SHAITAAN KE AWLIYA (IKHWANUS SHAITAAN)


Bismillahirrahmamirraheem

SHAITAAN KE AWLIYA

Har musalman ka aqeeda yah hai ki insaano ne apne saathi bana rakhe hai jin par wah ghaalib aa chuka hai aur allah ki yaad se unko ghaafil kar diya hai, buraai khoobsurat andaaz me unke saamne pesh karte hue jhoot unke dil me daalta rahta hai, aise log haq baat sunne se bahre hain, haq dekhne se unki aankhen andhi hain ye log puri tarah shaitaan ke sarparast ho chuke hain, uske ahkaam ko maante hain, buraayi acchaayi ki bhes me unko nazar aati hai, buraayi ko bhalaai bana diya aur bhalaai ko buraayi, ye log har baat me allah ke waliyon ka zid aur ulat hai, we ek allah ke saathi hain to dusre allah ke dushman, unko allah ki muhabbat haasil hai aur usko raazi karne ki koshish karte hain to dusre allah ko naraaz kar rahe hain aur unpar allah ki lanat aur azaab hai, agar ye allah taala ke dushman kabhi hawa me udte hain ya paani ki satah par chalkar dikha Dete hain to yah allah ke un dushmano ko “istdaraaz” aazmaaishon ke liye mohlat haasil hai aur ya phir shayateen apne saathiyon ke saath dosti ka haq ada karte hain, is aqeede ki buniyad ye daleelen hain

allah taala irshad farmata hai:

“aur jo log kufr karte hain unka saathi taghoot(shaitaan) hai, unko roshni se nikaal kar andheron me le jaate hain, ye log jahannum wale hain usme hamesha rahenge”

(baqarah 257)

aur farmaya

” shayateen apne saathion ke dil me (chhupi hui baaton) daalte hain taaki we tumhaare saath bahes karen, lekin agar tumne unki farmabardari ki to mushrik mese ho jaaoge”

(anaam 121)

aur farmaya

” aur jis din ham un sabko ikattha karenge, kahenge aiy giroh Jinn ! Tumne bahut se insaan gumrah kiye hain aur unke saathi insan kahenge: aiy hamare rabb ! Hamne ek dusre se faayeda hasil kiya hai aur ham apni muddat ko pahunch gaye jo tune hamare liye muttayyan kiya, allah taala Farmayega , tumhara thikana jahannum me hai usme hamesha rahoge magar jo allah chaahe”

(anaam 128)

aur farmaya

” aur jo (rahman) ki yaad se gaafil hai ham uspar shaitaan thop dete hain, isliye wah uska saathi hai aur ye shayateen unko(seedhe) raaste se rok dete hain aur ye samjhte hain ki ham theek raaste par ja rahe hain”

(zukhruf 36-37)

aur farmaya

“beshak hi hamne shayateen ko imaan na lane walon ka saathi aur dost bana diya hai”

(araaf 27)

aur irshad hai

” beshak unhone allah ke siwa shayateen ko dost bana liya hai aur samjhte hain ki sahi raah par chal rahe hain”

(araaf 30)

aur farmaya

” aur hamne unke liye saathi mutaiyyan kar diye hain jinhone unke aage aur peeche (ki badkaariyon) saja kar dikhaaya”

(fussilat 25)

aur farmaya

” aur jab hamne kaha ki adam ko sazda karo, phir unhone sazda kiya siwaaye iblees ke, yah jinno mese tha, apne parwardigaar ke huqm me nikal Gaya, kaha to tum mujhe chhodkar usko aur uski awlaad ko dost bana chuke ho aur ye to tumhare dushman hain”

(kahf 50)

aap (sws) ne bhi is andaz ki malumaat karaayi hai, ek din aap(sws) ne taara(star) dekha jo kisi ko maara gaya tha, phir roshni hui to aap(sws) ne saathiyon se mukhatib hokar farmaya:-” jaahili daur me tum is baare me kya kahte they? Saathiyon ne jawab diya ham kahte they:- koi bada marr gaya ya koi bada paida huwa hai, aap (sws) ne farmaya: kisi ki maut par yah nahi feka jaata aur naahi kisi ki zindagi par, hamara rabb jab kisi baat ka faisla karta hai to arsh wale tasbih karte hain, phir unse kareebi aasman waale tasbih karte hain aur isi tarah unse neeche wale, phir aasmaane duniya par tasbih ka shor pahunchta hai to allah ke farishte ek dusre se poochte hain , allah ne kya faisla farmaya hai?? We ek dusre ko batate hain aur yah baat aasmaane duniya tak pahunch jaati hai, shayateen Shayateen wahan se baat churaate hain aur neeche zameen par apne saathiyon ki taraf fekte hain jo baat sahi pahunch jaati hai wah haq hai magar wah usme(apni taraf se jhoot ka) izaafa kar dete hain

(muslim, ahmad)

” nazoomiyon ke baare me aap(sws) se poocha gaya to aap(sws) ne farmaya yah kuch bhi nahi, saail ne kaha : kabhi kabhi yah aanewaali baat(future) batate hain aur wo sach saabit hoti hain, aap(sws) ne farmaya: yah sacchi baat jinno ne aasmaan se jhapti hain jo apne saathiyon ke kanon me daal dete hai aur wah uske saath saikdon jhoot mila dete hain

(bukhari)

” tumme se har ek ke saath uska saathi muttayyan hai”

(muslim)

Advertisements

Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai


Bismillahirrahmamirraheem

Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai

Rasool{sws} hi wo hasti hain jiska tariqa tamaam Musalmano ke liye Zabte-Hayat hai, yani wo namona( example) hai jiske mutabik bankar log Allah-Taala se koi umeed rakh sakte hain,

Irshad-e-Bari-Taala hai:-

“Yaqinan tumhare liye Rasool{sws} (ki zindagi) me bahtarin namona( mujood) hai, ,Har is shakhs ke liye jo Allah-Taala par aur Qayamat ke din par yaqin “yani Emaan” rakhta hai aur kasrat ke sath Allah-Taala ko yaad karta hai.

(Ahzaab 21)

ye namona Allah-Taala ne bheja, Allah ke namone ke elawa dosre namone banana khud ko Allah-Taala ke ohde(post) par qayam karna hai aur ye shirk hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har baat Wahee-E-Elahi hai,

Allah-Taala ka irshad hai:-(3}Aur (nabi) na apni khowaish se koi baat kahta hai(4} wo to sirf Wahee-e-Elahi hai jo utari jati hai.

(Najam 3,4)

kya ye sanad kisi aur ko hansil hai?

agar nahi!! to phir kisi dosre ki baat kaise sanad ho sakti hai?

Rasool{sws} hi ki wo zaat-e-Girami hai jiski har baat haq hai,

jo masoom hai, jo kabhi galti par qayam nahi rahta,

Irsha-e-Bari-Taala hai:- pas aap yaqinan Allah hi par bharosha rakhiye yaqinan aap sachhe aur khola deen par hai” yani haq par hai”

(Namal 79)

Kya Allah-Taala ki taraf se ye sanad kisi aur ko mili hai?

agar nahi! mili to wo Imaam kaise ho sakta hai?

Rasool{sws} hi wo Roshan-Chirag hai jiski Roshni me Allah-Taala ki nazil kardah sharyat ka motala ho sakta hai, Agar ye Roshan-Chirag na ho to phir tarikhi me na sharyat-e- Elahi ka Mutalah ho sakta hai na Shiratal-Mustaqim mil sakti hai, zulmat me siwaye zalalat ke kya mil sakta hai?

Insano me Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} hi wo hasti hai jiska faisla mil jane ke baad kisi Momin ko ikhtiyaar nahi rahta ke wo is mamle me khud koi Rai de ya kisi dosre ki Rai le, Momin ko Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ke faisle hi par Aamal karna hoga aur pas,

Allah-Taala farmata hai:- momin Mard ya Aaurat ke liye ye jayez nahi ke jab Allah aur Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} kisi mamle me faisla sadir farmade to phir bhi inhe is mamle me kisi qisim ka ikhtiyaar baqi nahi(ke is faise ke mutabiq kare ya na kare) aur jo shakhs bhi Allah aur Rasool ki nafarmani karega gumrahi me mubtala ho jayega.

(Ahzaab,Aayat-No-36)

kya ye haq Allah-Taala ki taraf se kisi insan ko diya gaya hai?

agar nahi diya gaya to phir wo Imaam kaise ho sakta hai?

wo Wajib-Al- Ittaba kaise ho sakta hai?

kisi momin ko ikhtiyaar nahi ke Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ka faisla sunne ke baad koi aur baat kahe siwaye iske Maine Suna Aur Main Itaat Karonga,

Irsha-e-Bari-Ta ala farmata hai:- Emaan walon ka qauool to ye hai ke jab inhe is liye bulaya jata hai ke Allah aur iske Rasool inme faisle karde to wo kahte hain Humne Suna Aur Maan Liya yahi log kamyab hone wale hain,

(Surah-Al-Noor, Aayat-NO—51)

Kya ye ohda(post) bhi Allah-Taala ki taraf se kisi aur ko ata hua?

Yaqinan nahi aur jab ye ohda( post) kisi ko ata nahi hua to phir wo Wajib-Al-Itaaba kaise ho sakta hai wo Imaam kaise ho sakta hai?

Rasool Hi Hidayat Ka Chasmah(lake) Hai

Rasool{sws} hi ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidha raste par hain,

Irshad-e-B ari-Taala hai

Aye Rasool{ sws) pas jo Wahee apki taraf ki gai isse mazbot (se) thame rahe BESHAK AAP RAH-E-RAST PAR HAIN,

(Surah-Az-Zukhruf, Aayat-No—43)

Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidhe raste ki taraf dawat dete hai,

Allah-Taala farmata hai:-

[Aye Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ] yaqinan aap to inhe Rah-e-Rast ki taraf bola rahe hain”yani sidha rasta ki taraf dawat dete hain”

(Momenon 73)

Rasool{sws} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke iski paerwe se sidha rasta mil sakta hai,

Allah- Taala farmata hai:- Aur yaqinan (Esaa) qayamat ki Alamat hai, pas tum (qayamat) ke bare me shak na karo aur MERI TABEDARI”YANI PAERWE” KARO YAHI SIDHA RASTA HAI

(Az-Zukhuf, 61)

ye Aayat is baat ki kholi dalil hai ke Rasool{sws}Siraatal-Mustaq eem par hain, Rasool{sws} Siraatal- Mustaqeem ki taraf dawat dete hain,

Rasool{sws} ki paerwe Siraatal-Mustaqeem hai, Bataye ye sanad aur zamanat kisi ke pass hain?, nahi hain

inki baat Akhri-Sanad kaise ho sakti hai, inke Fatwe aur qayasaat deen me kis tarah shamil ho sakte hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har dawat aur pukaar Hayat-Bakhs hai,

Allah- Taala farmata hai:- Aye Emaan walon! tum Allah Aur Rasool ke hukum ko baja lao, jab ke Rasool tumko tumhari zindagi bakhs chiz ki taraf bolate ho “yani tumhe aisi baat ki taraf bolaye jo tumhare liye Hayat-Bakhs ho to foran inki baat qubool kar liya karo”

(Anfaal, 24)

JAWABAAT-E-BARELWIYAT(PART 2)


BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHEEM

JAWABAAT-E-BARELWIYAT

Q 24 Nabi alehissala m Ki Wiladat Par Khushi Manane Ko Qur’an Se Sabit Karen?

BARELWI–“Aap Keh Dijye ALLAH Ke Fazal Aur REHMAT Ke Husool Par Khushi Manao”

(Younus V#58)

“Aur Hum Ne Aap Ko Tamam Jahano Ke Lye REHMAT Bana Kar Bheja”

(Anbyaa V107)

Donu Aayat Ko Samjen! Faisla Aap Par He!

AHLE HADITH– Samjhen nahi samjhaao !! Jashn e milaad kahan se saabit ho raha hai….. Kya ye ayat sahaba kiram ra ko samjh na aayi ki ye jashn e meelad ke talluq se hain??

Kya sahaba kiram aap(sws) se bugz rakhte they ??(nauzubillah)

Q 25Hidayet Kon Deta He?

BARELWI–Hamara Emaan He K ALLAH Ki Marzi k Khilaf Nabi Hidayat Nhe Karte Magar ALLAH Ki Ataa Se Nabi Hidayet Karte Hen

“Aur Tum Aye Mehbub Hidayat Karte Ho Seedhe Raaste Ki”

(AlShura V#52)

Rab Ne Huzoor Ko HAADI Bana Kar Bheja Aur HAADI Aapka Sifaati Name Bhi He

AHLE HADITH– Beshak har nabi ne seedhe raaste ki taraf bulaya…

Aur hidayat dena allah ka kaam hai aur nabi(as) sirf daraane waale hain

Shayad barelwi hazraat ne abu taalib ka kissa nahi suna hai jisme aap(sws) ne unse qalmah padhne ke liye kaha lekin unko qalmah padhna naseeb na huwa aur allah ne ye ayat utari..

” nabi aur imaanwaalon ke liye sahi nahi ki mushrikon ke liye maghfirat ki dua karen, bhale hi we rishtedaar ho, jabki un par saaf ho chuka hai ki we log jahannami hai

(quran 9/11)

aur yah ayat bhi utri

” aap jise pasand karen, hidayat nahi de sakte”

(surah 28/ayat 56)

Q.26 Shirk ki Tareef Karen?

BARELWI– Ek Se Zyada Khuda Man’na Yani ALLAH Ki Zaat, Sifat Ya Af’aal Me Kisi Ko Wesa Hi Samaj Kar Sharik Karna. Ya Kisi Ghairullah Ko Mustahiq e Ibadat W aristish Jan’na Ahlesunnat Ko Khumakhwa Mushrik Kehne Wale Is Tarif Ki Roshni Me Mushrik Saabit Karen!

AHLE HADITH– ham wajeh karte hain shirk kya hai

” abu saeed khudri ra se riwayat hai ki aap(sws) ne farmaya:” beshak hi tum pahli ummaton ki pairwi me aise barabar ho jaaoge jaise teer teer se, yahantak ki agar we goh ke bil me ghusenge to tum bhi ghusoge, sahaba ne arz kiya ki yahud wa Nasaara ki pairwi ham karenge? Farmaya to phir kaun?

(bukhari,muslim)

Hazrat Ayesha se riwayat hai ke Ume Salm (RA) neNabi (S A A W) se aik girje ka zikar kiya jo unhun ne Mulik e Habsha m daikha tha or us m jo Tasaaweer thin unke mutaliq byaan kiya. Nabi S A A W ne irshad frmaya un logun mye riwaj tha ke jab koi naik shakhs fot ho jata to wo uski qabar ke qareeb masjid bana liya karte or masjid m us marne wale ki tasaweer kunda kar diya karte. Wo log jo aisa karte the Allah ke nazdeek badtareen khalaiq the isliye ke unhun ne do

(2)fitne yakjaa kar diye

No (1)Qabar Parsti ka fitna

No(2)tasweer saazi ka fitna.

(sahih bukhari)

JO SIFAAT ALLAH KI HAIN USE BARELWI HAZRAAT NE APNE PEERO KO DE RAKHA HAI.. KYA YE KHULA SHIRK NAHI ??

(1) GAUS-E-AAZAM (SabseBada Faryaad Sunne Wala )

“Kaun hai jo beqarar ki dua sunta hai jab ke wo usse pukare aur kaun uski taklif ko door karta hai, aur kaun hai jo tumhe zameen ka khalifa banata hai ! Kya Allah ke sath aur koi Mabood hai ?

(Surah- Tul-Namal, Aayat-no–62)

(2) MUSKIL-KUSHA (Tamaam Mushkilen halkarne wala)

Agar tumhe Allah kisi mushkil me daal de to iske siwa isko koi door karne wala nahi aur agar wo tumhe kisi khaer(bhalai) se nawazna chahe to wo har chiz par qadir hai.

(Aanaam 17 )

(3)DAATA (Sab Kuch DeneWala)

Besak Allah bada denewala hai.

(Al-Quraan)

Jise chhata hai betiyan deta hai, jise chhata hai bete deta hai, jise chhata hai bete aur betiyan mila jhula kar deta hai, aur jise chhata hai banjh rakh deta hai, wo to janne wala Qudrat wala hai”

(ash Shura,49,50)

Q.27 Bid’at ka Mafhum Bataen?

