karaamaat ke Qulli inkaar ) ke darmiyaan hai,

aur hidaayat dono gumraahiyon ke wast me aur haq dono baatilon ke darmiyaan hai…..

ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE , SUNNE AUR USPAR AMAL KARNE KI TAUFEEQ DE…… Ameen

Ek khubsurat naam ke saath musalmaano ke barbaadi ka farmaan


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM

Govt. ne ek bahot khubsurat naam se hamaare Madaaris ko tabaaho barbaad karne ka mansubah amal me laya hai wo hai Laazimi Haq-e-Taalim…R.T.E

Sabse pahle tamam haazreen KO AS-SALAAM-O-ALAIKUM w/r w/b……aur Allah s.w.t. se dua hai is koshish ko qabul farmaaye…aameen.

Mere is post se mai ye waaze kar doo ki ye jaddo jahad Rai-e-Oammah bedaar karne k liye hai…..k ham ji rahe hain ya jeete hue bhi mar gaye hain?

Logo ko maaloom ho k kaun se aise masaayel hain jinke liye All India Muslim Personnal Law Board jaddo-jahad kar rahi hai.. aur zaahir hai tanha AIMPLB aur mere post ki koshish se kuchh nahi hoga, aap sab iske part hain.aur aap sab milkar jaddo-jahad karenge to hi kaamyaabi milegi…

Pahla masla jo hai……. wo laazmi haq-e-taalim ka hai…k laazmi taur par bachhe taa’lim haasil kare wo bachhe jinki umar 6 saal se lekar 14 saal tak ki ho..Laazmi taur par unhe pardhna hai……beshaq ye aisi baat hai jisme kisi ko koee aitraaz nahi hai , mujhe bhi nahi hai, aur naahi AIMPLB(all india muslim personnal law board) ko hai…….

balke ham to ye kahte hai k hamare nabi sarware quonain sallallahu alaihiwassallam ne aaj se 1433 saal pahle Lazmi taa’lim ka tassawoor sabse pahle pesh kiya….aapne s.a.w. ne farmaya tamam ilm ka haasil karna har fard par farz hai…farz hai yahi laazim hai…jaise farz namaz hai to laazim hai, waise hi farz ilm hai to laazim hai… to isse hame ya kisi musalmaan ko ikhtelaaf nahi hai……

Ikhtelaaf ye hai k uske jo mundar’jaat hain….usme jo baate kahi gayee hain wo hamaare usool aur dastoor-e-hind k bhi khelaaf hai, kya baat kahi gayee hai ?….

Sabse pahli baat to ye kahi gayee school wo hai jisko ham school maante hain…hukumat jisko school maane wo school hai , baqyaa jitney taalimi idaare hai jiko wo nahi maanti to wo school nahi qarar payega.. to wahan pardh rahe bachhe ko pardhne wala nahi shumaar kiya jaayega….to laazmi taalim se goya k wo bachhe alag rah gaye…….sarkaar ki ye soch hai jo hamaare nesaab se nahi pardhega jiski umar 6 se 14 saal hai…wo ilm haasil hi nahi kar raha hai…….

Ab ye jitney madaaris hain…ye jitney private school hain…ye jitney convent chal rahe hain…hiduo ke jitney vaidik paathshaale chal rahe hain……gurukul ke naam pe jitney idaare chal rahe hain …jitne bhi ye idaare hain ye sarkaar ke nazarye se taalimi idaare nahi hain…. Nahi hai to, jitney bhi bachhe in idaaro me pardhenge wo qaanoon ki mukhalfat karne waale kahe jaaynge…..

Oos act me likha k agar koee pardhata hai oon idaaro k alaawa jinko hukumat ki school nahi aha gaya hai..ya… inke qaanoon ki nesaab ke school nahi hain to in idaaro ko yowmiya 10000 Rs. Jurmana lagege aur radd karne k baad bhi wo idaare chalet rahe to 100000 Rs. Jurmana dena hoga…….

Aur jinke bachhe oos idaare me pardhenge unko mulq ki qanoon ka mokhaalif mana jaayega..zaahir si baat hai wo qaanoon shikan log honge…lehaaza unpar mulq ki mukhalfat k jo qaanoon hai unke bina par case daay’er kiye jaaynge……..

All India muslim personnal law board iski mukhalfat kar raha hai…hame bhi iski mukhaalfat karna chaahiye…aur beshaq tamaam musalmaano ko iski mukhalfat karna chaahiye……convent waale kya karenge…hindu hazraat kya karenge…. Ham musalmaano ko isse koee bahas nahi ..par musalmaan hone k bina par hamara farz banta hai ham iske khelaaf apne aawaaz buland kare…….ye koee naie kahaani nahi hai , barso-baras se ye hukumat kabhi hame hila dula kar dekhti hai ham jag rahe hain ya nahi ..to kabhi thok-kar dekhti hai kya ham bedaar ho gaye hai apne madarso se (tamam afwaaho se jo inhi ka fabricated rahta hai “madaaris me dahshatgardi ki taalim di jaati hai”.)– ya apne deen-e-islaam se ya phir kya inka abhi bhi hiss zinda hai………ham har oos waqt khare ho uthe hai jab bhi hamaare kisi anduruni moaamlaat me inka dakhal hua hai aur aaj bhi , ham jawab denge aur QARARA jawaab denge.

AIMPLB aur Ham kya chaahte hain……….

Wo ye k jo act 29-30 me diya hua hai k aqliyate jo apne pasand , ya apne man k idaare chalaaynge…..wo aqliyate jo lesaani aqliyate hain…jo zaban ki bunyaad pe chalaaye ja rahe idaare hain…mazhab ki bunyaad pe chalaaye jaa rahe idaare hain unko ye ekhtayar hai k wo apne marzi k mutaabiq chalaaye….. to is dastoor se RTE me iska takraaw hai..goya k jo hamare maulik adhikaar hain…jo bunyaadi huqooq hain hamare, unpar sarkar apne is act k zarye zarab lagana chaahti hai………

AIMPLB ka kahna hai k dasture hind ki jo dafa 29-30 hai wo bahot puraane waqt se qaayam hai aur wo hamaara haq hai ….ab naya qanoon kyu ?….yaani ham aise kisi qaanoon ko nahi maanenge jo hamaare oon haq(29-30) me dakhal andaazi kare…iss liye ham iski mukhaalfat karte hain…

aur AIMPLB ye kahti hai…. Sarkaar sirf ye jumla bardha de is RTE me k jo 29-30 me ekhtyaarat diye gaye hain aqliyato ko oss ke mozaaqib ye qaanoon nahi hoga..yaani agar dono qaanoon me takraaw hoga to adaalat me hamaare haq me faisla hoga….

Jab ye baate jb. KAPIL SIBBAL Sb. K zere nazar kiya gaya to unhone ek guidline jaari kar diya hai…..par AIMPLB ka kahna hai ….issi 29-30 ko is RTE act ka ek hissa bana de….guideline koee dastoori cheez to hai nahi…kal hoke ye guide line kisi musalkhaane chala jaayega, par act maujood rahega to aap ise act ka hissa bana de ke “ye 29-30 k huquq me is RTE ka dakhal aayed nahi hoga”…..

To iske liye wo tayyaar nahi hain ………………………….to ham aur tamam musalmaan aur tamam islaamic board ye kahti hai k ……….iske liye aapko tayyar hona hoga.. isliye k hamaari bunyaadi huquq ki qilaabandi kar rahi hai ye hukumat…….ham isko bardaasht nahi kar sakte……………..