BARELWI–Har Wo Kaam Jiski Koi Asal Bilwasta Ya Bilawasta Na Quran Me Ho Na Sunnate Rasul Me Ho, Aur Ise Zaruryat e Deen {Jiska Inkar Kufr He} Me Shumar Karte Huey Shamil e Deen Kar Dya Jaye Mutlaqan Har Naye Kaam Ko Az Roo e Shara Is Lye Bid’at Kehna K Wo Naya He To Is Se Shariat Ki Taalimat Me Kam o Besh 80 % Kaam Najaaiz Ho Jaayenge Agar Kisi Ko Ikhtilaf He To Challenge He K Bid’at Ki Koi Tareef

AHLE HADITH– To phir aap lo fajr ki farz namaz me 2 ki jagah 10 rakat padha karona….. BIDATE HASANA HAI

Abhi aapko bidat ki tareef hi nahi malum…

Bidat karne se pahle ye to malum kar liya karo ki ye bidat quran wa hadith se saabit bhi hai ya nahi….. Hamare liye hujjat quran wa hadith hai fir ijma…

Jaisa ki eid ul miladun nabi manane par ijmaa nahi hai 4 imam iske mukhaalif hain….. Phir aap kyon manate hain??

Ham batate hain aapko bidat ki tareef

” deen me har nai baat bidat hai”

(nisai)

” jisne deen me koi aisa kaam kiya jiski buniyaad shariat me nahi wah mardood hai”

(bukhari wa muslim)

” tabaahi hai, tabaahi hai, unke liye jinhone mere baad deen ko badal daala”

(bukhari, muslim)

” bidati ki himayat karne waale par allah taala ki laanat hai”

(muslim)

Q 28 Kya Sarkar alehissala m ALLAH Ka Rizq Taqseem Karte Hen?

BARELWI–AAQA (alehissalam): Be Shak ALLAH Dene Wala He Aur Me TAQSEEM Karta Hun

(Bukhari J#1 P#439) (Muslim J#1 P#333)

Emaan Mila Inke Sadqey, Qur’an Mila Inke Sadqey, Rehman Mila Inka Sadqey Wo Kya Jo Hum Ne Paya Nhe.

AHLE HADITH– Ye hadith out of context hai… Aapne rizq ke mutalliq sawaal kiya jabki hadith me rizq ka koi zikr nahi….

Beshak yah hadith jo aapne pesh ki hai yah rizq ke talluq se nahi ya phir isa hawala ghalat pesh kiya gaya hai..

Is hadith se ye bhi malum huwa ki allah aap(sws) par wahiy karta hai aur aap(sws) logon tak iska ilm pahunchaate hain…..

Yahan barelwi hazraat ne is hadith ka ghalat matlab nikaala. Warna ye poori hadith quote karte..

Allah inhe hidayat de..

Q.29 YA RASOOLALLA H (Aye ALLAH K Rasool) Pukarna Kese Jaaiz He?

BARELWI–NAMAZ Me ATTAHEYAAT Parhte Hen Jis Me He “ASSALAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYU” (Aye NABI Aap Pr Salamti Ho)

‘YA’ Harf e Nida Kisi Ko Pukarne K Lye Aata He Aur ‘AIYUHAN’ Me ‘A’ Hrfe Nida He, Jab NAMAZ Me Ye Parhna Wajib He To NAMAZ K Baahir Kese Jaaiz Nhe?

Aur Buhat Si Ahadis Hen Jin Me Sarkar alehissalam Ke Parda Farmane Ke Baad Sahaba Ne Ye Seega Sarkar Ke Lye Arz Kya

AHLE HADITH– Accha sawal hai is jawab main bukhari ki hadith se dene ki koshish karunga

” hz abdullah bin masood ra bayan karte hai ki jab tak aap(sws) hamare beech maujood rahe ham ” assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu” kahte rahe, jab aap rukhsat ho gaye to hamne khitaab ka qalimah chhodkar ghayab ka qalimah padhna shuru kar diya, yami phir ham ” assalaau alan nabiyyu ” padhte they”

(bukhari 6265)

Pahle jumle ka maana hai:-” aiy nabi aap par salaamati ho” dusre ka maana hai:-” nabi akram(sws) par salamati ho” phir bhi baad me dobara ” assalamu alaika ayyun nabiyyu pada jaane laga, isse malum huwa ki sahaba kiram ra nabi akram(sws) ko alimul ghaib, hajir o najir nahi samjhte they warna ek din ke liye bhi “alaika ayyunhan nabiyyu ” ki jagah ” alan nabiyyu” nahi padhte

Q.30 Agar Deen Me Koi Naya Acha Kaam Ho Jo Shariat Se Na Takraye To Uske Lye Kya Fazeelat He, Misaal Bhi Den?

BARELWI–Sarkar sallallahu alehi wasallam : Mere Baad Koi Aisa Amal Jaari Kare Jo Deen Ki Asal Se Mutazad Na Ho Qayamat Tak Us Pe Amal Karne Walon Ka Bi Sawab Paye Ga

(MUSLIM)

E.g: QURAN ki Mojuda Tartib

Kitabi Surat

Earab o Tarajim Ahadees,

Us ki Asnaad o Usool Tiraweeh

Jumey Ki Azaan e Saani Jalsey,

Masajid Ki Mojuda Surat..

AHLE HADITH– Bidat ki tareef uper guzar chuki hai…..

Agar deen me naya kaam bidat e hasana hai to barelwiyon ko chahiye ki ramzaan ke roze ek mahine ke bajaaye 2 mahine rakha karen….

Quran ki tarteeb, jumah ki do azaane, hurf, namaz e taraweeh wa jamaat… Ye sab kaam khulefa ras hidoon ke haath huwa isliye ye bidat nahi hai… Aur is par ijma hai..

11wi, 12wi,13wi, 40wa, khatam shareef etc etc se sab bidat e kabeera hain kyonki ye sunnat ke khilaf hain aur is par ijma nahi hai

Q.31 Kya Sarkar Ko Har Baat (Gaib) Ka Elm He?

BARELWI–Hazrat Umer Ne Kaha: Sarkar alehissala m Hamare Darmiyan Khare Hue, Aur AAP Ne IBTEDA e DUNIYA Se Le Kar JANNATIYON Aur DOZAKHIYON Tak Ki Khabar Di Use Jis Ne Yaad Rakha, So Yaad Rakha Aur Jo Bhool Gaya So Bhool Gaya

(Bukhari J1 P#453)

AHLE HADITH– ilm e ghaib ke talluk se uper guzar chuka hai..

Ye waqeya allah ka mojeza tha jo usne apne habeeb muhammad (sws) ko dikhaaya…

Q.32 Kya ALLAH K Naik BANDEY Kisi K Dilon Ka Haal Jaante Hen?

BARELWI–Hadees: MOMIN Ki Firaasat Se Daro, Be Shak Wo ALLAH Ke NOOR Se Dekhta He

(Tirmizi J2 P 614)

Ab Agar Koi Walyo Ki Basaarat Ya Elm Par Aetraaz Karey To Goya Us Ne Noor e Elahi Ko Apne Gandey Aetraaz Ka Nishana Banaya

AHLE HADITH– Miyan quran ki ayat pesh kar rahe ho ya hadith, agar hadith to ye jhoot hai poori hadith bayan karen raawi ke saath… Jisse is hadith ki asliyat saamne aaye.

Allah hi dilon ke haal jaanta hai, lekin aap ise ambiya aur peer mureedon me bhi tasleem karne lag gaye….. Ye to tawheed par khuli chhot hui. Aur waise bhi is hadith me waliyon ke ilm e ghaib ka saboot nahi mil raha hai

surah maida ki ayat jo uper guzar chuki hai use padhen 116-118

Q.33 Kya ALLAH K Wali Door Se Bi Sun Sakte Aur Dekh Sakte Hen?

BARELWI–HADEES:

ALLAH Apne Nek Bando Ke Mutaliq Farmata He “Me Uske Kaan Hojata Hun Jis Se Wo Sunta He, Uski Ankhen Hojata Hun Jis Se Wo Dekhta He”

(Bukhari J#2P#963)

Yaani Jub ALLAH Ka Noor Unke Kaan, Unki Aankh Hojata He To Wo Door o Nazdeek Ki Pukar Sun Lete Hen, Door Se Hi Mulahiza Karte Hen Aur Mushkil Ko Asaan Karne Per Qaadir Hojate Hen (Tafseer Kabir J#7 P#436)

AHLE HADITH– Allah taala ne farmaya ! Kahan farmaya quran me ya imam bukhari rh ke paas wahiy naazil hui…

Allah taala ne farmaya hai to quran se daleel do…. Aur ye hadith out of context hai

“AUR USSE BADKAR ZAALIM KAUN HOGA JO ALLAH KE ELAWA KISI AUR KO PUKAARE JO QIYAMAT TAK BHI USKI BAAT NA SUNE BALKI UNKO PUKAARNE KI KHABAR TAK NA HO”

(AHKAAF 5)

Q.34 Ahle Sunnat Aur Ahle Hadees Ka Faraq Bataye?

BARELWI–

Sunnat ki Tareef: Huzoor Ne Hamare Amal k Lye Jis Rah Ko Mutayyen Farmaya Us Rah Ko SUNNAT Kehte Hen

Hadees ki Tareef: Huzoor K Har Qoal Feal Aur Haal Ko HADEES Kehte Hen

@USOOL@ Ek Momin Aamil BisSunnat To Ho Sakta He Aamil Bil Hadees Nahi Ho Sakta Kyu Ke Sunnat Ka Mafhum Hi Ye He K Iske Mutabiq Amal Kya Jaye Jab K Hadees Ka Mafhum Sunnat Se Aam He

AHLE HADITH– Abhi aapko hadith aur sunnat me farq hi nahi malum

aap(sws) ne 12 shaadiyan ki ye sunnat hai lekin huqm 4 ka diya ye hadith hai

faisla aap karen aap sunnat par amal karenge ya hadith par

sahih bukhri me hai aap(sws) ne khade hokar pesaab kiya.. Sunnat hai lekin huqm baithkar karne ka diya ye hadith hai.

AAP KIS PAR AMAL KARNA PASAND KARENGE SUNNAT YA HADITH

hadith ka mafhoom qur’an se bhi wajeh kar deta hun.. Shayad aapko na malum ho..

Fabiayyi hadeesin badahu yuminoon

“ab iske baad wah kaun si baat par imaan laayenge”

(mursalat 50)

yani hadith par imaan le aao barelwi bhaiyyon!

AHLE BIDAT KI PAHECHAAN:

“ye baat bhi smajh rakho k ahle bid’at ki kuch nishaaniya hai jin se wo pahechane jaate hain

Ahle bid’at AHLE HADEES ki gheebat karta hai.

aur ZANDEEQ ki pahechaan hai k woh AHLE HADEES ko HASHOWIYA kaheta hai.AUR QADIRIYA, AHLEHADEES ko MAJBRAH kaheta hai. aur JAHEMIYA ki alamat hai k wo AHLESUNNAT ​ kanaam MUSHABBAH rakhtehain aur RAAFIZI,AHLE HADEES ko NAASBIYAH ke naam se namzad karte hain.Aur ye sab log ye sab kuch is waaste karte hain ke inko AHLE SUNNAT SE TA’SSUB AUR DUSHMANI HAI aur AHLE SUNNAT ka naam sirf ek hi hai YANI AHLEHADEES iske siwa koi naam inka nahi.

Aur bid’ati jo AHLE SUNNAT k laqab rakhte hain. wo inke naam se bilkul nahi milte.

jaisa ke Ahle Makka ne Paighambar ​ saw. ke naam SAAHIR, SHAAYAR,DEEWANA, AASEEB RASEEDA aur KAAHIN rakhte the haalanki inko rasul saw maqbool saw ke namo aur aapki sifato se koi talluk hinahi.

(ghuniyatu​l Talibeen,Page No. 111 , tarjumaAllama Zaheeruddi ​nBadayuni

Q 35.Sunnat Ke Mafhum Ko Mazeed Waazeh Karen?

BARELWI–Sunnat Ki Tareef Me 2 Baaten Qabil e Gour Hen

1.TAYYUN E AMAL IsKi Qaid Se Wo Amal Kharij Hogaye Jinhe Baad K Ehkaam Ya Aamal Se Mansookh Kar Dya Gaya Jese Rafa Yadain Qunute Nazla Aamin Bil Jehar etc

2.HAMARE AMAL K LYE IsKi Qaid Se Wo Aamal Kharij Hogaye Jo Huzur Ki Khususiyaa t Aur Hamare Lye Jaaiz Nhe Jese Tahajjud Ki Farziyat Soame Wisal 9 Azwaj Ka 1 Waqt Nikah Me etc

AHLE HADITH– Rafulyadain, amin bil jahar, tark ki koi ahadith maujood nahi…

Rafulyadain aur ameen bil jahar ke masle me 4 mese 3 aimma iske karne ke qayel hain….

Isliye tark saabit hi nahi balki muqallideen ne ise tark karwane ke koshish zaroor kari lekin kamyab na ho saken(alhamdulillah)

isi tarah kunut e nazila bhi mansookh nahi hua

“hz umar bin khattab fajr ki namaz me (ruku ke baad) kunut karte aur yah dua padhte”

(baihaqi 2/210-211)

puri dua ke liye hadith dekhen

agar aap ke nazdeek qunut e nazila mansookh hai to daleel den ki kab mansookh hua

Q.36 Ab Hadees Ke Mafhum Ko Bhi Mazeed Waazeh Karen?

A.Hadees Ka Mafhum Sunnat Se Aam He

1.Huzoor Ne Mazi Haal O Mustaqbil Ki Jo Khabren Deen Wo B Hadees

2.Pichli Ummaton K Aamaal B Hadees K Jin Me Baaz Pe Amal Najaiz

3.Wo Aamal B Hadees Jo Ibtidae Islam Me Mubaah Aur Baad Me Mansukh Maslan Sharaab Noshi

4.Huzoor Ki Khususiyaa t Bhi Hadees Me Mazkoor Jis Pe Hamen Amal Mashru Nhe

AHLE HADITH– Alhamdulillah aapne tasleem to kiya ki qur’an bhi hadith hai jaisa ki maine pahle bataya

Aap sws ki batayi har baat hadith hai isme sunnat bhi shamil hai kyonki aisa ho nahi sakta ki aap(sws) khud kuch aur amal karen aur ummat ko kuch alag batayen

kuch ahkaam aise hain jo aap sws ke liye khaas hain misaal ke taur par 12 shaadiyon waala masla….

Agar sunni bhai apne apko asli sunni kahte hain to wo isko kyon tasleem nahi karte… Yaha we hadith maante hain

lekin hamare nazdeek sab hadith hain

kyonki quran me hai ki nabi apni taraf se kuch nahi bolta

ham dekhte hain kaun si hadith jayezebul itteba hai

Q.37 HADIS Aur SUNNAT Ke Hawale Apne Kya Wazeh Kya?

BARELWI–Hadees Pr Amal Ka Hukum Nhe Bal K Sirf Puhnchane Ka Hukum He Mujse Sun’nay Waley Gaaib Ko Hadees Puhncha Den

(Bukhari)

Sunnat Pr Amal Ka Hukum He Meri Sunnat Pe Amal Ko Lazim Rakho

(Tirmizi)

Jis Ne Meri Sunnat Se Mu Mora Wo Meri Ummat Se Nhe

(Bukhari)

Sabit Hua Tamaam Ahadees Pe Amal Namumkin Jabk Tamam Sunan Pe Mumkin Pas Musalman Ahle Sunnat Hi Hosakta He….

AHLE HADITH– jawab de chuka hun pahle…

Sunnah aur hadith ek hi hain…

Kyonki nabi apni taraf se kuch nahi kahta

(quran)

aur sheikh sahab ka farman bhi bata chuka hun ki ahle sunnat ka ek hi naam hai aur wo hai ahle hadith

aapne ka hadith par amal ka huqm nahi balki hadith ko pahunchaane ka huqm hai

to main puchna chahta hun ki quran ki ye ayat jo

” wah iske baad kis baat par emaan layenge”

(mursalat 50)

kya barelwi quran kareem par emaan nahi laaye??

Allah taala farmate hain ki nabi apni marzi se kuch nahi kahta

yani isse sabit huwa hadith bhi wahi e illahi hai..

Q 38.Aqida e Touheed Bataye?

BARELWI–AQIDA E MUTAAL’LIQ Ae Zaat O Sifaate ILAHI ALLAH Ek He Uska Koi Sharik Nahi Na Zaat Me Na Sifaat Me Na Af’aal Me Na Ahkaam Me Na Asmaa Me, Wo Waajibul Wujood He

(Uska Wajud Zaruri He)

Hamesha Se He Aur Hamesha Rahe Ga

{Bahaar e Shariat V#1, P#1}

AHLE HADITH– Allah ki gawth e azam hai, wahi gharib nawaz, bandanawaz, daata, hai

lekim aap logon ne in sifaaton ko uski makhlook me shamil kar liye

iska khulasa uper ke sawalon me ho chuka hai

is tarah aap tawhee ke inkaari hain

Q 39.ALLAH ke Bandey Jo Madad Krte Hen Uske Mutaliq Hmara Kya Aqida He?

BARELWI–Koi Musalman Kisi Bande Ko ALLAH Ki Misl, Ya Uske Bagair Madadgar Nhe Samajta Aur ALLAH Ki Ataa Se Madad Goya ALLAH Hi Ki Madad He, Kainat Ka Koi Zarra ALLAH Ki Marzi Ke Bagair Madad Nhe Kar Sakta, HAAN Wo Apne Mehbubon Ke Wasila Qubool Krta He Aur Aisa Karne Me Wo Majbur Nhe Balke Jab Wo Kisi Ko Mehboob Banaye To Apni Sifat Ka Inko Mazhar Bana Deta He

(Bukhari)

AHLE HADITH– yahan barelwi hazrat waseela ke baare sawaal kiya hai main 2 baatein wajeh kar dena chaahta hoo

1- quran kareem se sirf do tarah ka waseela saabit hai (1) iman (2) nek amal

2- jo faut ho gaye unka waseela quran hadith se saabit nahi…

3- zindon se dua karwana hadith se saabit hai jaisa ki dua e isteghaaza e zariya baarish ke liya allah se dua talab karna…

Misal ke taur par main ye kahun ki” maulwi saheb mere liye dua karna ki main paas Ho jaun”.. Aur iske baad faisla allah par chhod diya jaaye

allah taala farmata hai

“yahi tumhara rabb h isi ki hukumat h or jinko tum allah k elawa pukarte ho wah khajoor ki guthli(seeds)ke barabar bhi ikhteyaar nahi rakhte,agar tum unko pukaro to we tumhari sunege bhi nahi aur agar sun bhi len to tumhara khuch bhi na kar saken aur qiyamat ke din we tumhare shirk karne se hi inkaar karenge aur tujhko khuday khabeer ka sa koi na batayega”

(fatir 13 ,14)

“Aap kah dijiye tumne apne khudaai shareekon ke haal par bhi nazar ki hai jinhe tum allah ke siwa pukarte ho zara mujhe bhi batao ki unhone zameen ka Kaun sa ansh(part)banaya hai ya unka aasmaan me kuch saajha hai ya hamne unko kitab di hai ki ye usi daleel par qayam hai?”

(fatir 40)

Aur zyada taqeed karte hue farmaya

” aur jinko tum allah ke elawa pukaate ho wah na to tumhari hi madad kar sakte hain aur na apni madad kar sakte hai”

(Aaraf 197)

JAWABAAT-E-BARELWIYAT(PART 1)


Bismillahirrahmanirraheem

JAWABAAT-E-BARELWIYAT

Q.1 Kya Ummat e MUHAMMAD Kabi SHIRK Me Mubtila Hogi?

BARELWI–Mere Aaqa (as) Farmatey Hen!

KHUDAA Ki Qasam Muje Tum Per Koi KHOFF Nhe K Mere Baad SHIRK Karoge

{Bukhari Jild #2 Page #975 Hadith #6102}

AHLE HADITH– Barelwi hazraat ne kitni khoobsoorti ke saath bukhari ki hadith pesh ki lekin unki is gadi hui hadith se sirf bewakoof barelwi hi dokha kha sakte hain aqalmand ahle hadith nahi

Agar ye hadith sahih maan bhi liya jaaye to kambakht aqal ise tasleem nahi karti…. Kyonki is bahut si uljhane hain

1-agar ummat e muhammadia shirk nahi kar sakti to , kharijyon, motzali, murjiyah, shia, qaadyani, kya ye shakhs musalman hain….

2- aap(sws) ki pesangoyi hai ki qayamat tab tak na aayegi jab tak ummat e muhammadia se 13 dajjal(jhoote nabi) na paida ho jaayen, kuch paida ho gaye baaqi paida hona baqi hai

1- musailma kazzab

2- mukhtaar obaidullah sakfi

3-ghulam ahmad qaadyani

Agar ye teeno kazzab barelwiyat ke nazdeek musalman hain to inke musalman hone par fatawa kyon nahi aata

note: in teeno ne qalmah e illahi padh liya tha

allah taala farmata hai:-

” bahut se log allah par imaan laane ke bawajood bhi mushrik hote hai”

(surah yousuf 106)

“jo log imaan laaye aur unhone apne imaan ko zulm ke saath shaamil nahi kiya, unhi ke liye aman hai aur wahi hidayat par hain”

(surah nahal 83)

jab yah ayat utri to sahaba kiram( ra) bahut ghabraaye ki hamme se aisa kaun hai jo zulm se bilkul mahfooz ho, allah taala ne yah ayat naazil farmayi:-

“beshak shirk zulm azeem hai”

(QURAN)

yani is ayat me zulm se matlab shirk hai

(sahih bukhari)

UMMATE MUHAMMADIA SHIRK NAHI KAR SAKTI” KA JAWAAB:

Tirmizi me beshak yah hadith hai ki ” meri ummat gumrahi par jama na hogi”

aur allah taala ka shukr hai ki taqleed par ummat jama nahi hui

Q.2 Kya Esaale Sawab Jaaiz He?

BARELWI–.Hazrat Saad Ne Arz Ki SARKAR Meri Maa Ka Inteqal Hogaya To Konsa Sadqa Afzal He Farmaya PAANI Ka! Unho Ne KuNWA[Well ] Khdwaya Or Kaha Ye Saad Ki Maa Ka He

(Abu Daud)

AHLE HADITH– Bilkul durust hadith pesh ki barelwi bhai ne isme koi shak nahi… Aqa (as) ne sawab hiba ke kuch masle batayen hain lekin barelwi hazraat isko amal me laane ke bajaaye aur khurafaaton ko anjam dete hain jaise 40wa, 11wi, 12wi etc iska hadith se kuch lena dena nahi

SAHI TAREEQA HAM BATATE HAIN

“agar taqat ho to mayyit ke sawaab ki niyyat se kuwan( well) khudwa den, madarsa banwa den, yateem wa ghareeb bacchon ko madarsa bhijwa den, agar mayyit karzdaar mari ho to pahle uska karz chuka de phir kahin khairaat ka naam len”

(abu dawood, nisaai, mishkaat 161)

“mayyit ki taraf se khana kaaba ka hajj karen ramzan ke roze rakhen jo us par waajib ho, jo Roze mayyit chhod mari hai hai unki qaza kara den ya nazar ke roze ho to unko pura kara den”

(tirmizi, abu dawood,nisai, mishkaat)

hadith me ye bhi hai ki “agar mayyit karzdaar mari hai to uska karz chuka den”

Q.3 Kya ALLAH K Nek Bandon Se MADAD Mangna Jaiz He?

BARELWI–SARKAR: Jab Kisi Ki Koi CHEEZ Kho Jaye Ya Wo MADAD Chahata Ho, Aur Aisi JAGA Ho Jahan Koi GAMKHuAR Na Ho to Wo Yun Kahe,

Tarjuma = A ALLAH K BANDON! MERI MADAD KARO

(Tabarani, Ibn Abi Sheba)

AHLE HADITH–“Ek admi Ne Nabi(sws) se Kaha: “Wohi Hoga Jo Allah Aur Aap( sws) Chahen to, Aap(sws) ne Frmaya

“Tune Mujhe Allah Tala Ka Shareek Tehraya??

Sirf Itna Kaho

“Wohi hoga jo Allah tala Chahega”

(Ahmed 1/214)

Q-4 Kya ANBYA Qabron Me Zinda Hen?

BARELWI–Sarkar: BeShak ALLAH Ne Zameen Per Haram Kya K ANBYA K Jismon Ko Khaye Pas ALLAH K NABI Zinda Hen Aur Rizq Dye Jaate Hen AD

{Ibn e Majja}

AHLE HADITH–“Jin Jin Ko Ye Log Allah K Siwa Pukarte Hain, Wo (Log) Kisi Cheez Ko Paida Nahi Karskte, Bulke Wo To Khud Paida Kye Gae Hain, (Aur Wo) Murde Hain, Zinda Nahi, Enhain To Ye Bhi Khabar Nahi K (Apni Qabron) Se Kab Uthae Jaenge..

[Surah Al Nehel 20-21 Ayah]

Nabi zinda hain lekin jannat me

(tafsir ibne kathir surah zumar 35)

tajjub hai ki agar nabi(sws) dunya me zinda hain, hazir o nazir hain to barelwi peer mureedi ke shaukeen kyon hain!!!

Q.5 Konsa Firqa JANNATI He?

BARELWI–(Hadees) Bani Israel K 72 Firqe The Meri Ummat K 73 Honge Aur Siwaye Ek K Tamam JAHANNAM Me Jayenge SAHABA (RadiALLAH anhu): Jannat Wale Kon Honge?

SARKAR (as): “Jo Mere Aur SAHABA K Tariqey Par Honge”

(Tirmizi, Kitabul Emaan H#2565)

AHLE HADITH– Aur wo firqa ahle hadith hai (alhamdulillah)

hz sheikh qadir jilani rh farmate hain ki:-” sunnat aur hadith par amal karne walon ka koi naam nahi, siwaaye ek naam ke aur wah naam ahle hadith hai”

(gunyatuttalibeen)

ab ya to aap sheikh sb. Par bhi kufar ka fatawa laga den ya barelwiyat se tauba karke ahle hadith ban jaayen

Q.6 Kya ALLAH ko WASILA De kar Dua Karna Jaaiz He?

BARELWI–ALLAH Ki Taraf WASILA Dhondo

(Al Maida 35)

SARKAR (allehe salatu salam):

Tum ko Fateh Milti He Aur Rozi Di Jati He, BUZRUGON or FAKIRON k WASILAY Se.

(Mishkat Shareef Babul Fuqara)

AHLE HADITH– Jung e badr, uhud, moota, khaibar etc me kiske waseele se fateh mili???

Jab madeene me kahelsaali hui to kiske waseele se rizq milta??

Surah maida ki ayat se murdon ka waseela to bilkul bhi saabit nahi hota

“ Qurb(wasila)” ke bare me logon ne ikhtilaaf kiya hain, Kuch log kahte hain yahan “ Qurb(wasila)” se muraad “ Aambiya, Auliya, Sulhah, Shohada aur murde Buzrugan- e-deen ect. Ka “Qurb(wasila)” hai, Main aplog ko batana chahunga ke Quraan- Majid ki Aayat-E-Mubarak me jis “ Qurb(yani wasila)” ko talaash karne ka hokum diya gaya hai, Isse muraad “Gair-Hazir ya Inteqaal(death) kiye hue “ Ambiya, Auliya, Shohada ect. To hargiz nahi hai.

Ab ham hasliyat batate hain

Irshad-e-bari-taala hai:-

Wallazeena’aamano wa ‘ amilus-saalihaati’ulaaa’ika’ Ashaabun-Na ari hum feehaa khaalidoon

Tarjuma:- Aur jo log Emaan laye aur neek kaam kare wo Jannati hain jo Jannat me hamesha rahenge.

(Surah-Tul-Baqrah, Aayat-no-82)

yani nek amal karo aur allah par sacche dil se imaan le aao jannat paa loge…(inshallah)

Q.7 Kya Azaan K Baad DUROOD Parhna Jaaiz He?

BARELWI–SARKAR [alehissal am]: Jab Tum Mo’Azzin Se Azaan Suno To Jis Tarah Kahe, Usi Tarah Kaho Phir Muj Par DUROOD o SALAM Parho Aur Mere Wasiley Se DUA Maango…

(Mishkat Shareef P 64)

AHLE HADITH– kya hz bilal ra ya deegar sahaba, tabi, taba tabiee fuqaha ne is tarah durud padha jis tarah barelwi hazrat padhte hain??

aur rahi baat dua e waseele ki to usko bhi wajeh kar deta hun..

Sahih-Muslim me

Hazrat- Abdullah-Bin-Ummar-Bin-Aas( r.t.a) ki riyawat hai ke unhone “Nabi-Karim{sws}” ko ye irshad farmate hue suna ke:- Jab tum “Muzzin” ko Aazan dete sono to issi tarah se kaho jis tarah wo kahta hai, phir mujh par darood bhejo jisne mujh par ek bar darood padha Allah-Taala is par “10 ” bar rahmat nazil farmaye ga, phir mere liye ” Wasile” ki dua karo,

“Wasila” Jannat ka wa Aazim-o-shaan muqaam hai,jo “Bandagan-e-Elaahi” me se sirf ek hi ko nasib hoga aur mujhe umeed haike wo banda main hunga, lihaza jisne mere liye “Wasile” ki dua ki to iske liye meri Sifaat wajib ho jayegi.

(Sahih-Muslim, Hadees-no-384)

Wasila jannat ke sabse Buland-wa-Bala aur Arfaa-wa- Aala darje ka naam bhi hai, aur jo “Rasool-Allah{sws}” ka darjah aur “Aap{ sws}” ka jannat me ghar hoga aur jannat ka ye muqaam Allah-Taala ke Aarsh ke sabse qareeb hoga…

yani naaki apne liye dua karo balki aaqa(as) ke liye waseela(jannat ka ek muqaam) ki dua karo.

Q.8 Kya Rabiul Awwal K Mahine Me JANDEY Lagana BID’AT He?

BARELWI–Jab AaQA (As) Dunya Me Jalwa Gar Hue To SHABE WILADAT JibraeL(as) Ne 1 Janda KAABE Ki Chatt Par Awezaan Kya 2 Jande MASHRIQ o MAGRIB Me Lehraye Ahtemam ALLAH Ki Taraf Se Tha

[Seerat HalbyaJ1 P# 109]

AHLE HADITH– Hadith pesh karen

Q.9 Kya Juloos Nikalna SAHABA Ki Sunnat He?

BARELWI–Jab Aaqa (As) Hijrat Kar K MADINA Sharif Aaye. To Logon Ne Khub Jashn Manaya Nojawan Larke Apni Chatton Par Charh Kar Aur Gulam, Khuddam Raasto Me Phirte The Aur Nara’Ae Risalat Lagate Aur Kehte YA RASOLALLAH (Muslim J2/P 419)

AHLE HADITH– beshak aapne sahi farmaya lekin aapne ise islamic tareeqe se nahi samjha

beshak hijrat ke waqt madeena ke logon me khushi thi lekin ye khushi ka izhaar har saal na manaya jaata tha…..

Kya hz abu bakr ra, umar ra, usman ra, ali ra. Ke khilafat me bhi isi din ka jashn manaya gaya???

Ab ek example se samjhen ki jab baccha paida hota hai to baap apne bacche ka 7we din AQIQA karta hai is tarah wah khushi ka izhaar aur sunnat e nabwi par amal karta hai…

Lekin ab koi ye kahe ki use har saal khushi manana chahiye to ye sunnat ke khilaaf yani bid’at hui…..

Kyonki har saal khushi mana ‘birth day’ me shumar hoga… Aqiqah me nahi, kyonki aqiqah sirf ek baar hota hai..

Q.10 Kya ALLAH K Waliyon Ka Saal Me Din Muqarrar Krna Jaaiz He?

BARELWI–Ibne Abi Sheba (RaziALLAH ) Riwayat Karte Hen K SARKAR (as) Har Saal Shohada K Mazaraat Par Jaa kar Unhen SALAM Karte Aur NABI Ki Sunnat Ada Karne K Lye Chaaron KHALIFA Bhi Aisa Hi Karte

(Muqaddma SHAMI J1)

AHLE HADITH– sirf salam karne ka aur apni maut ko yaad karne ka huqm hai. Baaqi khurafaaton ka koi huqm nahi..

Aur naahi din muqarrar hai.

Aap(sws) ne farmaya:” maine tumhe qabron ki ziyarat se mana kiya tha, ab tum unhi ziyarat kiya karo. Isliye ki qabron ki ziyarat maut ko yaad dilaati hai”

(muslim kitabul janaiz 977,976)

hz aisha ra ne farmaya:- agar is baat ka darr na hota ki log aap(sws) ki qabr ko masjid bana lenge to aapki qabr khuli jagah hoti”

(bukhari kitabul janaiz 1390,1330, muslim 529)

Q 11.Kya SHABe WiLADATe MUSTAFA, SHABe QADAR Se Afzal He?

BARELWI–Imam Zurqani; SHABe QADAR Me QURAN Naazil Hua Aur Is Raat Sahibe QURAN Aaye Islye Ye Raat Afzal He Aur Buhat Likha He

(Zurqani (AlMawahib Dunya) P132 J1 Misar) Shah Mohaddis Dehlwi: (Masabata Bissunnati Lahore P#59,60)

AHLE HADITH– Kisne kya likha hai apne paas rakho… Agar hadith se saabit hai to daleel do..