AIMPLB iske liye tahreek chalaane waali hai aur iss post ka bunyaadi baat bhi yahi hai k aap sabho ko is tahreek ki khabar ho aur ham sab ek baar phir inke saamne khare ho jaawe…jo hamaare anduruni moamlaat me dakhal de…

Aur bhi maamlaat hain…jaise direct tax ke… ye aise hain jisme is watan k bhi khelaaaf-e-mafaad hai…jisse black money ka rewaaz bardh jaayega,,aur issi bahane wo hamaare madaris ko bhi isme lapet lenagchaahte hain…

is tahreeq me shaamil ho kar aap iss act (direct tax kis tarah hamaare madaris ko aur aur hamare masajid ko tabaho-barbaad karne ki saazish bana rahi hai) ko behtar jaan paayenge…….bahot lamba ho gaya ab qalam ko ekhtetaam par le jaata hoo….

hame(musalma ko) ek baar phir apne saare ekhtelaaf bhool kar ek saath khara hona hoga..…aap me se kitne tayyar hai??? maaloom nahi par jo apne ko deen ki khidmat k maadda se jorta hai wo zarur isme apni harkat shaamil karenge …INSHAAH ALLAH Aap apne level se iss par har jagah rai-e-oammah banaane ki koshish kare …Allah rabbul izzat hamare saath hai.

By Ali Akbar

https://www.facebook.com/groups/274418705983204/doc/275180915906983/

TAWHEED AUR AHLE BAATIL KE SHAK WA SHUBUHAAT


Bismillahirrahmanirraheem

TAWHEED AUR AHLE BAATIL KA RADD:

Ab ham aapke saamne kitaab e ilaahi ke wah maqaamaat zikr kiye dete hain jo maujoodah mushrikeen ki un baaton ka jawaab hai jo unhone apne liye daleel wa hujjat qaraar de rakhe hain, ham kahte hai ke ahle baatil ka jawaab do tarah se hai

1- mujammal
2- mufassal

MUJAMMAL JAWAB:

Kisi bhi saaheb e aqal wa daanish shakhs ke liye bahut buland aur intehaai mufeed baat allah taala ka ye irshaad giraami hai

” wahi hai jisne aap(sws) par kitab naazil farmayi, iski baaz aayat zaahir al maana(mohkam, bahut sareeh) hain jo kitaab ki jad aur asal hain, aur baaz aayat mutshaabeh (milti julti) hain, pas jin logon ke dilo me mail (kazi) hai wah fitna pardaazi aur aqli taaweelaat ke liye un mutshaabeh aayaat ki pairwi karte hain, haalaanke unki TAWEEL allah ke siwa koi nahi jaanta”

(sura imran 7)

aur rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) Ek sahih hadith me farmate hain

” jab tum un logon ko dekho jo mutshaabehaat ki pairwi karte hon toh unse bacho kyonke unhi logon ka allah ne zikr farmaya hai”

(bukhaari, muslim, abu dawood)

iski misaal is tarah hai ke jab koi mushrik aapse kahe ke allah ne farmaya hai:

” sun lo ke jab allah ke dost hain, unhe na kuch khauff hoga aur na wah ghamzada honge”

” bila’shubah shafaa’at haq hai aur beshak allah ke yahan ambiya ki khaas qadr hai “

ya wah nabi e akram rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ki koi hadith apne baatil nazariyaat ke jawaaz ke liye pesh kare aur aap uski zikr kardah wah baat ka maana wa matlab nahi samjhte toh aap is tarah jawaab den ke:-” allah taala ne apni kitaab qur’aan majeed me un logon ka zikr farmaya hai jo kaz faham wa kaj ro hain aur mohkam (bahot sareeh) aayaat ko chhod kar mutshaabehaat (milti julti) ki pairwi karte hain, aur maine allah ka jo farmaan Zikr kiya hai use wah bhi bataayen ke mushrikeen e makka tawheed e rubuwiyyat ke qayel they magar unka kufr malaika (angel), ambiya aur awliya se ghalat wa beja talluq ki wajah se tha, aur ye bhi bataayen ke wah kahte they:

” ye toh allah ke yahan hamaare shifaarishi hain “

ye wah baat aur aayat hai jiska maana saaf hai jiska maana badalne ki kisi me zurrat nahi “

aur us mushrik se kahen ke :-” tune qur’aan paak aur hadith e rasool (rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ) se jo kuch zikr kiya hai, main toh uska matlab nahi samjhta magar ye bilkul saaf baat hai ke allah ke qalaam me tazaad(ikhtelaaf) ya tanaaqis nahi hai, aur na hi hadith e rasool [rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh)] qalaam ullah ke mukhaalif hoti hai,

ye bada umda aur sahih jawab hai, aap isi mamooli na samjhen, lekin isi samjh wahi sakta hai jise tawfeeq e ilaahi haasil ho, jaisa ke allah ka irshaad hai

” nahi Samjhaai jaati ye baat magar un logon ko jo sabr karte hain aur unhe seekha sakta use magar jo bade naseeb waala hai “

(surah fussilaat 35)

MUFASSAL JAWAB:

Allah ke dushmano ko deen e ambiya wa rasool (as) par bahut se aitraazaat aur shak wa shubuhaat hain jinki badaulat wah logon ko isse barghalaate aur rokte hain

SHUBAH- 1

UNKA KAHNA HAI:

” ham allah ke saath shirk nahi karte balke gawaahi dete hain ke us allah wahdahu la shareek ke elawah na koi paida karta hai, na rizq deta hai, na ko nafa de sakta hai, aur nahi nuksaan pahuncha sakta hai, hatta ke hazrat rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) bhi apni zaat ko nafa wa nuksaan pahunchaane ki taqat nahi rakhte, agarche peer abdul qaadir jeelaani (rh) ya koi dusra ho, LEKIN main gunaah gaar hoon, jabke awliya wa saaliheen ko allah ke yahan bada maqaam haasil hai, lihaaza main unke zariye (waseela) se allah se maangta hoon “

JAWAAB:

Aap is mazkoor ka is tarah jawaab den ke :-” jin mushrikeen ke saath rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne JIHAAD kiya, wah bhi is baat ke iqraari they, jiska tumne zikr kiya hai, wah bhi maante they ke unke ye but(idol) koi kaam nahi sawaarte, unhen toh unki jaah hashmat waali shifaarish chaahiye thi, aur uske mutaallik kitabullah ki aayat padh kar masla ki wazaahat karen”

note: read previos articles

SHUBAH – 2

agar wah kahen ke ye aayat toh un logon ke baare me utri hai jo buton ko poojte they, awliya allah aur buzurgon ko aap but kis tarah bana rahe hain ya ambiya ko faut shuda kaise kah sakte hain ??

JAWAAB:

use pahla waala jawab den aur jab wah iqraar kar le ke kuffar bhi allah taala ki rubuwiyyat ke qayel they aur jin buton ki taraf mutawajjoh rahte they, unki sirf sifaarish chaahte they, agar ye apne aur un kuffaar ke faael me farq poochna chaahen toh use bataayen ke baaz Kaafir toh buto ko pukaarte they aur unme se baaz to aisi bhi they jo awliya kiraam ko pukaarte they jinke mutaallik farmaan e illaahi hai

” ye log jin ko pukaarte hai aur apne rabb ki taraf WASEELA dhoondhte hain, un mese bahut nazdeek kaun hai ?”

(surah bani israel 57)

wah hz isa (as) aur unki maa ko pukaarte they… Allah taala ne farmaaya

“nahi maseeh ibn maryam magar paighambar, unse pahle bahut se paighambar ghuzre hain, unki maa siddeeqiyah (waliyah) thin, wah dono khaana khaate they, dekh ham un logon ke liye nishaaniyan kaise bayaan karte hain, phir dekh ke ye kahan se paltaaye jaate hain, kah dijiye ke kya tum siwaaye allah ke aisi cheezon ki ibaadat karte ho jo tumhaare nafa wa nuksaan ka ikhtiyaar nahi rakhti, aur allah hi sunne waala aur jaanne waala hai”

(surah maida 75-76)

aur use allah ka ye irshaad bhi sunaaye

” aur jis din (allah) un sabko ikattha karega phir farishton ko Kahega ke ye tumhaari ibaadat karte they, wah kahenge:- tu paak hai, tu hi hamaara kaarsaaz hai, inki bajaaye, balke ye jinno ki ibaadat karte they aur unki aksariyat jinno par imaan rakhti thi “

(surah saba 40, 41)

aur allah taalla ne farmaya:

” aur jab allah ne kaha ke aiy isa bin maryam ! Kya tune logon ko kaha tha ke mujhe aur meri maa ko allah ke elawa apna mabood banaayen ? Isa kahenge:- aiy paak parwardigaar ! Mujhe wah baat kahne ki kya padi hai jiska kahne ka mujhe koi haq nahi, agar maine ye baat kahi hui hai toh tu jaanta hai kyonki tu mere dil ke raazon ka waaqif bhi hai aur main tere dil ki kisi baat ko nahi jaanta, beshak tu hi ghaib ka ilm rakhne waala hai “

(surah maida 116)

in aayaat ke zikr ke baad use kahen :- aapko ilm ho gaya ke jisne but ki taraf ruju kiya usne kufr kiya, jisne saaliheen aur buzurgon ki taraf ruju kiya usne bhi kufr kiya,

aur rasoollullah sallalaho alaihi Wasallam (pbuh) ne unke saath jihaad kiya tha,

SHUBAH – 3

agar wah(maujooda mushrikeen) kahen ke kaafir to un buton se muraaden maangte they, jabke main shahaadat deta hun ke bila’shubah nafa dene aur nuksaan pahunchaane waala kaarsaaz sirf allah hi hai, aur usi se hi maangta hun, nek logon ko bas me toh kuch nahi…. Main allah ke yahan unki sirf shifaarish ki ummeed par unka qasad karta hun

JAWAB:

Ye hu bahu kuffaar wali baat hai,

use ye farmaan e ilaahi sunaayen

” jinhone allah ke bajaaye awliya (aur peeron) ko poojna shuru kiya wah bhi kahte hain ke ham unhe isliye poojte hai taake ye hamen allah ke muqarrabeen bana den”

(surah zumar 3)

aur irshaad e rabbani hai:

” aur wah kahte hain ke ye (but, wali, peer ) allah ke yahan hamare shifaarishi hain “

(surah younus 18)

yaad rakhiye unke shukook wa shubuhaat aur aitraazaat me se yahi 3 shubuhaat aham aur buniyaadi hain,

aur jab Aapko malum ho gaya ke allah taala ne apni kitaab me unki wazaahat kardi hui hai, aur aap ise sahih taur par samjh gaye hain toh phir ye sabse aasaan uljhane hain

ALLAH HAM SABKO TAWHEED KO SAMJHNE KI TAWFEEQ DE…… Ameen

NEMAT-E-TAWHEED PAR KHUSHI AUR ISKE NA HONE KA KHAUFF


Bismillahirrahmanirraheem

NEMAT-E-TAWHEED PAR KHUSHI AUR ISKE NA HONE KA KHAUFF:

Jis waqt aapko meri zikr kardah baat ka qalbi irfaan haasil ho gaya, aur us SHIRK billah ka pata chal gaya, jiske baare me allah taala ne farmaya hai:

” beshak allah ye maaf na karega ke uske saath shareeq kiya jaaye aur uske elaawah wah jise chaahe bakhs dega “

(surah nisa 48)

aur aap allah ke us deen ko pahchaan gaye jo awwal ta aakhir tamaam rasoolon ka deen raha aur jiske siwa allah aur deen pasand nahi karega, aur jab us deen se jihaalat ke sabab aksar logon ke haalat aapne dekh li, toh usse aap ko do faayede haasil honge

1- PAHLA FAAYEDA:

iska pahla faayeda ye hoga ke allah ke fazl aur uski rahmat (aqeeda e tawheed ke apnaane) par khushi haasil hogi, jaisa ke allah taala ka irshaad hai

” kah dijiye ke allah ke fazl aur rahmat par khush ho jaayen, ye unki jama punji se badarja bahtar hai”

(surah yunus 87)

DUSRA FAAYEDA:

iska dusra faayedah ye hoga ke kufr wa shirk ke artikaab ka bahut zyaada khauff dil me baith jaayega,

bila’shubah jab aap jaan gaye ke insaan apni zabaan se nikli hui kisi baat se kaafir ho jaata hai, agarchah wah na’daanishtah taur par wah baat karta hai,

aisi baat karte hue wah is khaam khayaali me mubtila hota hai ke ye use allah ka muqarrab bana degi, jaisa ke kuffar karte they,

bil’khusoos agar allah aapko wah waqeya zahen nasheen kara de jo qaum e moosa (as) ke ilm aur salaahiyat aur neki ke ba’wajood unke mutaalliq bayaan kiya gaya hai ke wah ye kahte hue hz moosa (as) ke paas aaye:

” hamare liye bhi in mushrikeen ke buton ke tarah ek mujassam maabood muqarrar kar den”

(surah aaraaf 138)

unka ye waqeya aap me aise anjaam tak pahunchaane waale kufr wa shirk ke artekaab ke khauff aur anjaam se bachaane waali tawheed ki hifaazat ke jazbe ko bahut zayadah kar de ga,

HUKUMAT-E-ILAAHI:

yahan is baat ko zahen nasheen kar len ke bila’shubah ye bhi hukumat e ilaahi hai ke usne is TAWHEED E WAHYAT ka daaiee koi aisa NABI nahi bheja jiske bahut se dushman na banaaye hon, jaisa ke farmaan e ilaahi hai

” aur isi tarah ham ne nabi ke liye jinno aur insaano se shaitaan shifat dushman banaaye, jo ek dusre ke dil me dhokah wa fareb kaari ke liye malmua ki hui baatein daalte rahte they”

(surah anaam 112)

aur tawheed ke dushmanon ke paas bahut zayadah uloom , kitaabein aur dalail wa baraheen bhi ho sakte hain. Jaisa ke irshaad e rabbani hai

” gharz jab unke paighambar unke paas khuli daleel lekar aaye toh wah log apne us ilm par bade naazaa’n hue jo unko haasil tha”

(surah ghaffir 82)

FAREEZA TALEEM E KITAAB WA SUNNAT:

Jab aapko ye malum ho gaya balke yaqeen aa gaya ke allah ke deen (seeraat e mustaqeem) par chalne ke liye us raah par baithe hue ahle ilm ke Dalail, dushman e deen se saamna huwa karta hai, toh aapka farz hai ke taalimaat e nabwi se wabasta ho jaayen, taake un shyaateen ka muqaabla kar saken jinke qaid aur sarghane iblees laeen ne ra bb e zul zallal se kaha tha:

” main (unhe gumraah karne ke liye) teri seedhi raah par baithoonga, phir unke paas unke aage se, peeche se, daayen taraf se, aur baayen jaanib se aaunga, aur tu unme se aksariyat ko shukr karne waale nahi paayega”