Lailatul qadar ki fazilat ke talluk se surah al qadar padh lo… Wahi kaafi hai jawab me…

Q 12.Kya ALLAH Ki Ataa K Bagair Koi Madad Karta He?

BARELWI–Chahe NABI Ho Ya WALI, ALLAH Ki Ataa K Bagair Madad Nhe Kar Sakta, Hum Kisi Se Maangte Hen To Ye Samaj Kar K Wo ALLAH K Nek Bande Hen Aur Hum Unka Wasila De Kar Dua Karen ALLAH Qubool Kare Ga, Or Wo ALLAH K Hukum Se Madad Karte Hen

AHLE HADITH– To janab kuffar e makkah ka bhi yahi aqeedah tha wo bhi laat , uzza, manaat, huwal ko apna wali maante they.. Aur unka waseela lagate they

ALLAH FARMAATA HAI:

” AGAR AAP UNSE PUCCHEN UNHE KISNE PAIDA KIYA? TO WO YAQINAN YAHI KAHENGE , ALLAH NE!”

(AZ-ZUKHRUF 46 ,87)

“AUR UNSE PUCCHIYE TUMHE AASMAAN WA ZAMEEN SE ROZI KAUN DETA HAI? TUMHARE AANKHON AUR KAANO KA MAALIK KAUN HAI? ZINDA KO MURDA SE,AUR MURDA KO ZINDA SE KAUN NIKAALTA HAI? AUR MAMLON KI TADBEER KAUN KAR RAHA HAI? TO WO YAHI JAWAAB DENGE, ALLAH”

(YOUNUS 10 ,31)

Q.13 Sarkar(as) Ki Zaat Me Aeb Nikalne Wala Kesa He?

BARELWI—Aimma Arba {4} ka Muttafiqa

Fatwa: SARKAR Ki ZAAT Sifaat Nasab Me Aib or Ta’ana Kasne Wala KAFIR Wajib-ul-Q atal or Iski TOBA Na-Maqbul

{Fatha-ul- Qadir Part 4/407}

AHLE HADITH– ulta chor kotwaal ko daante.

1-aap log rasullullah(sws) ko elm e gaib se tasleem karte ho toh dusri taraf yahi sifat aap apne peer, mureed, ko bhi de dete ho… Aisi sainkdon daleel de sakta hun

2- aapne aapko ashiq e rasool kahte ho toh phir ashiq e raza, aur ashiq e gaus ko kyon lagate ho…

Aap(sws) ki zaat e paak par aeb nikaalne waala kaafir to hai ki.. Lekin unki sunnat ko na maanne waala kaun hai??

Ye bhi mulaheza ho!!

Mulla ali qaari hanafi kitab fiqh akbar ki sharah me likhte hain-

“hanafi fiqh ne kholkar kaha hai ki jo insan yah aqeeda rakhe ki nabi(sws) ghaib ka ilm rakhte the wah kaafir hai, kyonki yah aqeeda allah k is farman k khilaaf hai ki-‘ allah k siwa aasman or zameen me koi bhi ghaib ka ilm nahi rakhta’

(sharah akbar185)

“bahrurraiq sharah kunzul daqaiq ”

me bhi hai ki gairullah ke naam ki nazaren dena Unki qabron par chadhawe chadhate hain aur unke naam k jaanwar zibaah karte hain, magar hanafi fiqh me is kaam ko bhi najayez balki kufr kaha hai

raddul mukhtar sharah durre mukhtar part 2 page 131)

” jo jaahil log mashaikh aur shaheedon ki qabron par ( chadawe ke) jaanwar zibah karte hain wah jaanwar haraam ho jaata hai jabki allah ka naam lekar hi zabah kiya jaaye, aur aisa karne wale ko kaafir kaha hai”

( fatawa gharaib fi tahqikul mazaahib)

yah wahabi ka fatawa nhi balki jis fiqh hanafi par aap k fatwa ka daromadar hai uski daleelen hain

Q.14 Eid e Miladunnabi Me Nafli Roze Rakhna Kahan Se Sabit He?

BARELWI–Mere AaQA (as) Har Peer Sharif Ko Roza Rakh Kar Apna Yome Wiladat Manatey, Abu Qatada (RaziALLAH ) Ke Istiftar Par Sarkar Ne Farmaya: Isee Din Meri Wiladat Hui, Aur Isi Roz Muj Par Wahi Nazil Hui

(Muslim J#01)

AHLE HADITH– To phir tum log har peer ko roza rakhkar yaum e wiladat kyon nahi manaate..

Baaqi khuraafat kahan se nikaal liya…

Balki yaum e wiladat me to roza se hona chahiye lekin tum log to khoob khichda khaate aur khilaate ho !!!

aur ek sawaal hai kuch saal pahle ye festival “BARAHWAFAAT” k naam se manaya jaata tha ab “EID UL MILADUNNABI” ke naam se manaya jaata hai. Naam badalne ki zarurat kyon padhi???

Agar is hadith se murad wiladat ka jashn manana tha to khulefa rashidun aur aimma e arba ne ise kyon nahi manaya?? Kya nauzubillah unhe aap(sws) se muhabbat nahi thi…

Q.15 Kya Shaheed Zinda Hen?

BARELWI–Jo ALLAH Ki Raah Me Maarey Jaen Inhe Murda Gumaan Bhi Na Karo Wo ZINDA Hen Or RAB K Paas RIZQ Dye Jate Hen

(Aale Imran 169)

{Ek aur Jaga Yahi mafhum}

(Baqara 154)

Jo NABI k Deen ko Bachatey Hue Jo SHAHEED Ho Uska Ye Maqam To NABI Ka Kya Martaba Hoga?

AHLE HADITH– Beshak hamara bhi yahi aqeedah hai ki shuhada aur ambiya zinda hain lekin jannat me duniya me nahi… Duniya me wo marr gaye hain..

Aapne jo ayat pesh ki usko samjh lo usme saaf bayan hai ki ” wo ALLAH ke paas hain aur rizq diye jaate hain”

(tafsir ibne kathir surah zumar 35 ko padhen)

Q.16 Kya Sarkar (alehissal am) Ne Kabhi Apna Meelad Manaya?

BARELWI–HUZOOR (as) MIMBER Par Jalwa Afroz Hue, Apna ZIKER e WILADAT Kya Aur Apne FAZA’IL Bayan Farmaye

(Tirmizi J2 P201)

Malum Hua K Meelad Manana BID’ AT Nhe, Jo Log BID’AT Kehte Hen Wo QURAN o HADEES Se SABIT Karen

AHLE HADITH– aap(sws) ne apni wiladat k din fazail bataye ye is hadith me maujood nahi

agar koi imam aap(sws) ke fazail kisi bhi din bayan kare to iska matlab ye nahi ki us din youm e wiladat hai

isliye ye hadith meelad manane ke liye kaafi nahi

dusri baat meelad manane ka zikr sahaba kiram ki haalat e zindagi me kabhi nahi manaya gaya….

Jo kaam kiya hi nahi gaya uska suboot quran wa hadith me kaise ho sakta hai

Q.17Kya Sarkar (alehissalam) Noori Bashar Hen?

BARELWI–Imam Ahmed Halbi: Beshak Nabi (alehissalam) Jab SURAJ Ya CHAAND Ki Roshni Me Chalte, Aap Ka Saaya Nhe Hota Tha Is Lye K Aap NOOR Hen (Seerat e Halbya J2 P422)

Sabit Hua K Sarkar (as) Aam Insan Nhe Balke Noori Bashar Hen

AHLE HADITH- allah taala farmata hai:-

QUL SUBHANA RABBI HAL KUNTU ILLA BA SHA RAR RASOOLA

“AAP KAH DIJIYE KI PAAK HAI ALLAH MAIN TO SIRF EK AADMI (AUR) RASOOL KE AUR KYA HOON”

(BANI ISRAEL 93)

AIYYE AB ZARA UMMUL MOMINEEN HZ AISHA (RA) KI HADITH E MUBARKA BHI SUN LETE HAIN-

“NABI S.W.S BASHAR KE SIWA KOI DUSRI MAKHLOOK NA THEY APNE KAPDE DHOTE, APNI BAKRI KA DHOOD DHOTE AUR APNI SEWA(HELP) AAP KARTE THEY”

(TIRMIZI)

SAYYIDNA HZ. ANAS ( RA) FARMATE HAIN KI EK RAAT NABI SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM NE HAME NAMAZ PADHAI AUR THEEK NAMAZ KI HAALAT ME APNA HATH AAGE BADAYA AUR PHIR JALDI HI PEECHE HATA LIYA, HAMNE ARZ KIYA KI AIY ALLAH KE RASOOL AAJ AAPNE MAMOOL KE KHILAF NAMAZ ME NAYE AMAL KA IZAAFA KIYA HAI? AAP SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM NE FARMAYA NAHI, BALKI BAAT YE HAI KI ABHI ABHI MERE SAMNE JANNAT PESH KI GAYI, MAINE USME BAHUT SE FAL DEKHE TO JEE ME AAYA KI MAIN USME SE KUCH TOD LUN, MAGAR FAURAN HUKM MILA KI PEECHE HAT JAAO,MAIN PEECHE HAT GAYA, PHIR MUJHE JAHANNUM PESH KIYA GAYA, USKI ROSHNI ME MAINE APNA AUR TUMHARA SAAYA DEKHA AUR DEKHTE HI MAINE TUMHE ISHAARA KIYA KI PEECHE HAT JAAO,

(HAAKIM)

ISI TARAH MUSNAD AHMAD, TAKBATUL KUBRA AUR MAJMA AL JAWAID KI RIWAYAT KE MUTABIK EK BAAR AAP HZ SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM HZ. ZAINAB SE NARAZ HO GAYE AUR TAKREEBAN TEEN MAHINE TAK UNKE YAHAN NAHI GAYE, HATTA KI ZAINAB NE APNA SAAMAN BANDH LIYA,

SAYYIDAH ZAINAB BAYAN KARTI HAIN,

FA-BAINAMA ANA-YAUMAN BENIS-FIN-NAARE IZA ANA BE- ZIL-LALI MUKBILIN YANI

USI DIN ACHANAK DEKHTI HOON KI DOPAHAR KE WAQT NABI SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM KA SAAYA-E- MUBARAK AA RAHA THA,

YE DONE RIWAYATEN IS BAAT KI KHULI DALEELEN HAIN KI AAP (SAW) KA SAAYA-E- MUBARAK MAUJOOD THA…..

Q.18 Kya Sarkar(as) Ummatiyo K Haal Se Baa Khabar Hen?

BARELWI–“To Kesi Hogi Jb Hum Har Ummat Se Ek GAWAH Len Or Aye MEHBOOB Tumhe Un Sab Par GAWAH Or NIGEHBAN Bana K Len”

(P#5 Nisaa V#41)

“Be Shak Hum Ne Tumhe Bheja GAWAH Khushi Or Dar Sunata”

(P#26 FATeH V#8)

Mere AAQA (as) Na Sirf Apni Ummat, Balke Jitni Ummaten Guzri Sub Par GAWAH Hen, Or GAWAHI Wohi Deta He Jo Mojud Ho Aur Jis Par Gawahi Deni He Usey Dekhne Wala Ho

AHLE HADITH– barelwi hazraat ne apne qayaas se kaam liya agar unhone hadith ka mutala kiya hota to shayad haq pahchaan lete

main is ayat ki tashrif hadith se karta hun shayad kuch samjh me aaye ki barelwi hazrat surah nisa 41 ki is tarjuma se kya samjhaana chahte hain.

Fareeza risaalat ki adaayegi par ummat ki shahadat lekar allah taala ko gawaah banane ka maqsad yahi tha ki qayamat ke din main allah taala ki adalat me jawabdehi se bari ho jaaun, lekin iske bawajood allah taala ki purjalaal adalat me haaziri ka darr aap(sws) ko itna ghalib tha ki ek baar, hz abdullah bin masood ra ko huqm diya:- abdullah !mujhe qur’an padhkar sunaao, hz abdullah ra ne arz kiya:-” ya rasoollullah(sws)! Kya main aapko qur’an padhkar sunaaun, aap par to quran naazil huwa hai, farmaya mera jee chahta hai ki dusron se sunu, hz abdullah ra ne surah nisa ki tilawat shuru ki, padhte padhte jab is aayat par pahunche:- ” us waqt kya haal hoga jab ham har ummat se ek gawaah laayenge( jo allah taala ki adalat me gawahi dega ki maine tera paighaam pahuncha diya tha) aur un logon (yani ummat e muhammadia) par tumhe (yani muhammad(sws) ko gawaah ki haisiyat se laayenge( taaki aap is baat ki gawahi Den ki maine allah taala ka paigham ummat tak pahuncha diya tha” (surah nisa 41), to rasool e akram ne hz abdullah bin masood ra se farmaya:-” abdullah ! Bas karo” hz abdullah ra ne rasool e akram(sws) ki taraf dekha to aap(sws) ki aankhon se aansu jaari they

(BUKHARI)

” main to un par is waqt tak nigran tha jab tak unke beech tha jab aapne mujhe wapas bula liya to phir aap hi un par nigran they aur aap to saari cheezon par nigra hain”

(maida 117)

Q.19 Kya TAWEEZ Baandhna Jaaiz He?

BARELWI–“Aur Hum Qur’an Me Utaarte Hen Wo Cheez Jo Momino K Lye ( Ruhani o Jismani) Amraz Se SHIFA He”

(Bani Israeel 82)

Aayat Ke Tehat Mehmud Aalusi Ne Roohul Ma’ani Me Imam Subki, Imam Malik, Imam Baqir, Imam Seerin Ka Qoal Likha: “Asmae Elahi, Duae Maasura Ka Taweez Baandhna Sahaba o Tabaeen Ka Mamul, Jaaiz o Mustaheb He” Ibne Umer Apne Bachon Ko Muawwizat Ka Taweez Baandhte They

(Abu Daud, Tirmizi)

AHLE HADITH–Hazrat-Abdullah-bin masood(r.t.a) farmate hain ke Rasool-Allah{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ne farmaya yaqinan ” raqiyah’ Taweez” ya “Shohar biwi(hasband& wife)” ke liye mohabbat paida karne ke khatir kisi chiz ko pahanna Shirk hai.

(Abu-Dauood/Musnad-Ahmad*)

Hazrat-Aaqbah-Bin-Aamir(r.t.a) farmate hain keRasool-Allah{sws}nefarmaya: jisne “Taweez”latkaya Allah iski hajat purina kare.

(Abu-Dauood)

Hazrat-Abdullah-Bin-Aakim(r.t.a) farmate hain kRasool-Allah{sws} ne farmaya:jisne “Taweez”latkai usne Shirk kiya.

(Musnad-Ahmad/Trmizi)

Hazrat-Imraan-Bin-Haseen(r.t.a) se rawayat hai keNabi{sws} ne ek Aadmi ke Hanth(hand) me pital ka bana hua “Kada(chodi)” dekha to daryaft kiya: Ye kya hai? Isne jawab diya ke ye kamzori se bachne ke liye hai’ To aap{sws} ne farmaya: isse utaar kar phek do’ isliye ke ye kamzori hi me ezafa karega’aur isse pahne hue teri “wafaat(death) ” ho gai to tu kabhi kamyaab nahi hosakta”.

(Musnad-Ahmad)

Barelwi hazrat ne bani israel ki ayat taweez pahanne ki daleel ke liye pesh ki hai lekin is ayat se taweez pahanna saabit nahi

Q.20 Meelad Ko Shirk Kehna Kesa?

BARELWI–Jis Ne Kaha Meelad SHIRK He Wo Daira e Islam Se Kharij Hogaya… KESEY?

Kyunki Meelad Ka Matlab He Pedaish Ka Din Or ALLAH Peda Hone Se Paak He, Jinho Ne Shirk Kaha Wo ALLAH ki Baargah Me Tauba Karen Or Apne Sho’ur Se Haqiqat Ko Jaane

AHLE HADITH– 1- jashn e meelad manana na hadith se saabit hai aur na sahaba, aimma arba se…..

Agar paidaish ka din manana nek kaam hai to barelwi hazrat ko chahiye ki isaaiyon ke saath chrishmas day manayen aur is aham fareeze ko manakar dohra sawaab haasil karen

Q.21 Nabi Ko Apne Jesa Bashar Kehna Kesa?

BARELWI–Nabi Ko Haqarat Se Sabse Pehle Bashar SHETAN Ne Kaha

(Al Hajr V#33)

Phir Uske Chelo Aur Mushrikeen Ne Kaha:

“Tum To Hum Jese Bashar Ho”

(Al IbrahimV10) (AlShuara V186)

Malum Hua Ke Nabi Ko Apne Jesa Bashar Kehna Momino Ka Tariqa nahi

AHLE HADITH– Kya aqal hai aapki.