(surah aaraaf 16, 17)

lekin jab aapne allah ki taraf ruju kar liya, uske dalail wa baraaheen ki taraf mutawajjoh ho gaye toh phir koi khauff wa khatrah aur fikr wa gham na karen, kyonke qur’an wa hadith ke saamne hasab e irshad e ilaahi hai

” shaitaan ki chaalein badi kamzor wa be’buniyaad hoti hain “

(surah nisa 74)

ahle tawheed me se sirf ek aadmi bhi un mushrikeen ke hazaaron ahle ilm par ghaalib aa jaayega, jaisa ke allah ka irshaad hai

” yaqinan hamaare (mukhlis bandon ke) lashkar hi un par ghaalib hain”

(surah suffaat 173)

bila’shubah allah ke bande jis tarah daleel wa zabaan se un par faayeq hote hain usi tarah hi shamsheer wa barchhe se bhi ghaalib rahte hain,

aur khatrah us muwahhid ke liye hai jo raah e tawheed par chale, magar ilm ke aslaha se nihatta ho,

ham par toh allah taala ne apni kitaab naazil farma kar bahut bada ahsaan kiya hai, jiske baare me khud allah taala ne farmaya hai

” is me har baat ki wazaahat hai, aur musalmaano ke liye zariya e hidayat aur ba’as e rahmat wa bashaarat hai “

(surah nahal 89)

ahle baatil koi bhi daleel hujjat pesh karen, qur’aan paak me uske tod ka saamaan maujood hai, chunanche allah ne farmaya:

” wah koi baat bhi laayen ham aapko haq baat pahuncha dete hain, aur bahut accha khol kar bayaan kar dete hain”

ALLAH HAMEN HAQ BAAT SAMJHNE KI TAWFEEQ DE…… AMEEN

"LA ILAAHA ILLALLAHU" KA MATLAB


Bismillahirrahmanirraheem

“LA ILAAHA ILLALLAHU” KA MATLAB:

Ye tawheed e ibaadat (ya tawheed e wahyat) hi hai jo ‘ la ilaaha illallahu ‘ ka maana maqsood aur matloob hai,

mushrikeen e makka ki nazar me bila’tardeed ‘ ILAAH’ wahi tha Jiski taraf in umoor ( dua, nazar, zibaah, istghaasa) ke liye qasad kiya jaaye, chaahe wah farishta ho, nabi ho ya wali, durwesh ho ya jinn ya bhoot ho,

mushrikeen ye toh na maante they ke ‘ ilaah ‘ wah hai jo paida karta hai, rizq deta hai, aur qaarsaaz hai,

wah samjhte they ke safaat toh sirf allah taala ki hai, jaisa ke pahle mazmoon me unka iqraar pesh kiya gaya hai,

dar’asal ‘ ilaah ‘ se unki yahi muraad hoti thi jo ke hamaare zamaane ke mushrikeen ke ” peer o murshid” se hoti hai,

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) unhe qalma e tawheed ” la ilaha illallahu ( allah ke siwa koi ibaadat ke layeq nahi )” ki taraf dawat dene ke liye aaye, aur is qalma se Uska asal maana maqsood wa matloob tha, na sirf uski ibaarat wa wa alfaaz,

aur wah jaahil kuffaar jaante they ke is qalma se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka maqsad sirf ek allah se talluq paida karna, allah ke muqaabil tamaam maa’boodaane baatilah ka inkaar karna, aur unki ibaadat se bari hona hai,

lihaaza aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jab unhe farmaya ke kaho:-” la ilaaha illallah “

(allah ke siwa koi ibaadat ke layeq nahi)

toh unhone jawaab diya

” kiya usne tamaam buton(idols) ki bajaaye ek maabood muqarrar kar diya hai? Ye tajjub angez baat hai”

(surah saad 5)

jab aap ko maalum ho gaya ke wah jaahil kuffar ye sab baatein sahih taur par jaante they, toh kis qadr tajjub hai us shakhs par jo islaam ka dawaa karta hai, magar is qalma ka mafhoom wa matlab nahi jaanta jise ganwaar kaaffir bhi jaante they,

ye qalima ke matloob wa maqsood aur maa’aani ke saath Dili aiteqaad wa amal ki bajaaye sirf uske alfaaz ki rat lagaate jaane ko hi sab kuch samjh baithta hai,

jabke un kuffar me se har saheb e aqal is ka mafhoom samjhta tha ke allah ke siwa na koi paida karta hai, na rizq deta hai aur na hi ko kaarsaaz hai,

aaj ke mushkireen se toh us zamaane ke mushrikeen bahtar taur par ‘ la ilaaha illallahu ‘ ka mafhoom samjhte they….

ALLAH HAMEN TAWHEED KO SAMJHNE AUR USPAR AMAL KARNE KI TAWFEEQ DE……. Ameen

RASOOLON KI PAHLI DAWAT: TAWHEED E WAHYAT WA IBAADAT KI TAALEEM


Bismillahirrahmanirraheem

RASOOLON KI PAHLI DAWAT: TAWHEED E WAHYAT WA IBAADAT KI TAALEEM

Mere azeez bhaiyyon aur bahno ! Allah Aap par raham farmaaye…

Ye baat acchi tarah se samjhlen ke allah taala ko har qism ki ibaadat ke liye tanha tasleem karne ka naam ” tawheed” hai, aur yahi un tamaam rasoolon ka deen hai jinhe allah ne us daawat ke liye apne bandon ki taraf bheja,

unme pahle rasool hz nooh (as) hain, jinhe allah ne us waqt maaboos farmaaya jab unki qaum wadh, suwa, yagoos, ya’ooq aur nasr jaise saaliheen ke ahteraam wa aqeedat me ghulu ka shikaar ho gayi

(note: tareekh gawaah hai ke un logon ne saaliheen ki qabron par sazde, qadron ka tawaaf, ahlul qabr se muraaden maangna aur shaitaan ki chaalon par amal karna shuru kar diya tha..)

aur aakhiri rasool hazrat muhammad sallalalaho alaihi wasallam (pbuh) ne un saaliheen ke buton(idols) ko todha(destroyed),

aap sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko allah ne aise logon ka rasool banaaya jo ibaadat karte they, hajj karte, sadqah wa khairaat karte aur allah ka bahut zikr kiya karte they, lekin makhlooqaat ilaahiya mese baaz ko maslan fariston, hz isa bin maryam (as) aur deegar nek logon ko wah apne aur allah ke darmiyaan waseela muqarrar kar lete aur kahte they ke ham unke zariye taqarrub e ilaahi chaahte hain, aur allah ke yahan unke shifaarish ke baa’is hain,

tab allah taala ne hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ko maboos farmaya taake aap muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) un logon ke liye unke jadde amjad hz ibraaheem (as) ke deen ki tajdeed karen aur unko khabardaar karen ke ye taqarrub aur aqeedat toh sirf aur sirf allah ka haq hai,

ye kisi muqarrab farishte ke liye nahi aur na kisi barguzeedah nabi ke liye hai,

ye pahle ke mushrikeen bhi maante they ke allah taala hi qaaynaat ka khaliq wa maalik hai, uske siwa Koi raaziq nahi, uske elaawah koi paida karne waala nahi aur na hi koi maarne waala hai, uske siwa koi kaarsaaz nahi aur sab uske ghulaam aur uske qabzah kudrat me hai

MUSHRIKEEN KA IQRAAR E TAWHEED-E-RUBUWIYYAH:

Agar aapko uska suboot darkaar ho ke jin mushrikeen ke saath nabi e kareem hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne qitaal wa jihaad kiya wah TAWHEED E RUBUWIYYAH ke qaayel they, toh allah taala ke is irshaad e mubaarak par ghaur farmaayen

” unse puchhen ke aasmaan se paida karke rizq kaun deta hai ?, sunwaayi aur beenaayi kis ki milkiyat hai ? Adam se hasti aur hasti se adam me kaun laata hai ?(yani maut aur hayaat kaun deta hai?), aur kaarsaaz kaun hai ? Toh wah sab yahi kahenge ke ALLAH hai, unse kahen ! Kya tum usse nahi darte ?”

(surah younus 31)

aur allah ne farmaya:

” unse poochen ke ye zameen aur jo kuch usme hai kiske hain ?, agar aap jaante hai (toh bataao), wah Kahenge allah ke, unhen kahen ! Toh kya tum nasihat haasil nahi karte ?,

unse pooche(yani mushrikeen se) ke in saaton aasmaano aur arsh azeem ka rabb kaun hai ? Wah kahenge ! Allah hai, toh unse kahen , kya tum allah se nahi darte ?

Unse pooche ke har cheez ki baadshaahi kiske haath me hai ?, jo panaah deta hai, magar uske muqaabil koi panaah nahi de sakta ? Agar tum jaante ho toh bataao ? Wah kahenge, ke sab kuch allah hi ka hai, unhe kahiye ke phir tum par jaadu kahan se padh jaata hai “

(surah mominun 84-89)

jab ye baat tahqeeq ko pahunch gayi ke mushrikeen tawheed e rubuwiyyah ka iqraar karte they, magar un ka iqraar e rubuwiyyah unhen is tawheed me daakhil na kar saka jiski dawat hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne di,

aur aapko ye bhi malum hoga ke tawheed jiska unhone inkaar kiya “TAWHEED E IBAADAT” thi,

jise hamare zamaane ke mushrikeen ” AQEEDAT” ka naam dete hain,

goya Wah buzurgon ko din wa raat pukaarte they magar unme se baaz log farishton ko unki salaahiyat wa saalihiyat , aur muqarrabeen e ilahi hone ki wajah se pukaarte they, taake wah unki shafaat wa shifaarish karen, ya kisi nek aadmi jaise ‘laat’, ya kisi nahi jaise ‘ hz isa (as)’ ko pukaarte they,

aur aap ye baat bhi samjh gaye ke hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne unke saath usi shirk ki wajah se jihaad kiya aur unhen allah ki mukhlisaana ibaadat ki daawat di,

jaisa allah taala ka irshaad hai:

” aur beshaq masaajid allah ke liye hain, lihaaza allah ke saath kisi dusre ko mat pukaaro “

(surah hajj 18)

aur farmaya

” haqiqi dawat wa pukaar usi ke liye hai aur jinko ye log pukaarte hain wah unhen koi jawaab nahi dete”

(surah raad 14)

is tarah ye baat bhi waazeh ho gayi ke nabi akram (sws) ne unke saath jihaad kiya, taake dua wa pukaar, nazr o niyaaz, zibaah wa qurbaani, sirf allah hi Ke liye khaalis ho jaaye..

Aur jab aapko is baat ka ilm bhi ho gaya ke unke sirf tawheed e rubuwiyyah ke iqraar ne unhe islam me daakhil na kiya aur bila shubah malaika, ambiya, wa awliya ki shafaat aur taqarrub ilaahi ki khaatir unki taraf qasad karna hi wah gunaah tha ke jisne unke jaan wa maal (ba’taur e ghanimat musalmaano ke liye) halaal kar diye, tab aapko us tawheed ka ilm ho gaya jiski taraf rasoolon (as) ne daawat di aur jiske maanne se mushkireen ne inkaar kar diya….

Allah ham sabko samjhne ki taufeeq de…. Ameen

Apni Baat Manwaany K Liye ALLAH Pr Jhoot Bandhny Waly.


Bismillahir Rahmanir Raheem.

Muaaz bin Jabal R.A. kehty hain k: “Quran logon k liye khol diya jaye ga, hatta k isy Orat, Bucha or Aadmi parhy ga, phir koi aadmi kahy ga, mainy Quran parha pr meri pervi nhi ki gai. ALLAH ki qasam! main is k sath logon mein khara hon ga, shayed wo meri pervi kr len, phir wo is k sath logon mein khara ho ga, to log us ki pervi nhi kren gy, phir wo kahy ga k main is (Quran) k sath logon mein khara hoa to bhi meri pervi nhi ki gai, lehaza ab main apny ghar mein masjid banaon ga, shayed log meri pervi kr len, phir wo apny ghar mein masjid banaye ga to bhi log us ki pervi nhi kren gy, to wo kahy ga k mainy Quran parha meri pervi nhi ki gai, mainy apny ghar mein masjid banai phir bhi meri pervi nhi ki gai, ab main in k pas aisi baat (Biddat) ly kr aon ga, jis ko ye na ALLAH ki Kitab mein paaen gy, na hi Rasool Ullah S.A.W. ki Hadees mein paen gy. shayed log meri pervi kr len”. Muaz R.A. kehty hain, “wo shakhs jo baat laye ga us sy bucho. kiunky wo baat sirf gumrahi ho gi.”

Sunan Darmi, Hadees No. 205, Sunan Abu Dawood mein b ye hadees mojod hy, or is ki sanad Sahi hy.

zara khyal kijiye, aaj kal yehi nhi ho rha? aaj kal naam nihaad peer faqeer ummat ko aisi baaten bata kr apna girweeda bnaty hain jo baten na Quran mein hain, na hi Hadees mein hain. yaad rkhiye, aisi baaten sirf gumrahi hi hain.

Ek peer sab ko mainy dekha jo logon sy keh rhy thy k insan k jisam mein sy rediations nikalti hain, jab insan kisi baat k bary mein sochta hy to us k dimagh sy rediations nikal kr us jaga pr puhanchti hain or us ki tasveer us insan k dimagh mein banti hy, is k baad wo peer sab kehny lgy k jab ek aam insan ki ye taqat hy k wo kisi b jaga ko apni rediations k through brah e rast dekh skta hy to ghaus e azam ka kia muqam ho ga? kia Rasool Ullah S.A.W. poori dunia ko nhi dekh skty?

or mureedain waah waah k na’ary lga rhy, or noton ki barish kr rhy peer sab k oper… yaad rkhiye kia ye baaten jin k sath deen ko jora jaa rha hy? kiya ye Islam hain? nhi nhi, hergiz nhi, ye Islam nhi hai, balky sirf gumrahi hy, apni baat or apny aqeedy ko manwany k liye, apni waah waah krwany k liye aisy logon ko jab Quran or Hadees sy daleel nhi milti to shetaan k naqsh e qadam pr chalty hoye aisi aisi baaten logon mein phelaaty hain k log un ki pervi kr len, un k mureed ban jayen, aisy log Islam ki tableegh nhi krty balky apny liye pessa ikatha krty hain, apny pait ki khatir ALLAH k deen ka sauda krty hain. apny pait k andr jahannum ki aag bharty hain. apni taqreeron ko chamkaany k liye jhoot ka sahara lety hain. or ALLAH pr aisi baaten bandhty hain jin ki koi daleel ALLAH ny nazil nhi ki.

ALLAH Pak sy dua hy k wo hum sab ko aisy logon k shar sy mahfooz farmaye… aameen summa aameen.

by—Hafiz Muhammad Safi Ullah Siddiqui..