Chliye ham bashar allah se bhi saabit kare dete hain

“AUR HAMNE AAPSE PAHLE SIRF AADMIYON HI KO PAIGHAMBAR BANAYA JISKE PAAS HUM WAHIY BHEJA KARTE THEY TO(AIY INKAAR KARNE WALON) AGAR TUMKO(YAH BAAT) MALUM NA HO KITAAB WALON SE MALUM KAR LO”

(AMBIYA 7)

AUR ALLAH NE AAP KO HUQM DIYA KI YE KAHEN

“AAP KAH DIJIYE KI MAIN TO BAS TUMHARE JAISA HI INSAAN HUN MERE PAAS TO BAS EK WAHIY AATI HAI KI TUMHARA MABOOD EK HI MABOOD HAI”

(AL KAHF 110)

QUL SUBHANA RABBI HALKUNTU ILLA BA SHA RARRASOOLAT

“AAP KAH DIJIYE KI PAAK HAI ALLAH MAIN TO SIRF EK AADMI (AUR)RASOOL KE AUR KYA HOON”

(BANI ISRAEL 93)

Q.22 Kya AAQA alehissala m Mukhtaar e Kul Hen?

BARELWI–“Aasman Aur Zamin Ki Har Cheez ALLAH Ne Tumhare Lye Musakhar Kar Di Aur Apni Zahiri o Batini Nematen Di”

(AlQ,Luqman V#20)

“Beshak Muje Zamin Ke Khazano Ki Kunjiyan Ataa Ki Gayin”

(Bukhari J#2, P#585 ,975)

(Muslim J#2, P#250) (Mishkat)

AHLE HADITH– aapne jo hadith ke hawale diye sab out of context hain

Kah dijiye ke mujhe maloom nahi ke jiska wada tumse kiya jata haiwo qareeb hai ya mera Rab iske liye door kimuddat muqarar kar rakha hai[25 ], Wo Gaib ka jannewala hai aur apne Gaib par kisi ko matloo{yani zhahir)nahi karta[ 26 ] , Siwaye is Paigamber ko jise wo pasand kar le lekin iske bhi aage piche pahredar muqarar kar deta hai[27 ],isliye ke inko apne Rab ke paigaam pahuncha dene ka Elm ho jaye, Allah-Taala ne inke Ass-pass ki tamaam chizon ka Aahatakar rakha hai aur har chiz ki ginti ka shumar kar rakha hai[28 ]

{Surah-Al-Jinn, ayat-no—25 ,26,27,28}

Aye nabi ! kah dijiye: main tumse nahi kahta ke mere pass Allah ke khazane hain, aur na main Gaib janta huaur na main tumse ye kahta hu ke main Farishta hu, main to issi chiz ki pairwe karta hu jo meri taraf Wahee ki jati hai, kah dijiye kya bina aur nabina(blind & blindless) barabar ho sakte hain phir kya tum gaur nahi karte?

(Anaam, 50)

Q.23 Nabi Karim alehissalam Par Kisi Ne Ta’an Kya, To Ab Ek Aashiq e Rasul Par Kya Lazim He?

BARELWI–Mujaddid Alf e Saani : Agar Koi Din Me LAAKH Durood Parhta He Magar Huzoor K Mutaliq Ta’an (Gustakhi) Ko Thandey Peat Sun Leta He To Uska Parhna Us K Moo Par Maar Dya Jayega

{MAKTOOBAT}

AHLE HADITH– hadith se samjhaao.

KAMRAN JAN(DEOBANDI) KI NADANI USE USOOL-E-AHLE HADITH KI SAMJH NAI


KAMRAN JAN(DEOBANDI) KI NADANI USE USOOL-E-AHLE HADITH KI SAMJH NAI

1- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-” jab tum ham se koi baat qur’an ya hadith ki puchoge to ham batainge aur nayi baatein jo tumne nikaal li hain wah hamari qudrat se baahar hai”

2-hz qatada (rh) mashoora tabiee imam farmate hain:-” maine 30 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi”

3- imam abu halaal taabai(rh) farmate Hain:-” maine 40 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi”

4- hz imam ata (rh) farmate hain:-” mujhe allah se sharm aati hai ki duniya me meri raaye par amal ho”

inhi imam ata(rh) ke baare me imam abu hanifa ne farmaya tha ki maine unse bahtar aadmi nahi dekha

5- hz abdullah bin umar(ra) fatawa dene se zyada yah kahte they ki “main nahi jaanta”

6-hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-” jo shakhs tamam maslon me fatawa de wah diwaana hai”

8- imam sho’abi(rh) farmate hain, “main nahi jaanta” kahna aadha ilm hai, agar qayaas karoge to halal ko haraam aur haraam ko halal karoge.

9- hz ali(ra) farmate hain:-” jab mujh se koi baat pucchi jaaye jo main nahi jaanta to is baat me kaleja ke liye sab se zyada thandi baat yah hai ki main kahun, “wallahu alam”

10 – imam sho’abi(rh) farmate hain:-” agar log hadees e rasool sunaaye to isko akhtiyaar karo aur jo baat apni raaye se batayen to usko Pakhane(toilet) me daal do”

11 – imam muhammad bin sireen(rh) farmate hain:-” main tujhse hadith e rasool bayan karta hun aur tu yah kahta hai ki falan falan yah kahta hai, ab tujhse baat na karunga”

12 – hz saeed bin zubair(ra) farmate hain:-” main hadith bayan karta hun aur tu usmd qur’an ke saath ishaare karta hai, rasoollullah sallallaho alaihi wasallam tujh se zyada qur’an jaante they,” aakhir rasoollullah(sws) ke irshaad giraami par ise khatm karta hun, aap farmate hain, jis ko fatawa dene par zyada zur’at hai usko jahannum ki zyada zur’at hai”

(daarimi)

http://islamicleaks.blogspot.com/2011/07/raaye-aur-fatawa-baazi-ummat-ke.html?spref=fb

SEEDHA RAASTA


Bismillahirrahmanirraheem




Al-Quran:


Allah Ta’la aur iskey Farishtey Nabi (Sallallah u Alaihi Wasallam) per Rehmat bhejtey hain,


Ae Iman waalo! tum bhi in per Durood bhejo aur khoob Salaam bhejtey raha karo


(Surah Al-Ahzaab, V# 56)


Hadees: Abdullah Bin Masood Raziallahu Anhu se rivayat hai k Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne ek seedhi lakeer khenchi, phir fermaya: “ye Allah ka raasta hai” Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne iskey daen aur baen ( right and left) chand lakeerain khenchi aur fermaya: “ye mukhtalif raastey hain, in main se her ek raastey per Shetaan hai.


(Musnad Ahmed)


Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne ye Ayat tilawat fermae:

“aur yaqeenan ye mera seedha raasta hai, lihaza tum isi ki pairwi karo aur tum doosrey raaston ki pairwi na karo, woh tumhain (Allah) ke raastey se alag ker daingey


(Al-An’aam , V#153)

MAKKA MUKARRAMA AUR MADINA MUNAWWARA ME 20 RAKAT TARAWEEH KA MASLA


MAKKA MUKARRAMA AUR MADINA MUNAWWARA ME 20 RAKAT TARAWEEH KA MASLA

RAMZANUL MUBARAK KI AAMAD KE SATH HI SANJEEDA AUR GHAIR SANJEEDA DEENI HALKO ME YAH SAWAL KASRAT KE SATH HARQAT AUR GARDISH AKHTIYAAR KAR LETA HAI KI MAKKA MUKARRAMA ME NAMAZ-E-TARAWEEH 20 RAKAT ADA KI JAATI HAI….

USOOLI JAWAAB: MUSALMAN KE LIYE DEEN AUR HUJJAT KITAB WA SUNNAT HOTI HAI, KITABULLAH KI BESHUMAR AAYATEN ITTATE RASOOL (SAW) KA HUQM DETI HAIN, AUR SAHIH HADITH ME BIS-SARAHAT RAMADAN AUR GHAIR RAMADAN ME QIYAMULLAIL (TARAWEEH YA TAHAJJUD) KI TADAT 11 BATAYI GAYI HAI, AGAR AHLE HARAMAIN KA AMAL UMMAT-E-MUSLIMA PAR HUJJAT HOTA TO USOOL-E-FIQH ME IMAM MALIK KA YAH MAUQIF DURUST TASLEEM KAR LIYA JAATA KI AHLE MADINA KA AMAL AUR IJMA HUJJAT HAI, LIHAZA HUJJAT KITAB AUR SUNNAT ME HAI NA KI KISI ILAAKE KE LOGON KE AMAL ME

TAFSEEL: QIYAMULLAIL KE BAARE ME KITNI RAKAT PADHNI CHAHIYE ISKE 10(approx.) AQWAL HAIN…

KAM SE KAM DO RAKAT, JYADAH KI KOI HADD NAHI, 47 RAKAT(ASWAD BIN YAZID), 41 RAKAT(QAUL-E-AHLE MADINA), 39 RAKAT (AMAL AHLE MADINA HURRA SE PAHLE), 34 RAKAT ( ZURARAH BIN AUFFA),28 (ZURARAH BIN AUFFA KA EK AUR QAUL), 24 RAKAT ( SAYID BIN ZUBAIR KA QAUL) , 20/23 RAKAT (AHNAF), 16 RAKAT (EK AUR QAUL), 8/11 (IMAM MALIK, HANABILA, AHLE HADITH).

AB IN 10 AQWAL ME SE KISE AKHTIYAR KIYA JAAYE AUR KISE CHHODA JAAYE?

YAQINAN YAH DEEN AUR ISLAM KI BAAT HAI, JAATI PASAND AUR NAPASAND MAMLA NAHI?

AGAR KASRATE TADAT AUR JYADATI SAWAAB KA NUQTA KAARFARMA RAKHA JAAYE TO PHIR 20 YA 23 RAKAT KYON ?

24, 28 , 34 , 39, 41 ,47, AUR LAAM HADOOD KE AQWAL KO 20/23 PAR FAZILAT HONI CHAHIYE,

AB MAMLA SHARIAT KA HAI TO SHARIAT AISE MAUKON PAR KITABULLAH AUR SUNNATE RASOOLLULLAH KI TARAF RUJU KA HUKM DETI HAI : ” PHIR AGAR KISI CHEEZ ME IKHTELAAF KARO TO USE LAUTAAU ALLAH KI TARAF AUR RASOOL KI TARAF” (SURAH NISA 59) ” AUR ALLAH KI ITTAT KARO AUR RASOOL KI (SURAH MAIDA 96)

” AIY IMAAN WALON! ALLAH KI ITTAT KARO AUR RASOOL KA KAHNA MANO AUR APNE AAMAAL KO BARBAAD NA KARO ( SURAH MUHAMMAD 23) ” AUR TUMHE JO KUCH RASOOL DE LE LO AUR JIS SE ROKE RUK JAAO(SURAH HASHR 7) “YAQINAN RASOOLLULLAH TUMHARE LIYE UMDA NAMOONA (IDEAL) HAI (SURAH AHJAB 21),

AUR BUKHARI KI RIWAYAT ME HAI: ” AUR MUHAMMAD (SAW) LOGON KE DARMIYAAN (HAQ AUR BATIL ME) FARQ KARNE WALEN HAIN, (SAHIH BUKHARI, KITABUL ITISHAM,HADEES 1852)

AHADITH KI TARAF RUJU KIYA JAAYE TO MUNDARJA BALA AQWAAL ME SE SIRF 8/11 RAKAT WAALE QAUL KE TAAYID SAHI, SAREEH, AUR GAIR MUARIZ RIWAYAT SE HOTI HAI,

1- HADEESE AISHA (RA) “KI AAP (SAW) KI NAMAZ RAMADAN AUR GAIR RAMDAN ME 11 RAKAT SE ZYADA NAHI HOTI THI ( SAHIH BUKHARI:2013,1147, SAHIH MUSLIM ,KITABU SALATIL MUSAFIREEN HADITH 125, SUNAN ABU DAWOOD 1314, TIRMIZI 439, NISAI KIYAMULLAIL 1727, MUATTA SALATULLAIL 9, MUSNAD AHMAD JILD 6 AH: 36 73 104 , BAIHQI AL KUBRA 4614.

2- HZ UBAI BIN KAAB(RA) KA KHWATEEN AHLE KHANA KE SAATH 8 RAKAT KIYAMULLAIL AUR SATH HI NAMAZ-E-WITR KA AHTIMAM AUR US PAR RASOOLLULLAH SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM KI RAZAMANDI ( QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 217)

3- HADEESE JABIR (RA) “KI AAP (SAW) NE HAMARE SAATH 8 RAKAT KIYAMULLAIL AUR WITR ADA KI, USKE BAAD AAP (SAW) AGLI RAAT TASHREEF NA LAAYE, WAJAH DARYAFT KARNE PAR FARMAYA KI MAI ISLIYE NAHI AAYA KI KAHIN YE TUM PAR FARZ NA HO JAYEN (QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 217

4- ISI TARAH HADEESE ABU ZAR ” KI 23wi, 25wi, AUR 27wi, RAMADAN KI RAAT QIYAMULLAIL KE MUTALLIQ, JIS KE BAAD AAP TASHRIF NA LAAYE KI KAHIN YAH NAMAZ FARZ NA HO JAAYE, (SUNAN ABU DAWOOD 13175, TIRMIZI 1802, NISAI JILD 2 H:1363 , IBN MAJAH 1327, MUSNAD AHMAD JILD 5 H: 159,163, SUNAN DARIMI 1777, SAHIH IBN KHUZAIMA 2206)

5- AAP KI NAMAZE TAHAJJUD AUR RAMADAN ME QIYAMULLAIL EK HI NAMAZ HAI, MULAHZA HO UPER WALI RIWAYAT KA MATAN UPER HAWALA DI GAYI KITABON ME.

6- HZ UMAR BIN KHATTAB(RA) KA ASAR KI UNHONE UBAI BIN KAAB(RA) AUR TAMIM DARI (RA) KO HUKM DIYA KI WAH LOGON KO 11 RAKAT PADHAI ( QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 220, MUAATA IMAM MALIK JILD 1 PG 120 H 256)

ISLIYE IN SAHIH WA SAREEH DALEELON KO DEKHA JAYE TO UPER ME LIKHE 10 AQWAL ME SE (8/11) WAALE QAUL KE TAYID KITAB WA SUNNAT SE HOTI HAI,

RAHA 2 RAKAT WALA QAUL TO WAH QIYAMULLAIL KI ADAIGI KI KAIFIYAT BAYAN KARNA HAI NA KI TADAT ,(YANI) RAAT KI NAMAZ DO DO RAKAT PADHI JAYEGI…

RAHE BAAKI AQWAL TO WAH KASRATE TADAT ME AAGE BADNE AUR JAATI PASAND WA NAPASAND KA MASLA HAI, JINKI TAYID KISI EK KA BHI SAHIH , SAREEH AUR GAIR MUARIJ HADEESE PAAK YA USWAI HASNA SE NAHI HO PAI, ISLIYE EK MUSALMAN HONE KE NAATE MIYAR KASRATE TADAT NAHI BALKI USWAI RASOOL (SAW) HONA CHAHIYE AUR WAH (8/11) RAKAT QIYAMULLAIL HAI..

TAREEKHI JAWAB

RAHA YAH SAWAL KI AGAR KITAB WA SUNNAT ME KIYAMULLAIL KI TADAT 11 RAKAT HAI AUR AHLE SAUDIA BHI 11 RAKAT KE QAIL HAIN, TO HARAMAIN SHARIFAIN ME 20 RAKAT NAMAZ E TARAWEEH KYON ADA KI JAATI HAI?
KYA YE KHULA TAJAAT(TAKRAO) NAHI ?

IS SAWAL KE JAWAB KE LIYE HAME KUCH PEECHE TAAREKHI PASHE MANZAR ME JAANA HOGA

EK DAUR THA JAB BAITULLAH ME 4 MUSALLE BICHA DIYE JAATE THE, YUN MARKAZE ISLAM KI MARKAZIYYAT KO 4 TUKDON ME BAAT DIYA GAYA, EK MASLAK WAALE AZAAN DETE TO DUSRE TARAF SE AAWAZ AATI ABHI NAMAZ KA WAQT NAHI HUA, LOGON! APNI NAMAZE KHARAB MAT KARON , DUSRE MASLAK WALE JAB NAMAZ SHURU KARTE TO PAHLI TARAF SE AAWAZE AATI KI NAMAZ KO TAKHEER SE ADA KIYA JAA RAHA HAI,

AALE SAUD KI HUKUMAT AATE HI MUSALMANO KE MARKAZ SE IS TAKLEEF DEH SURATE HAAL KA KHATIMA KIYA AUR USKI MARKAZIYYAT BAHAAL KARTE HUYE 4 MUSALLON KI RASM KO KHATM KAR DIYA, AUR TAMAM MUSALMANO KO EK WAQT, EK JAMAAT AUR EK IMAM PAR IKATTHA KAR DIYA, YUN POORI DUNIYA NE ISLAM AUR MUSALMANO KI MARKAZIYYAT AUR YAK ZAHTI KO APNI AANKHON SE DEKHA

KUCH ARSA BAAD RAMZANUL MUBARAK AAYA, AIMME HARAM 11 RAKAT NAMAZ E TARAWEEH PADHKAR JAATE RAHE TO 20 RAKAT KE KAILEEN NE IMAM E HARAM BANNE KE SHAUK ME JAGAH JAGAH GROUPS KI SHAKL ME JAMATE KARWANA SHURU KAR DI..