TALAAQ KE BAARE ME (EK MAJLIS KI 3 TALAAQ)


Bismillahirrahmanirraheem

================================

TALAAQ KE BAARE ME (EK MAJLIS KI 3 TALAAQ)

=================================

QURAN ME HAI

2:229 “TALAQ DO MARTABA HAI”

LAFZ MARRATAN, MARAT TA TANBIYA HAI JISKE MAANI YE HAI KE EK MARTABA KE BAAD DUSRI MARTABA YANI WAQFE KE SAATH. YE MAANI NAHI HAI KE EKHATTHI 2 TALAQE JAISA KE DARJ ZEIL AYAT BHI ISPAR SHAHID HAI:

sURAH NOOR 58

“WALLAZINA LAM YABLUGUL HULUMA MINKUM SALASA MARRATIN……………….”

TARJUMA:

Imaan walo! tum se tumhari milikiyat ke ghulamo ko aur inhein bhi jo tum me se bulughat ko na pahunche hu (apne aane ki) TEEN WAQTO ME IJAAZAT HAASIL KARNI ZAROORI HAI. NAMAZ FAJR SE PAHLE AUR ZOHAR KE WAQT …… AUR ISHA KI NAMAZ KE BAAD……………

IS AYAT ME LAFZ MRAT MARAT KI JAMAT HAI, IS LAFZ K BAAT 3 AWQAT BAYAN KIYE GAYE HAIN JINME WAQFA HAI NA KE EKHATTE HAIN (YANI EK MARTABA FAJAR SE PAHLE, DUSRI MARTABA DOPAHER KO, TEESRI MARTABA NAMAZ ISHA K BAAD)

LEHAZA MALOOM HUWA KE PAHLI AYAT ME BHI WAQFE KE SAATH TALAQE DENA MURAD HAI NA K IKHATTHI.

1.

Ahde risalat, Hazarat abu bakar k daur-e-khilafat aur Hazrat Umar Razi ki khilafat k ibtedai 2 saal tak TEEN TALAQEIN EK TALAQ HI SHUMAR HOTI THEIN. PHIR HAZRAT UMAR RAZI NE FARMAYA, LOGO NE AISE MAMLE ME JALDI KI HAI JISME INKE LIYE SAHULAT DI GAI THI PAS CHAHIYE KE HUM ISE NAFIZ KARDE LEHAZA AAP RAZI NE ISE IN PAR JARI KARDIYA. (YANAI 3 TALAQO K BAIK WAQT WAQE HONE KA HUKM DE DIYA)

(ABDU DAUED, KITABUT TALAQ h. 2199, AUR NASAI 6/145, AUR SAHI MUSLIM 1472)

2.

Hazrat Abu rukana raz ne apni biwi ko ek hi majlis me 3 talaqein di the phir ispar nadim w pashyeman hue, rasul saw ne abu rukana razi se farmaya: “wo teeno talaqein ek hi hain” (Ahmed 1/265, AUR Balagul Maram 1009, shaikh subhai hallaq ne ise hasan kaha hai – At taleeq ala sablus salam 6/212)

3.

Ek riwayat me hai k nabi saw ne Abu rukana raz se kaha ke tum Umme rukana se ruju karlo. unhone arz kiya mene ise 3 talaqe de di hain. to aap saw ne farmaya: “Muje maloom hai, tum is se ruju kar lo”

(Hasan: Sahih Abu dawood 1922, aur mazeed 2196, mazeed 2206, aur TIRMIZI 1177, AUR IBN MAJA 2051, AUR DAR QUTANI 4/34-35, AUR IBN HIBBAN 10/97, AUR MASTADRAK HAAKIM 2/199)

nOTE: AGAR TEENO TALAQEIN WAQE HOJATI TO NABI SAW ABU RUKANA KO RUJU KA HUKM NA DETE BALKE UMME RUKANA KO KISI AUR SHAKS SE NIKAH KA MASHWERA DETE.

4.

hAZRAT Mehmood bin labeed raz ki riwayat me hai k “nabi kareem ko khabar di gai ke ek shaks ne apni biwi ko ikhatthi 3 talaqe de dali hain. aap saw ghazabnak hokar khade hogaye aur farmaya: “kya allah tala ki kitab se khela jara hai jabke main abhi tumhae darmiyan maujood hoon” hatta ke ek aadmi khada hua aur isne arz kiya, aye allah ke rasul (saw) kya me ise qatal na kar daloo?

(Sahih: Gaayatul muraam 261, aur At Taleeq ala rauzat tadiya albani 2/48, aur Nasai 3430)

in tamam dalail se ye malum huwa ke agar

koi shaks apni biwi ko ekhatthi 3 talaqe de deta hai to wo darhaqiqat ek hi shumar hogi.

i)

HAZRAT IBN ABBAS RZ.

ii)

HAZRAT ZUBARI BIN AWAM RZ.

iii)

HAZRAT ABDUR RAHMAN BIN AUF RZ.

iv)

HAZRAT ALI RZ.

v)

HAZRAT IBN MASOOD RZ.,

vi)

IMAM AKRAMA RH.

AUR

vii)

IMAM TAOOS RA. ETC. KA BHI YAHI FATWA HAI.

(GAAYATUL HAFAN 1/329, AUR FATEHUL BAARI 10/456)

viii)

IMAM IBN TEMIYA RA. ISI K QAAIL HAIN. (AL FATAAWA 3/16-17)

ix)

IMAM IBN QAYYIM ISI MUAQQF KO TARJEEH DETE HAIN. (ZAADUL MAAD 5/241, AUR ALAAMUL MOAQIYYIN 3/30)

x)

SHAIKH IBN BAAZ R.: iKHATTHI 3 TALAQE EK HI SHUMAAR HOGI.

(FATAWA ISLAMIYA 3/49)

AUR EK DUSRE FATWE ME FARMATE HAIN K DURUST BAAT YE HAI K AGAR MARD EK KALMA SE APNI AURAT KO 3 TALAQE DE TO WO EK HI SHUMAAR HOGI. (FATAWA IBN BAAZ. MUTARJUM 1/177)

xi)

SAUDI MAJLIS IFTAA:

AGAR MARD APNI BIWI KO EK HI LAFZ K SAATH 3 TALAQEIN DE DE TO ULEMA KE SAHIH-TAR QAUL KE MUTABIQ SIRF EK HI TALAQ WAQE HOGI.

(FATAWA ALJANAT DAIMAT ALBHUS ILMIYAT WAL IFTA 20/163)

KUCH ULEMA KA KHAYAL HAI K TALAQ-E-BIDAYI WAQE NAHI HOTI:

IBN TEMIYA: TALAQ BIDAYI WAQE NAHI HOTI (AL-FATAWA 5/32)

IBN QAYYIM: ISI KE QAAYIL HAI. (ZAADUL MAAD 5/218-238)

IBN HAZAM: ISI K QAAYIL HAI. (AL-MUHALLA 9/358, AUR ALMAALATA 1945)

ALLAMA SHOKANI: ISI KO TARJEEH DETE HAIN: (NEELIL AWTAAR 4/319)

CHUNKI TALAQ BIDAYI KA HUKM NA ALLAH TALA NE DIYA HAI AUR NA HI RASUL SAW NE LEHAZA YE MARDUD HAI TO PHIR ISKA SHUMAR KYUN KAR HO SAKTA HAI.

EK HADIS ME HAI:

“JISNE KOI AISA AMAL KIYA JIS PAR HAMARA HUKM NAHI WO MARDOOD HAI”

(MUSLIM: 1718, BUKHARI 2697)

HADIS NABWI HAI “HAR BIDAT GUMRAHI HAI” (SAHIH MUSLIM 1435)

JAB YE TALAQ BIDAYI HAI AUR HAR BIDAT GUMRAHI HAI TO GUMRAHI SE HUKM KA ASBAAT KAISE MUMKIN HAI?

==========================

umar rz ka tazeeri hukm talaq k baare me:

==========================

BAHES YE NAHI HAI KE 3 TALAQ KO EK KARNE KA UMAR RZ KA IQDAAM APNI JAGAH MUNASIB THA YA NAHI. BAHES YE HAI KE ORDER TAZEERI THA AUR TAZEER KA AAP RAZI. KO beshak HAQ THA.

TA-HAM UMAR FAROOQ RAZ APNE IS IQDAM PAR AAKHIR UMR (AGE) ME MUTASSIF THE.

HAAFIZ ABUBAKAR ISMAILI MASNAD UMAR ME LIKHTE HAIN:

“MUJE 3 CHEEZO PAR BAHOT ZIYADA NADAMAT HUI HAI

1) TALAQ KE HARAM KARNE PAR

2) AZAD KARDA AURTO SE NIKAH NA KARNE PAR

3) AUR KAASH NOHA KARNE WALIYO KE LIYE QATAL KA HUKM NA JARI KIYA HOTA”

(AGAASAT 1/336)

EKHATTHI 3 TALAQ JIS ME AAP NE TAZEER LAGAI THI AUR JISKA AAP RZ. KO AFSOS THA.

dekho:

IBN QAYYIM LIKHTE HAIN:

“YAQINAN HAZ. UMAR RZ. NE TALAQ SALASA KE WAQU KI HURMAT KO CHAHA THA”

(AGASATH 1/336)

HAZRAT UMAR RZ KI TAZEER KO MADD-E-NAZAR RAKH KAR FATWE SADIR KARNE SE PAHLE UNKI NADAMAT KO BHI SAMNE RAKHNA CHAHIYE (JO UPAR BYAN HUI HAI HAWALE K SAATH). JISSE MALUM HOTA HAI K YE EK HANGAMI TAZEER THI JO LAGI AUR KHATAM HO GAI KOI MUSTAQEEL QANUN NAHI THA. JISE ABAD TAK BAQI RAHNE DIYA JAYE ASAL MASLA LAUT AANA CHAHIYE. HAZRAT UMAR RZ NE AGAR TAZEER LAGAI THI TO WO WAQTI THI.

note:

yahan ek baat kaabil-e-gaur hai ke rasul saw ke zamane me sharabi ki saza 50 kode thi but umar rz ne kuch waja ke tahet 80 kode kiye to phir yahan hanfi ise kyun nahi maante????????

3 talaq ko ek talaq tasleem karne wale hanfi maulana
========================================

HAKIM ZALUL RAHMAN (DEOBANDI) NE LIKHA: rELAXATION KI EK MISAAL BAYAN KAR DOON. YE JANAB MUFTI MOHAMMED SHAFEE SAHAB KA FATWA HAI. EK ANGREZ ISAAI JODE NE JISKO ISLAM QABOOL KIYE HUE DAS BARAH (10-12) SAAL HI HUE THE, APNI BIWI KO TEEN (3) TALAQE BAYAK WAQT DE DI. TAMAM ULEMA NE HALA KA FATWA DIYA. KISI NE MASHWARA DIYA K DARUL ULOOM NADWATUL ULEMA LAKHNAO K AJLAAS ME MUFTI SHAFEE SAHAB AAYE HUE HAIN IS SE RUJOO KARO. WO MUFTI SAHAB K PAAS GAYA UNHO NE MASHWARA DIYA K SUBHA KO APNE TAMAM WAQIYAAT LIKH KAR LE AAO. WO SUBHA AAYE. MUFTI SAHAB NE DUSRE MUFTI SAHBAN KO JO TASHREEF RAKHTE THE WO KAGAZ DIKHAYA, SAB NE HALALA KA FATWA DIYA.
JANAB MUFTI SAHAB NE ISPAR FATWA TEHREER KIYA.
“MUSALMANO KE EK MASLAK MAUSUSA BA AHLE-HADEES K NAZDEEK EK HI TALAQ HUI, RUJOO KAR LIYA JAYE”

WO CHALE GAYE AUR RUJOO KAR LIYA. JAB CHALE GAYE TO MUFTI SAHAB NE FARMAYA: “AGAR IS WAQT MAIN YE FATWA NA DETA TO YE JODA PHIR ISAAI HOJATA K JIS ISLAM ME MERI EK ZARA SI GALATI KI TALAFI MUMKIN NAHI HIA, WO MAZHAB SAHIH NAHI HO SAKTA”

MUFTI KIFAYATULLAH SAHAB KI KIFAYATUL MUFTI ME FATWA HAI K AGAR KOI SHAKS AHLE-HADEES SE FATWA LE KAR RUJOO KAR LE TO ISE MATOON KARNA JAYAZ NAHI HAI. KHUD MUFTI SAHAB NE BAHOT SE FATAWA MALKI MASLAK PAR DIYE HAIN. AB GAUR FARMAIYE K HAMARE AKAABIR ME TO IS QADAR WAS’AT FIKR THI AUR HUM HAIN K ZARA ZARA SI BATO PAR FATWE DE RAHE HIAN”

(MONTHLY AL-SHARIYA, JULY 2010, JILD 21, SHUMARA 7, PAGE 14)

=============================
MUFTI KIFAYATULLAH DEOBANDI KA FATWA:
=============================

“ek majlis me 3 talaq dene se teeno padjane ka mazhab jamhur ulema ka hai aur aima arba ispar muttafiq hain jamhur ulema aur aima arba ke alawa BAAZ ULEMA IS KE ZARUR QAAYIL HAIN KE EK RAJAI TALAQ HO JATI HAI AUR YE MAZHAB AHLE HADEES NE BHI IKHTIYAR KIYA AUR HAZRAT IBN ABBAS AUR TAOOS AUR AKRAMA WA IBN ISHAAQ SE MANQOOL HAI. PAS KISI AHLE HADIS KO IS WAJA SE KAAFIR KAHNA DURUST NAHI AUR NA HI WO MUSTAHAQ AKHRAJA AN MASJID HAI.

(MOHAMMED KIFAYATULLA AFA ANA RABA MANQUL AZ AKHBAAR ALJAMEEYAT DEHLI: 16/44, 6 SHABAAN, 1350 HIJ.
(MAKHOOZ AZ UMDATUL ASAAS, PAGE 50)

taqleed se kya nuqsaan hota hai.!!!!


bismillahirrahmanirraheem

=====================

taqleed se kya nuqsaan hota hai.!!!!

=====================

PART-1

1

Mahemoodul Hasan Deobandi Farmate hain.

“Is (Imam Shafi) ka mazhab raajeh hai aur Haq wa insaaf ye hai ke is masle me (imam) shaafi ko tarjeeh haasil hai aur hum muqallid hai hum par hamare imam abu hanifa ra. ki taqleed waajib hai.

(At-Taqreer Tirmizi, Page 36)

gaur kare kis tarha haq wa insaaf ko chhor kar apne imam ki taqleed ko sine se lagya hai.

2

Husain Ahmed Madni Tandavi likhte hain ke “Ek waaqia pesh aaya ke ek martaba teen aalim (Hanfi, shaafi aur Hanbali) Milkar ek Maliki ke paas gaye aur poocha ke “tum Irsaal (haath chhor kar namaaz padhna) kiyun karte ho? Is ne jawaab diya ke Main Imam Malik ka muqallid hun daleel in se jaakar poocho AGAR MUJHE DALAIL MAALOOM HOTE TO TAQLEED KIYUN KARTA? to wo log saakit ho gaye.