YAH BAAT JAB HUKUMAT TAK PAHUNCHI TO IS SURATE HAAL KE PESHE NAZAR FAURAN ULAMA KIRAAM KI MEETING BULAI GAYI AUR EK AMR PAR MUTTAKIF HONE KA AGENDA RAKHA GAYA TAAKI MARKAZ E ISLAM KI SHAAKH PAR HARF NA AAYE, JIS PAR POORI DUNIYA KI NIGAH HOTI HAI.

BE SHUMAR KOSHISHON KE BA WAJOOD 20 RAKAT KE QAILEEN ISRAR KARTE RAHE KI UNHE TO BAS 20 RAKAT HI PADHNI HAI, LIHAZA HUKUMAT NE INTEZAMI AMR KE PESHE NAZAR DO IMAMON KO MUKARRAR KA DIYA, EK IMAM 10 RAKAT PADHA KAR CHALA JAAYE AUR JISKO MASNOON TADAT KI ADAIGI KARNA HO WAH BHI APNA KIYAM IS PAHLE IMAM KE SAATH POORA KAR LE, AUR JISE MAJEED RAKATEN PADHNI HON WAH JAGAH JAGAH TOLIYON AUR GROUPON KI SHAKL ME NA BAITHE, UNKE LIYE DUSRE EK IMAM KA IHTIMAM KAR DIYA GAYA, AUR YUN INTEJAMI NUKTA E NAZAR SE HARAMAIN ME 20 RAKAT TARAWEEH DO IMAMON KE SAATH ADA KARNE KA SILSILA CHAL NIKLA…..

WAQIYATI AUR MUSHAHDATI JAWAB:

AAM LOGON ME YAH BAAT MASHOOR KAR DI GAYI HAI KI AHLE SAUDIA 20 RAKAT TARAWEEH KE QAIL HAIN, JABKI HAQIQAT YAH HAI KI AHLE SAUDIA 20 RAKAT NAHI 11 RAKAT KE QAIL HAIN, USKI AMLI DALEEL YE HAI KI HARAMAIN KE ELAWA POORE MULK KE MASJID ME 11 RAKAT ADA KI JAATI HAI YAHAN TAK KI MASJIDUL HARAM KE BABUL UMRA SE CHAND KADAM KE FAASLE PAR EK AUR MASJID ME, POORE MAKKA AUR MADINA KI DEEGAR MASAJID AUR MADINA UNIVERSITY MADINA MUNAWWARA KI JAMA MASJID ME BHI 11 RAKAT TARAWEEH KA EHTIMAM HOTA HAI..

ILZAMI JAWAB:

ILZAMI JAWAB KA MAQSAD KATTAN KISI PAR KICHAD UCHALNA NAHI BALKI SIRF HAQ BAAT KO ZAAHIR KARNA AUR SAHI SURATE HAAL SE AAGAH KARNA HAI

AAM TAUR PAR AHNAAF KI YE KOSHISH HOTI HAI KI IS BAAT KO AAM AUR KHAAS LOGON KE JEHAN ME BITHA DI JAAYE KI AHLE HADITH KA MAUKIFF GHALAT HAI, JABKI UNKA 20 RAKAT KA MAUKIFF SAHI HAI, KYONKI YE AMAL HARAMAIN SHARIFAIN ME JAARI HAI JISE POORI DUNIYA TELEVISION PAR DEKHTI HAI,

HAMARA KAHNA HAI KI HAQ KA DOHRA MIYYAR NAHI HONA CHAHIYE BALKI USKA MIYYAR TO EK HOTA HAI, ISLIYE AGAR AHLE HARAMAIN SHARIFAIN MIYYAR E HAQ HAIN JAISA KI INKA MASLA TARAWEEH ME HAWALA DIYA JAATA HAI TOH SIRF ISI MASLA ME UNKI UNKI MUKHALFAT KYON KI JAATI HAI AUR BAAKI BE-SHUMAR UMOOR ME HARAMAIN KI MUKHALFAT KYON?

FITNA E DAJJAL PART 2


BISMILLAHIRAHMANIRRAHEEM

Yeh jis mein ek taraf Allah ke neak bandey hai unhe farishto ke support hasil hai dusri taraf shytan aur uskey agent hai.Aur yahudi sabse bade shytan ke agent hai yahudi apni makkariyon se christian ko apna gulam bana liya hai.Aur in logo ne ‘Shirk’ ko sabse zyada faylaya..Shaytan aur apney agent ke zariye.
Allah farmate hai ‘Ke Mai ‘Shirk’ ko toh hargiz maaf nahi karunga’.

(Surah 4 Aayat 48& 116)

INSANI ZINDAGI Ke 3 LEVEL HOTE HAI ..

1. FAMILY{Mard+Aurat — khandan}

2. FINANCIAL ASPECT.

3. CONCEPT OF’STATE’

(Concept of state is 200 yrs old).Is duniya mein burai ki sabsey badi takat iblees hai ,iblees aur adam(as) ka mamla Quran mein 7 suraton mein aaya hai.Quran mein aaya hai ke ‘Shaytan kasam kah kar keh chuka hai ke ‘Mein Adam ki aulad ko gumrah kar ke rahunga aur tu dekhe ga in mein se aksar(majority) tere shukar karne wale nahi payega,Mughe mohlat dey mugh par mouat tari na hi us din tak jis din yeh jama kiye jaye (Qiyamat tak)Allah ne kaha tughe mohlat de ‘Lekin mere khas bando par tera zor nahi chalega(yani Allah ke khas bandey shytan ke shar se bach jayengey ),Mere bando par tera koi ikhteyar nahu hai,Tu unhe sabs-baag dekha sakta hai temptations de sakta hai tu unpar zabrdasti nahi kar sakega.Insano ka sabse bada dushman shyatn hai uska mission hi insano ko gumrah karna hai,uskey cheley(agent)insano mein bhi hai aur shytano(jinn)mein bhi.Yeh sab shyatano ki taraf bulatey hai,gunah ki taraf,behayai ki taraf,insani soverienty ki taraf…And (remember) when We said to the angels; “Prostrate to Adam.” So they prostrated except Iblîs (Satan). He was one of the jinns; he disobeyed the Command of his Lord. Will you then take him (Iblîs) and his offspring as protectors and helpers rather than Me while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zâlimûn (polytheists, and wrong-doers, etc).

LEVEL 1+2+3 = ‘INDIVIDUAL AND SOCIETY’

1.Pehla pehlu joh family ha woh itna purana hai jitna khud insan hai.Aur yeh Quran ka sabse zyada pasandeeda subject hai.
Insani zindgai ka yeh level hadees shareef ki roshni mein sabse akhir mein kharab hoga.Hadees e Rasool(SAWS) ke alfaz hai ‘Auratein is fitne ke taraf sabsey akhir mein ruzu karengi’.

2.Dusra level hai ‘Finacial level’ aur isko shytan ke agent puri tarah tabah kar chukey hai .Interest,Gambling ,shares ke zariye

{speculation = gambling = manipulation}IMF(International Monetary Fund),World bank ke zariye woh puri duniya ko control kar rahe hai.

Pehle angrez hum par direct raj karta tha ,aaj in ‘bankS’ ke zariye woh hume apna gulam bana chuka hai.

Islam ka ‘financial system’ aaj puri duniya se gayab hai .Puri duniya Fitna e Dajjal mein fas chuki hai.Christian bhi Interest ko haram mantey thaey,Pope-Roman Catholic sect ki sabsey highest authority hoti hai aur jab tak yahudiyo ne ‘protestant’ sect nahi banwaya tha tab tak ‘pope’ ka control hota tha purey christian world mein.

Lekin jasey hee ‘protestant’ sect kayam hua wase hee ‘Bank Of England'(estblished in 1694 )bani ..

Fhir ye lanat (Interest) puri duniya mein fhaal gayi jiskey zariye ‘exploitation’ ki inteha par ho gayi.(

Huzur(saws) ne farmaya ‘Sood(interest) itna bada gunah hai ke agar iskey 70 hissey kiye jaye toh iska ek hissa itna bada gunah hai ke koi apni maa ke sath zina karey).Interest se ‘distribution of wealth’ bigad jata hai,gareebi bad jati hai.Socho hum ‘banks’ sey kitna bache hue hai.Agar hum bank se interest nahi lete toh kiya bank hamarey paiso se interest nahi kamatey kiya?

3.Teesra Concept hota hai ‘State’ ka .Yahudiyo ko ‘Europe aur England’ mein koi position hasil nahi thi ‘christianity ‘ ke chaltey .

Christian Jesus(pbuh) ko (Nauzobillah) Allah ka beta kehte hai aur Yahoodi Jesus(pbuh) ko kehte hai ke iske ‘baap’ ka pata nahi hai,Dono community mein itna bada difference tha jiske chalte ‘yahoodi’o ‘ ko ‘europe aur england’ mein koi haseyat hasil nahi thi,unhe kuch asa karna chaye tha jise yeh museebat hamesha ke liye khatam hojaye .Aur yahudiyo ne kiya bhi kuch asa pehli baar duniya ko unhone ‘secularism’ ka concept diya.Yahudi pichley 500 salo sey is ko hasil hua.

Democracy (Govt of the people,by the people,for the people).’Representative of the people’ Yani ‘Janta key numayendey’ joh chaye kanoon banaye.Woh homosexuality,gambling jisko chaye lagu kar waye.Secularism mein logo ko apna-apna mazhab manne ki ijazat hoti hai ‘State ‘ka koi mazhab nahi hota .Jiska matlab hai Allah,God,Malik ki koi hasiyat nahi,God ko kinarey karo, Hum azad hai God Ya Allah yeh naam masjid,mandir,church tak rahe .’Insan joh chaye karey,insan homsexuality,gayism ,living relationship etc etc.

Jisko chaye ijazat dey.IS SEY BADI ALLAH KI NAFARMANI AAJ TAK NAHI HUI.YEH TOH WOHI BAAT HAI JOH ‘FIRUAN NE KI THI ‘ MEIN HU YAHA KA RAAB.(sURAH 43 Aayat 51). I DONT CONSIDER ANY AUTHORITY ABOVE ME.IS SEY BADA AUR KIYA SHIRK HOGA.

Aaj ‘America’ ki yeh halat hai ke kuch saal pehley American President ‘Clinton’ ne kaha tha ‘Aaj America ki majority haramzadoy ki hai ‘ uske alfaz thaey ‘Born without wedlock’.Quran jis khandani system ki baat karta hai usmey ‘Haya ,izzat,issmat’ hai.Quran Auarato’n ki hifazat ki baat karta hai.Aur is ‘fitne’ ne aurat’o ko zaleel kar ke rakh diya.Sahaytano ke agento ne ‘International Conference’ karwayi hai apna maqsad hasil karne ke liye Aur isko naam diya hai ‘Social Engeneering'(matlab yeh family system sahi nahi hai ,society ki imarat galat buniyaado par khari hai iski engeneering hum karengey)Aap ko ‘Kahira Conference'(1994), Beijing Conference(1995)Aur akehri jo US mein 9 June 2000(U.N Assembly) mein hui thi yaad hogi .Pehle conference ‘Egypt’ mein hui aur dusri ‘China Beijing + 5 ‘mein kyo unhe ‘Asia’ ka gheyraw karna hai.Abhi ‘Asia’ mein ‘Khandani nizam’ baki hai.Is social engeneering program ke yeh point thaey..

1. Jisam faroshi(prostituism) ko izzatdar pesha karar diya jaye aue isey bura na mana jaye.Jasey insan apney kisi na kisi body part ko isteymal karta hai paisa kamaney ke liye wasey hee yeh bhi hai.Homosexuality should be considered normal orientation bcoz everyone has a different taste.Yaha tak inki shaadi bhi ho sakti hai.

2. Aurat aur mard barabar hojaye ‘Virasat’ aur ‘Talaq’ ke mamle mein.

3. Aurat ghar ka kaam karne ke liye paband nahi hai aur kaam karne ki salary maang sakti hai.Agar aurat chaye toh ‘pregnancy’ki taqleef ke chaltey mana kar sakti hai bacchey ki paidaish ko.Aur chaye toh ‘relationship(sath mein rahney ka), pregnancy’ ka muafza mang sakti hai U.N.O is working for the attaintment of these principles.
Is Dajjali Fitney ne 3rd aur 2nd level ‘Insani zindagi’ ka pura gira diya hai .Aab 1st level joh bacha hai uska number hai.Shaytan ke agent isey pura karwaney ke liye koshish kar rahe hai.Charter bana rahe hai ..Aur joh mulk bhi inki nahi manega un par yeh ‘sanctions’ laga deygey .Jasa inhone ‘Iraq aur Afgahnistan’ mein kiya.

‘Huzur(saws) ne farmaya hai ‘Ke Dajjal ka rizk ke khazano par itna kabza ho jaye ga ke joh kufr karega sirf usko dega’.

Momino ke liye yeh waqt bada takleef hoga.1ST level ko tabah karne ke liye shaytan ke agento ne,’Femenism,Liberalism,Women Reservation ‘etc ka sahara liya hai. Yani kisi bhi tareeke se aurat ko ghar ke bahar nikalo.

YEH FITNA ITNI SHIDDAT KE SATH AA CHUKA HAI.HAMARA YEH FARZ BANTA HAI KE HAMREY PAAS JITNI TAKAT HAI HUM ISEY KHUD BHI BACHEY AUR LOGO KO BHI BACHAY.

‘Globalisation Of Westernisation’aaj puri duniya ka ho chuka hai.Isey Hazrat Isa(as) hi khatam kar payengey .Hum aur hamari aulad ko deen par kayam rakhna itna hee mushkil ho jayega jaisey dhaktey huey angarey ko hath mein lena.Padai(studies) woh hona chaye jis sey Imaan badey.Aaj joh bhi padai ho rahi hai usey is ‘Fitney Hi Ko Serve’ kiya ja raha hai’.’ Even Technology is serving Multinational companies and Capitalists’.’Some are big some are small servant .’Lekin Gulami toh Gulami hai.Aap M.A. In Language, M.A in social sciences (Arts,economics,histroy,poltical science,philosphy,psychology.)kar saktey hai taki kam sey kam is system mein involve ho.Yeh zaroor hai ke MBA,Engneering,C.A.etc karengey toh badi achi job mil jayegi lekin hoga kiya woh inhi yahoodi ‘Firmo,Multinational companiyo’ ki chakri karengey. M.A karney kisi college mein lecturer lagegey aane wali naslo ka zahan tayyar kar sakte hai,In ‘Social science’ jais political science etc mein har cheez galat nahi hai hum dekhengey ke islam ki taleem in mein kitni hai hum usey kis tarah fayeda uda saktey hai,kaha tak hum unhey behta bana saktey hai.Hum kahne-peeney ke liye zinda na rahey balki zinda rehney ke liye kahaey-peeyeh.Insan asani se guzara kar sakta hai,sadgee se bhi zindagi guzar jaati hai.Kitney asey badsaah guzrey hai joh apney haatho sey topiya sil kar,Quran likh kar apni zindgi chalatey thaey.Baitul Maal(National Reserve) sey ek paisa bhi nahi letey thaey.Yeh hamara lalach hee hai joh humey muthmaeen nahi karney deta.Warna wakeyah yeh hai zindgi guzar ney ke liye jin cheez ko zaruri samagh thaey hai,unmey sey aksar zaruri nahi hai,jasey badey-badey makan ho,bhut keemti usmey furniture ho,decoration ho,lekin hum bhool jatey hai ‘In makano sey hume char kandho par nikalna padega.’Kuch bhi hamesha ke leye nahi hai’

FITNA E DAJJAL PART 3


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM

Science ki tarakki fitna nahi hai isey jis cheez ne fitna banaya hai woh yeh ke ‘science’ ki tarakki ke sath ,Rooh ki tarraki Imaan ki tarraqi nahi ho payi .Gadi ke doo paheye ek sath badtey toh koi fitna nahi hota.Yeh ilm (science and technology)toh woh tha joh Hazrat Adam(as) ko Allah ne diya tha aur isko dey kar hee unko zameen ka kahilfa banaya tha .Surah Bakr ke 4th ruku mein dono ilm (knowledge) ke barey mein bata diya gaya hai.Aur usi ko daleel ke roop mein Allah ne pesh farmaya hai ‘farishtoy’ ke samney, Adam ko joh ilm sikhaya us mein yeh baat bhi hai ke joh mai Adam ko zameen ka khalifa ban kar ikhteyar dey raha hu toh sath mein ilm bhi dey raha hu.Hazrat Adam ke andar potentially yeh ilm rakh diya gaya…”Aur(Allah ne) Aadam ko tamam naam sikhay, fhir unhe ‘farishtoy’ ke samney pesh kiya aur kaha ,’Agar sacchey ho toh muhghey unka naam batao. Un sabney kaha(Aaey Allah) ‘Tu pak hai ,’Tuney joh kuch hamey bataya uskey sewa humey koi ilam nahi,beshak tu ilm wala hikmat wala hai.(Tab Allah ney)hukum diya ,’Aaey Adam!In(Farishtoy) ko unkey naam bata doy ,jab unhoney unkey naam bata deeye toh farmaya,’Kiya meiney tum sey (pehley hee) nahi kaha tha,ki zameen aur aasman ki chupi baton ko mai hee janta hu,aur mai janta hu ,joh kuch tum zahir karte ho aur joh kuch tum chupatey ho.”