(Taqreer Trimizi Urdu, Page no. 399, Matbooa, Kutub Khana Majeedya Multan)

3

Ahmed yaar khan nayeemi farmate hain. (ye bhi to hanfi mukallid hai isliye hawala diya)

“kiyun ki Hanfiyo ke dalaail ye rewaayaat nahi inki daleel sirf qaule imaam (imaam ka qaul) hai.

(Jaa-al-Haq, Jild 2, Page 9)

Note: ye nayeemi sahab mukallid bhi hain aur hanafi bhi hain isliye hawala diya gaya)

4.

shabbir ahmed usmani deobandi likhte hain:

“(tanbiyah) doodh churane ki muddat jo yahan do saal bayan hui baaitebar ghalib aur aksari aadat ke hai. imam abu hanifa ra. jo aksar muddat dhaai saal batate hain inke paas koi aur daleel hogi.jamhoor ke nazdik do hi saal hain wallah alam”

(tafsir usmani page 548, surah luqman: ayat 14, hashiya 10)

in hawalo ka khulasa ye hai ke AGAR HAQ apne mazhab ya imam ke khilaf bhi rahe to use radd kardenge.

PART-2

===========================================

===========================================

TAQLEED KI WAJA SE quran majeed ki aayat mubarika ko

pase pusht daal diya jata hai:

===========================================

=========================================== masla:

KARKHI HANAFI (taqlidi) kahte hain:

asal ye hai ke har ayat jo hamare sathiyo (fuqha hanaifya) ke khilaf hai ise mansookhiyar par mahmool ya marjoo samjha jayega, bahetar hai ke tatbeeq karte hue iski taweel kar li jaye”

usoole karkhi, p. 29,)

2.

TAQLEED KI WAJAS SE AHADEES SAHIHYA KO PAS-E-PUSH DAAL DIYA JATA HAI:

MASLAN:

karki likhte hain:

asal ye hai ke har hadees jo hamare saathiyon (fuqha hanafiya) ke qaul ke khilaf hai to ise mansookh ya is jaisi doosri riwayat ke muaariz samjha jayega phir dusri daleel di taraf ruku kiya jayega.

(usool karkhi p. 29, asal 30)

3.

yusuf bin moosa malti hanafi kahta hai.

jo shaks imam bukhari ki kitab (sahih bukhari) padhta hai wo zandeeq ho jata hai.

(shazrat zaheb j. 7, p. 40)

4.

taqleed shaksi ki waja se kai maqaamat par ijmaa ko radd kar diya jata hai.

KHAIRUL QURUN ME IS BAAT PAR IJMA HAI KE TAQLEED SHAKSI NAJAYAZ HAI.

(ALNABZAT ALKAFIYA P. 71,)

LEKIN MUQALLIDIN TAQLEED KA RAAG ALAPTE HAIN:

5

taqleed ki waja se salf salihin ki gawahion aur tehqiqaat ko radd karke baaz auqaat ailaniya inki tauheen bhi ki jaati hai

maslan

hanfi taqlidion ki kitab usool shaashi me sayada abu huraira rz ko ijtihaad aur fatwa ke darje se bahar nikal kar ailan kiya gya hai.

“aur isi (usool) par hamare saathiyon ne (saydna) abu huraira rz ki riwayat ko tark kar diya hai.

(usool shashi ma’a ahsan alhawashi p. 75)

6.

EK HANAFI TAQLIDI NAUJAWAN NE SADIYON PAHLE BUGHDAD KI JAMA MASJID ME KAHA THA:

abu huraira ki hadees qaabil-e-qabul nahi hai.

(seera alaam nabla, j. 2, page 619, majmua fatawa ibn taimiya j. 4, p. 538, haiwatul haiwan lidmiri j. 1, page 399)

7.

taqlidi ki waja se aal-e-taqleed samajhte hain ke quran majeed ki do aayaton me tarruz waaqe ho sakta hai.

maslan:

mulla jeewan hanfi likhta hai.

“kyunki agar do ayaton me ta’arruz hojaye to dono saaqit ho jati hai.

(noorul anwar ma’a qamarul aqmaar p. 193)

NOTE: HAALANKI QURAN MAJEED KI AYAAT ME KOI TA’ARRUZ SIRE SE MAUJUD NAHI HAI AUR NA QURAN WA AHADEES SAHIHYA KE DARMIYAN KISI KISM KA TA’ARRUZ HAI. alhamdulillah.

8.

TAQLEED KI WAJA SE AALE TAQLEED NE APNE TAQLEEDI BHAYION PAR FATWE TAK LAGA DIYA.

MASLAN:

i

MOHAMMED BIN MUSA ALBALA SAAGUNI HANFI SE MARWI HAI KE ISNE KAHA:

AGAR MERE PAAS IKHTIYAR HOTA TO MAIN SHAAFIYON SE (INHE KAFIR SAMAJH AKR) JIZIYA LETA.

(MEEzan aitedal zehbi j. 4, page 52)

ii)

hanafiyon ke ek imam safkar dari ne kaha:

Hanfi ko nahi chahiye ke wo apni beti ka nikah kisi shafi mazhab wale se kare lekin wo is (shafai) ki ladki se nikah kar sakta hai.

(fatawa bazaziya ala hamish fatawa alamgiriya j. 2, page 112)

yani shafi mazhab wale (hanfiyon ke nazdik) ahle kitab (yahud nasara) ke hukm me hai.

(albahrur raaiq j. 2, page 46)

9.

TAQLEED HI KI WAJA SE HANAFIYON AUR SHAFIYON NE EK DOOSRE SE KHOON-REZ JUNGEIN (LADAAI) LADI. EK DUSRE KO QATAL KIYA, DUKANE LUTEI AUR MOHALLE JALAYE.

TAFSEEL

YAQOOT ALHAMWI, 623 HIJ. KI MU’AJJAMUL BALDAN

J. 1, PAGE 209, ASBAHAAN, J. 3, PAGE 117,

SEE, TARIKH IBN ASEER (ALKAMIL J. 9, P. 92)

10.

i

taqleed hi ki waja se aadmi haq wa insaaf aur daleel nahi manta balke apne mazoom imam ki andha dhund be daleel pairwi me laga rahta hai.

EK SAHAB NE EK HADIS KO QAWI (YANI SAHIH) TASLEEM KARKE, ISKE JAWAB ME 14 SAAL LAGA DIYE.

(ALURF SHAZI, J. 1, PAGE 107)

ii)

mehmoodul hasan deobandi kahte hain:

“haq wa insaaf ye hai ke is masle me (imam) shafai ko tarjeeh haasil hai aur hum muqallid hain hum par hamare imam abu hanifa ki taqleed wajib hai.

(taqreer tirmizi p. 36, din me taqlid ka masla p. 24)

iii)

Ahmed yar nayeemi barelwi hanfi mukallid likhte hain:

“kyunki hanafiyon ke dalaail ye riwayatin nahi inke dalil sirf qaule imam hai….”

(ja’aul haq. j. 2, pa. 9, deen me taqlid ka masla 26)

11.

TAQLEED SHAKSI KI WAJA SE GHAALI MUQALLIDIN NE BAITULAH ME 4 MUSALLE BANA DALE THE.

jinke bare me rashid ahmed ganguhi sahab farmete hain:

albatta chaar musalla jo makka mu’azzama me muqarrar kiye hain laraib ye amar zabu hai ke takrar jama’at wa iftiraaq is se laazim aagaya ke EK JAMAT HONE ME DUSRE MAZHAB KI JAMAT BAITHI RAHTI AUR SHARIK JAMAT NAHI HOTI AUR MURTAKIB HURMAT HOTE HAIN:

(taleefat rasheediya p. 517)