(Surah 2 Ayat31,32,33)

Yeh hai cheez ko observe karna jis sey knowlege aati hai fhir ise ilm ko deduct kar ke result baramad karna,Insan ne ise liye har cheez ko ek naam diya hai.Joh aaj hamrey samney ilm hai yeh wohi ilm hai joh Hazrat Adam ko Allah ne diya tha ,jaisey aam ki gudhli hee mein pura aam ka ped hota hai lekin us gudli ko waqt lagta hai ped banney mein.

Yeh ilm ‘fitna’ nahi hai agar yeh ilm us ilm ke sath ho joh Surah Bakr ke 4 th ruku ke akheri mein hai.Jab Allah ne Hazrat Adam ko zameen mein rakha toh ek ‘charter’ diya gaya tha unhey hamesha-hamesha ke liye.Ek farman Allah ka tha…”Hamney kaha,’Tum sab yaha sey utar jao,fhir agar meri aur sey tum logo key paas koi hidayat(divine-guidance) puachey toh jinhoney meri hidayat ki paarvi ki un ko na toh dar hoga aur na wah dhukhi hongey

(Surah2 Ayat 38).

Yeh 2 ilm hai observation,dimag sey joh hasil hota hai Aur dusra ilm hai joh Allah ney apney nabiyon ke zareye bheja hai Isey hum ‘Wahi'(Revealed Knowledge’) bhi kehtey hai.

Bad kismati sey hua yeh ke insani ilm aur wahi ka ilm mein bhut bada gap aa gaya aur yeh dono ilm alag ho chukey hai .Ek taraf insan chand par pucah chuka hai aur dusri taraf wahi ka ilm se door .

(Quran ko Apna ‘leader’ nahi man raha hai)’Even muslims do not consider Quran as their guide’.
Yeh Alami Tahzeeb (Universal civilization) hai ,har koi dekh raha hai .Duniyaparsti(Materialism) Aur akherat ka inkar ismey hai .Is Tahzeeb ka subject materialism ,universe life of the world hai .Isey ko Huzur(saws) ne farmaya hai ‘Key Iski Peshani(forehead) par likha hua hai Kaaf-Faa-Raa(Yani kufr).Yahi iska symbol hai ,Science toh saaf kehti hai ke humey nahi kah saktey ke Allah hai ya nahi ..

Lekin qaynat(universe)toh hai ,kudrat(forces of the nature)ka suraag lago fhir unhey istemal karo(exploit) karo .Rooh hai ya nahi hum nahi jantey,Woh hamari investigation mein nahi aati,Hamarey paas asey equipments nahi hai joh isey bata sakey lekin jism(body) toh hai .Isey tarah hume nahi pata ‘Life after Death’ ha yaa nahi .Sirf insano ko is duniya mein joh de sakte ho do kuan si jannat humey kuch nahi pata iseleye aaj ‘welfare state’ ya’welfare society’ highest concept ban gaya.Is ke aagey kisi ko kuch nahi pata .Universe,matter aur uski properties ,life of the world apna dhyan sirf in cheez par laga lo.

Zameen par apko bada farq nazar aayega,Kahi Nadiya hai,Kahi Pahar hai,Kahi Registan hai.In sab ke upar ek envelop hai ek fiza hai jisey hum Hawa kehtey hai Aur yeh puri duniya mein ek jasi chalti hai Yahi baat aapko Religion Aur Civilization mein nazar aayegi .’Neechley tapkey (Status)’ mein aapko mazhab dekhega .Koi church jaa raha hai ,Koi mandir jaa raha hai,Koi masajid jaa raha hai.Neechey apko fark nazar ayega Muslim hai toh kurta-paejama pehney hai ,Hindu hai toh dhoti hai,Lekin uppar Ek hee tehzeeb hai ,wohi libas hai ,Woh hee values hai ,Aurton ke libas ek sey hai .Uppar level par ek hee civilization hai ,’Woh hi materialism hai ,materialism virtues hai ,materialistic values hai,Wordly pursuit hai ,Woh hee insan ki soch yeh ban gayi hai…

duniya mein hume joh mauka mila hai woh isleye ke duniya mein hum zyada kamaye ash karein woh joh philosphy hai ‘eat ,drink and be merry. ‘
kamyab woh hai jisne zindagi ka har-har lamha duniya mein kamyab hone mein lagaya,aaj musalman bhi ise soch mein mubtala hai.Akherat hai lekin usekey liye woh mehnat nahi hai ..

Isleye Allah bhut ‘Gussey’ mein kehtey hai..

”’Kah dejeye ,’Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?’

‘Yeh wah log hain.’Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.Yahi wah log hain jinhoney apney ‘Rab’ ki ayaton aur uskey samney hazir honey ko na mana ,toh inkey kam akarath ho gaye,fhir kiyamat ke din ‘Hum’ unhey koi wazan na dengey”

(Surah 18 Ayat 103,104,105)

Asal mein duniya ki zindagi ek dhoka hai ..

Allah farmatey hai Quran mein kai jagah …’Duniya ki zindgi toh dhokey ke siwa kuch nahi.’

(Suarh 3 Ayat 184)

‘Jan lo! ki duniya ki zindgi bas khel aur tamasha hai.’

(Surah 57 Ayat 20)

‘Yah is wajah sey ki tumney Allah ki ayato ki hansi udai thi Aur duniya ki zindgi ney tumhey dhokey mein dal rakha tha,Toh aaj wah na toh ussey(dozak)sey nikaley jayengey ,aur na unki tauba kubool hogi’.

(Surah 45 Ayat35).

‘Aur taki joh log akherat ko nahi mantey ,unkey dil uski aor jhukey,aur taki wah usey pasand kar ley,aur taki joh kamai unhe karni hai kar ley.

(Suarh 6 Ayat 113).

Aey jinn aur inasano ke geroh!Kiya tumharey paas tumhi mein sey rasool nahi aaye thaey ,joh tumhey ‘meri’ aayat sunate aur is din sey daratey ? Wah kaehengey ,’kyo nahi !!(rasool toh aaye thaey) Hum khud hi apney khilaf gawah hai.’In logo ko duniya ki zindgi ne dhokey mein dal rakha tha.

(Surah 6 Ayat 130)

‘Jinhoney apna deen khel-tamasah bana rakha tha aur jinhey duniya ki zindgi ney dhokey mein dal rakha tha; Toh aaj hum bhi unhey bhula dengey ,jis tarah yah log apney is din ki mulakat ko bhuley rahey aur hamari aayat ka inkar kartey rahe”.

(Surah 7Ayat 51)’

‘Hum unko thoda maza udaney dengey ,fhir unko ek sakht aazab ki aor kheech kar le jayengey.’

”Aaey logo!Apney rab sey dar rakho aur us din sey daro jab na koi baap apni aulad ki aor sey badala dega aur na koi aulad hee apney baap ki aoor sey badla dene wali hogi,Beshak Allah ka wada sachha hai,Toh duniya ki zindgi hargiz tumhey dhokey mein na daley,Aur na Allah ke barey mein wah dhokebaaz(shaytan) tumhe dhokey mein daley

(Surah 31 Aayat24&33)

Shyatan sabsey bada ‘dhoka’ yeh kah kar deta hai Allah bada Raheem hai Kareem hai,Jon insano ko gunah chorney nahi deta.Duniya ki zindgi fareb ban kar hamari aankho par dhoka dalti hai ke hamara matloob,maqsad(aim,objective) Jab duniya hee hamara ‘objective’ ban gayi toh fhir marney ke baad ki zindgi ko insan bhool jata hai.Allah faramtey hai “Balki tum log duniya ki zindgi ko ahmeyat dete ho,Aur akherat behtar aur baki rahne wali hai.’

(Surah 87 Ayat16,17).

‘Balki tum duniya sey mohabbat kartey ho ,Aur akherat ko choar detey ho.’

(Surah 75 Ayat20,21).

‘Yah log jald hasil honey wali cheez (duniya)sey mohabbat kartey hai,aur ek bhari din ko apney peechey choar datey hai’.

(Surah76 Ayat 27)

Yahi asal fareb hai .Duniya jitni haseen banegi fitna utna hee khatarnak ho jaye ga .Europe,America,Dubai mein dekhey toh samagh aata hai.Iska husn jitna badega akherat utni hee insan bhool jayega ,cham-damak,Duniya ki raunak(glamour)dekh kar insan sochta hai mai bhi apney ghar mein sab ley aayu.Insan Apna Imaan Tak Beach khata hai.Allah farmatey hai..

”’Aur joh cheez zameen par hai usko humney uskey leye zeenat(shobha) banaya hai taki logo ko aazmaey,ki unmey behtar amal karney wala kuan hai.’
‘Aur joh kuch us(zameen) par hai usey toh hum ek chateyal maydan bana dene waley hai.

(Surah 18 Ayat 7,8)

‘Kah dejeye ,’Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?’

‘Yeh wah log hain.’Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.

(Surah 18 Ayat 103,104)

Agar akherat nazar mein ho toh yeh duniya akherat ki kehti hai .Yah joh bogey toh waha katogey.Allah farmatey hai ”Yeh Quran wa rasta dekhata hai ,joh sab sey seedha hai,aur imaan walo ko joh bhaley kaam kartey hai kushkhabri deta hai,ki unkey liye bada badla hai.Aur yah bhi ki joh log akherat par imaan nahi rakhtey ,unkey leye dukh dene wala azab tayyar kar rakha hai.

(Surah 17 Ayat 9,10)

Ghor farmaye Azab un key leye hai

‘joh log akherat par yakeen nahi rakhtey Aur farmaya Hum unhe azab dengey.Insan lakh smaghta ho apney aap ko musalman lekin agar akherat par imaan nahi toh kuch nahi aur tab sabit hota hai jab Allah ka hukum aur hamari khaish ke beech mein se kisi ek ko hume chuna padta hai.For eg Allah ne kaha rishwat haram lekin insan kahey ‘Sahab bina rishwat ke ghar nahi chalta.Iska matlab hai uska akherat par imaan nahi ,’Arey Allah ke bandey Allah ne jannat bhi banai hai,duniya sab kuch nahi.Sabr aur Imaan dono ek dusrey sey judey huey hai.’.

Duniya jitni haseen hogi hum utney hee zyada us ke jaal mein fhas te chaleye jayengey.

Ek bar sahaba ney dekha ke Huzur(saws)kisi chez ko dhaka de rahey hai halake samne koi cheez nahi thi huzur se poocha gaya huzur aap kisko dhakka de rahey hai huzur ne farmaya duniya mere samney ek haseen bani sawri aurat ki shakal mein aayi aur mai duniya ko dhaka de raha tha,mughey duniya s kya sarokar hai tu yaha se dafa ho jaa.

‘Kah dejeye ,’Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?


‘Yeh wah log hain.’Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.(Surah 18 Ayat 103,104)Sabse zyada ghatey mein rahnewaley woh hai jinki sari mehnat duniya hasil karne mein chali jaye .Duniya hee aim,objective raha ,rato ko jagey ,ghar-bar sey door rahey sirf duniya ke leye..Kya Paya?

Allah farmata hai yeh woh log hai joh apney amal ke lehaz sey zyada dhokey mein hain.Insan kah sakta hai hum Allah ke manney waley hai,Huzur(saws) ke manne waley hai ,Qiyamat ke manne waley hai.Agar wakai mein Qiyamat ke manne waley hotey toh ‘Is Duniya Par nahi reechtey,Is Duniya ke maal ,Ikhtidar(power),shohrat ke liye apne aap ko halakan nahi kartey.Allah Farmata hai..

“Yahi wah log hain jinhoney apney ‘Rab’ ki ayaton aur uskey samney hazir honey ko na mana ,toh inkey kam akarath ho gaye, fhir kiyamat ke din ‘Hum’ unhey koi wazan na dengey”

(Surah 18 Ayat 105)

Inhoney isleye kufr kiya hai Allah ki ayat ka Quran toh yeh kehta ke Asal zindgi Akherat ki hai Aur yeh usko nazar andaz kr key,Duniya ko pasand kar liya hai inhoney darasal Allah ki ayat ka bhi ayat ka inkar kiya ,uski mulakat ka bhi inkar kiya,Joh namaz roza yeh kar rahe hai unmein se kisi amal ka hamarey yaha wazan nahi hoga .

‘Dekha Yeh Jayega Asal Mein Aim Kiya Tha.’kiz cheez ke leye tum ne bhag-dor ki ,Apni salaheyat kaha lagai,Hume maloom hai joh khulam-khula kafir hai unkey leye wazney amal ka masla hee nahi hai. Amal unke toley jayengey joh apney aap ko ‘Musalman’ kethe thaey .Neakiyo ka palla bhari hai toh jannat mein aur buraiyon ka palla bhari hai toh dozak bhugat kar jannat mein jayengey.Allah farmata hai ”Unka badla wahi dozak hai ,is ley ki unhoney kufr(inkar) kiya ,aur hamari ayato,aur hamarey rasoolo ki hansi udai.”

(Surah 18 Ayat 106)

Allah ek Aur jagah farmatey hai ..

”Quran par imaan nahi rakhta woh joh Quran ke Haram kiye huey ko haram na jane.

(Al-Quran).

Insano ney magrb(west) ki material taraqi ko daleel banaya hai uski tehzeeb sahi honey ki.Allah farmatey hai ”Aur us(insan) ko khoob paidawar milti thi,toh usney apney sathi sey baat kartey-kartey bol udha,’mai tugh sey maal mein aur adamiyon mein bad kar izzat mein hu.

(Surah 18 Ayat 34).

Yani Insan superior honey ke leye yeh daleel dey ‘ke mere paas tum se zyada maal hai aadmi(workers,army etc) hai, sara saman mere paas hai, isleye mai bada hu.’Tum kuan ho mughe nasiyat karney waley .

”Aur wah apney bagh mein is haal mein dakhil hua ,ki apney aap par zulm kar raha tha,usney kaha !mai nahi samghta ki yah bag kabhi tabah hoga.’

(Surah 18 Ayat 35)

‘I DONT THINK THIS WILL EVER PERISH’Yeh sentence aaj kitno ki zaban par hai.Insan ko thoda sa Allah nawaz deta hai Insan apney aap ko bada samghney lagta hai.Aur haqeqat ko kitney jaldi bhool jata hai.West ki har cheez galat nahi hai lekin hume unhe Quran Aur Sunnat mein parakh kar dekhna chayeyeh.

Is dajjal ki gumrahi bhut zyada hai humey dheerey-dheerey nikalna hoga ..

Sabsey pehle hume yeh baat yaad rakhni hogi ke yeh duniya ‘Imtehangah'(examination hall) hai.

Allah faramtey hai

”Jisney paida kiya hai muoat aur zindgi ko ,taki tumhe aazmaey,ki tum mein sey kuan accha amal karney wala hai? Aur wah badi takat wala ,maaf karney wala hai.

(Surah 67 Ayat 2)

”Magar Insan ka yeh haal yeh hai ki jab izzat aur nemat dekar uska ‘Rab’ usey aazmata hai toh kush hokar kehta hai ke mere ‘Rab’ ne mughey izzat di.Aur jab wah usey aazmata hai(ki)uski rozi us par tang kar deta hai toh kehta hai,’Mere Rab ney mughey zaleel kiya’.

(Surah 89 Aayat 15,16)

In ayat ka kiya matlab hai? NA YAHA KI IZZAT,IZZAT HAI ..NA TANGI YA PARESHANI ZILLAT HAI.IZZAT BHI IMTEYHAN HAI AUR ZILLAT JISEY HUM SAMGHTEY HAI WOH BHI IMETHAN HAI ..

BALKI ZILLAT WALA IMETHAN ZYADA ASAN HAI KYO KE IS IMETHAN MEIN INSAN ALLAH KO NAHI BHULTA.

Huzur(saws) ne farmaya ‘Kam ho cheez joh kifayat kar jaye behtar hai usey joh zyada ko lekin gafil kar dey.’
Allah farmatey hai .

”Aur humney is Quran mein logo key leye tarah-tarah ki misaley bayan kar di,magar insan sabsey badkar jhagralu hai.Aur hum joh rasool’o ko bheja karte hai toh kefal isleye ki kushbhari sunaye,aur (azab sey) daraye ;aur joh kafir hai wah nahaq jhagrey nikaltey hai taki usko haq sey fisla dey ;aur unhoney hamari nishaniyo ko aur uski jissey unhe darya gaya hai mazak kartey hai.

(Surah 18 Aayat 54 &56)

Momin Allah ke Fasley par sabr karey hum har cheez ki haqiqat nahi bati ja sakti hai .

”’Aap mere sath sabr na kar sakengey.

(Surah 18 Ayat 67,72,75)

Kuch ase hi batein Hazrat Khijr(as) ney Musa(as) sey kahi thi .Allah ki hikmat hum nahi samgh saktey,Jismey humey taqleef dard dekhta hai woh cheez hamarey leye bhalai ho sakti hai ,is duniya ka ek zahir hai ek batin(chupa) hua ,Hume pata nahi hota .Humey akherat ke leye mehnat karni chayeyeh ,Hamara maqsad Allah ki raza hona chayeyeh

” Aur insan usi tarah burai mangta hai ,jis tarah bhalai ki dua mangta hai,aur insan hai hee bada jaldbaz.

(Surah 17 Aayat 11)

.Hum nahi pata taqleef ke pardey mein bhalai aa rahi hai ,jisey hum khair samgh rahe woh khair na ho,humey cheezo ke zahir(face) sey muttasir (impress) nahi ho na chayeyeh .Humey apney akherat ke barey mein bhut fikr hone chayeh ,Kadam-kadam par dhoka hai,fareb hai.

Hume Allah sey dua karni chayyeh ke Allah ne dhoko se bachahey .Har chez ka ek zahir hai ek batin hai insan zahir se dhoka kha jata hai,hamesha batin par nigah rakho. – yeh jo tahzeeb e nuaW aa rahi hai aur jungle ki aag ki tarah bad rahi hai is ka muaqabla karne ke liye aap ke andar ek azm(determination)hona chayeyeh ke duniya aap ko dakiya-nusee samghey aur aap unko bewakoof samghey aur apney upar athmad,yakeen ke sath shariat par pura amal karein.Is duniya ki chamak par mat jayeyeh.Allah sey dua karety rahne ki zarurat hai ke hamara khatma Imaan par ho..

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 1)


BISMILLAHIRAHMANIRRAHEEM

Allah farmata hai

“HUM NY YE (QURAN)MUB​ARAK RAAT ME NAZIL KIA. YAQINAN HUM DRANY WALY HAIN. IS RAT ME HAR HIKMAT WALY KAM KA FAISALA KIYA JATA HAI”

(DUKHAN 44

IN AYAT ME YE WZAHAT KI GAYI HA K QURAN PAK MUBARAK SHAB ME NAZIL KIYA GYA OR IS SHAB ME FAISALE KIYE JATY HAIN.

LAILATUL MUBARKA SE KYA MURAD HAI,

AAM MOLVIYO KA YE KHAYAL HAI K IS SE MURAD SHAB-E-BAR​AT HA.

JAB K TMAM MUTQADEEN, ​ MOHADESEEN ​, MUFASSIREE​N OR FUQHA K KEHNA HAI K LAILATUL MUBARKA SE MURAD LAILATUL QADAR HAI.

IN SAB KA KEHNA HA K QURAN PAK LAILATUL QADR ME NAZIL KYA GYA OR IS AYAT ME BHI NAZOOL-E-Q​URAN KA BYAN HAI.

LAILATUL QADAR KI TAREEF ME BHI WZAHT KI GAYI HAI K IS SHAB ME TAMAM UMOOR K FAISALE KIYE JAATE HAIN OR HAR QISM KI SALAMTI NAZIL HOTI HAI

(QURAN-97/​5),

IS SE SAF ZAHIR HAI K LAILATUL MUBARKA OR LAILATUL QADAR DO JUDAGAN RATIEN NAHI HAIN.

SURA BAQAR ME BHI IS AMAR KI WZAHAT YUN HOWEE HAI K

“HUMNE YE QURAN MAH-E-RAMZ​AN ME NAZIL KIYA”

(QURAN 2/185).

SHAB-E-BARAT RAMZAN ME WAQIE NAHI HOTI, AGAR AISA NA HO TOU QURAN PAK KA NAZOOL DO RATON ME LAZIM AYEGA.

OR YE MAN’NA PADEGA K FAISALY BHI SAAL ME DO MARTABA KIYE JATEY HAIN.

HALAN’K SAHABA KARAM, TABAEEN AUR MUTQADEEN ME SE KOI BHI IS KA QAIL NAHI RAHA.

WO LAILATUL BARAT KO NA TOU ALAG HASIYAT DETY THY OR NA IS RAT KO DUSRI RATON PAR KOI FOQIYAT DETY THY.

YANI DAUR-E-SAHA​B OR KABAR TABAEEN K ZAMANY ME SHAB-E-BARAT KA KOI WAJOOD NA THA.

MUTQADMEEN ​ ME SIRF HAZRAT AKRAMA (R.A)KA KHAYAL HAI K LAILATUL BARAT NISF SHABAN KI SHAB HAI,

KHUD SOOFIYA BHI IS K QAIL RAHE K NAZOOL QURAN PAK SHAB-E-BAR​AT ME HOWA.

JESA K GHAZALI (R.A) (WAFAT 505 H) KI AEHYA-E-UL ​OOM OR SHEIKH ABDUL QADIR JILANI (R.A) (WAFAT 561 H) KI GHAUNYATUTALEBIN SY WAZAH HOTA HAI.

DRASAL YE DAWA K QURAN PAK DO BAR NAZIL HOWA,

PEHLI MARTABA SHAH WALI ULLAH (R.A) (WAFAT 1763) NE HAJJATUL BALGHA ME KAHI, UNHO NE YE BAT IS LIYE KAHI K QURAN KA RAD BHI NA HO OR BUZURGO KA ANDHA ETQAD BHI QAIM RAHE.

PHIR MOLANA SHABBIR AHMED USMANI (WAFAT 1951) OR

MOLANA AEHTASHAM UL HAQ THANVI NE BHI IS TAREEQAY KO APNAYA.

LEKIN LUTF KI BAAT YE HAI K SHAB-E-QADAR K WAQT IN AYAT KO SHAB-E-QAD​AR KI FAZEELAT ME PESH KAR DIYA JATA HAI OR SHAB-E-BAR​AT KY WAQT SHAB-E-BAR​AT KI SADAQAT K LIYE PESH KAR DIYA JATA HAI.

YANI IN AYAT KO JIS K SATH CHAHA MUNSALIK KARDIYA.

TAFSEER OR FIQHA KA YE MUSALIMA USOOL HAI K AGAR KOI AYAT MUTHAMIL MAENY NAZAR NA AYE TOU IS KI TAFSEER QURAN PAK HI KI DOOSRI AYAT SE KI JAYEGI.

OR SIRF WOHI MEANING MURAD LIYE JAIEN GAY, JIS KI TAEED QURAN PAK KI AYAT SY HO.

ALLAH TALA KA YE FARMANA K

“HUMNE MAH-E-RAMZ ​AN ME QURAN PAK NAZIL KYA”

OR PHIR YE KEHNA K

“HUM NE QURAN LAILATUL QADAR ME NAZIL KYA”

YE DONO BAATEN WAZAH HEIN. AESY WAZAH BYAN KI MOOJODGI ME EK MUSHTABA RAWAYYA IKHTIYAR KARNA OR BATOR KHUD YE TASSAWUR QAIM KAR LENA K QURAN PAK DO MARTABA NAZIL HOWA, AIK ILMI KHYANAT HAI.

JAB K TAMAM MUFASAREEN ​ IS KY QAIL HAIN K LAILATUL MUBARKA SE LAILATUL QADAR MURAD HA TO PHIR KOI WAJA NA THI K IN TAMAM ULMA OR AAIMA KA QOL KO TARAK KAR K SIRF AKRAMA HI KA QOL IKHTYAR KYA JAYE.

HIND O PAK KY AKSAR ULMA OR MUQALA NAWASIYO NY AKRAMA OR SHAH WALI ULLAH KI TAQLEED KY ELAWA KOI TEHQEEQ NAHI KI,

NA UNHO NE YE MALOOM KARNY KI KOSHISH KI K DEGAR MUFASAREEN ​ KI RAYE KYA HAI.

IN KI TEHREER KO DEKHNY SE ANDAZA HOTA HAI K YE SAB IN K APNY KHAYALAT HAIN JIN KA QURAN MAJEED SE DOOR KA BHI KOI WASTA NAHI BAL K UNHO NE ZAEEF RIWAYAT SE MAROOB HOKAR QURAN PAK KO IN K MUTABIQ DHAL LENY KI KOSHISH KI HAI.

AKRAMA, IBN-E-ABBAS K GHULAM THY OR IN SE RIWAYATEIN ​ BYAN KI HEIN.

IN K MUTALIQ IMAM ZAHBI KA KEHNA HAI K

“IS KY KHAYALAT K BAES IS KI ZAAT ME KALAM KYA GYA NA K HAFIZA K BAES”

IMAM BUKHARI (R.A) NE IS PER AETAMAD KYA LEKIN IMAM MUSLIM NE IJTINAB KIA OR IS SE BOHT KAM RIWAYAT LI.

OR WO BHI IS WAKT JAB DUSRA RAWI MOJOOD HO.

IMAM MALIK (R.A) NE 1 YA 2 HADITHS K ELAWA IS SE IJTINAB KIYA.

ABDULL​AH BIN HARIS KA QOL HAI K MAIN ALI BIN ABDULLAH BIN ABBAS KI KHIDMAT ME HAZIR HOWA TO WAHAN AKRAMA ZANJEERO ME BANDHA PARA THA. MAINE KAHA; AAP ALLAH SE NAHI DARTY? UNHO NE JAWAB DIYA! YE KHABEES MERE BAP (FATHER, ABDULLAH BIN ABBAS) PAR JHOOT BOLTA HAI. BEHAR HAL MOHADASEEN ​ NE AKRAMA KO GHAIR SAQA QRAR DIYA.

YAQOOB AL HAZRAMI NE APNY DADA SE NAQAL KYA HAI K AIK BAR AKRAMA MASJID K DARWAZY PER KHADE HO KAR KEHNE LAGA

“IS MASJID ME JITNY LOG HEIN SAB KAFIR HEIN”

WO KHARJIYO K 1 FIRQE ABAJIYA KA HUM- KHAYAL ​THA.

IN ULAMA KO JO AKRAMA KI RIWAYAT KO MANTE HAIN,

YE CHATE HEIN K WO PEHLE AKRAMA KI SADAQAT SABIT KAREN PHIR IS PER BEHES KARIN K IS KA QOL DURST HA YA NAHI.

HAIRAT TO IS BAT PER HAI K AKRAMA TO UMMAT MUSLIMA KO WAJIB UL QATAL TASSAWUR KARTA HAI OR HUM IS KI RIWAYAT PER APNY AQAID KI BUNYAD RAKHTE HAIN

JAHAN TAK RIWAYAT KA TALUQ HAI,

HAZRAT AYESHA(RA) SE 1 RIWAYAT BAYAN KI JATI HAI JO HAZRAT AYESHA (R. A)PER SARHEE BOHTAN HAI,

TIRMAZI KI RIWAYAT YUN HAI

“MAINE 1 RAT RASOOL (S.A.W) KO NAHI PAYA. MAIN (TALASH ME) NIKLI TO AAP (S.A.W) BAQI ME THEY AAP (S.A.W) NE POOCHA TU IS SE DARTI HAI K ALLAH OR IS KA RASOOL TERE SATH ZYADTI KAREGA. MAIN NE ARZ KYA AE RASOOL (S.A.W) GUMAN KYA THA K AAP APNI DEGAR AZWAJ K PAS GAYE HEIN. AAP (S.A.W) NE FARMAYA ALLAH TALA NISF SHABAN ME ASMAN SE DUNYA KI JANIB NAZOOL FARMATE HAIN OR BANU KALB KI BHEERO (SHEEPS) K BALO KI TADAD SE ZYADA LOGO KI MAGHFARAT FARMATA HAI”

ISI RIWAYAT PAR TAMAM QISSE KI BUNYAD RAKHI GAYI HAI OR MUSALMAN IS RAAT QABRISTAN K CHAKKAR KAT’TE YA MASJID ME SHAB BEDARI KARTE NAZAR AATE HAIN.

OR ISSE 1 ZAROORI AMAL TASSAWUR KARTE HAIN JIS KA TARK INHE KISI HAL GAWARA NAHI.

HALAN’K MOHADASEEN ​ KI NIGAH ME IS RIWAYAT KI KOI HESIYAT NAHI KHUD IMAM TARMAZI (WAFAT 276 H) NE ISE RIWAYAT KAR K IS PER SHADEED JIRHA KI HAI,

HERAT KI BAT HAI K HUMARE ULMA TIRMIZI KI IS RIWAYAT KO BAYAN KARTE HAIN

MAGAR IMAM TIRMIZI NE IS PER JO BEHES KI HAI IS PER NAZAR NAHI KARTY.

YE AMAR BHI GHOR TALAB HAI K JAB IS RAT KO ITNI FAZEELAT HASIL THI TOU RASOOL (S.A.W) NE SIRF QABRISTAN JAANE PER KYO IKTIFA FARMAYA OR KOI DOOSRA AMAL ANJAM NA DIYA.

IS RIWAYAT ME SHAB BEDARI KA BHI KOI ZIKAR NAHI, AGAR IS RAT KO ITNI FAZEELAT HASIL THI TOU ZAROORI THA K AAP (S.A.W) PEHLE SAHAB KARAM KO AZWAJ-E-MUTHARAT KO BYAN FARMATY.

TA K SAB IS KI FAZEELAT KO HASIL KARSAKTY OR KAM AZ KAM HAZRAT AYESHA (R.A) KO TOU (NAOOZUBILLAH) AAP (S.A.W) KA PEECHA KARNY KI ZAROORAT PESH NA ATI.

RIWAYAT SE YE TASSAWUR MILTA HA K RASOOL (S.A.W) NUIKHFA SE KAM LIYA THA.

YE AMAR BHI SOCHNY KY QABIL HAI K SURA DAKHAN MAKKI SURA HAI OR HIJRAT SE TAKREEBAN 4 SAL PEHLY NAZIL HOWEE.

JAB K YE WAQYA AGAR HAZRAT AYESHA (R. A) SE SHADI K FORAN BAD BHI PESH AAYA TO HIJRAT KY 16 MONTHS BAD KA WAQYA HOGA.

YE NA MUMKIN C BAT HAI K SURA DAKHAN K NAZOOL K 5 SAL BAD SHAB-E-BAR​AT KI FAZEELAT MADEENY MAE ZAHIR KI GAYI HO OR IS TAMAM MUDDAT ME LOGO KO IS KI FAZEELAT SE LA ILM RAKHA GYA HO.

RIWAYAT ME I LAFZ KI MOJODGI SE TU YE ZAHIR HORAHA HAI K WAQYA HIJRAT K KAYI SAAL BAAD PESH AYA KYO K HAZRAT AYESHA (R.A) FARMA RAHI HAIN K MERA GUMAN THA K AAP (S.A.W) APNI AZWAJ K PAS GAYE HON GY, YANI YE WAQYA IS WAKT KA HAI JAB AAP (S.A.W) K NIKKAH ME MUTADID AZWAJ THIEN.

IS RIWAYAT SE 1 OR BHI MASLA PEDA HOGA, K YE WAQYA 8 HIJRI SE PEHLY KA HAI YA BAD KA, AGAR YE KAHA JAYE K IS SE QABAL KA HAI TOU IS WAKT TAK QABRO KI ZYARAT MANA THI.

OR AGAR KAHA JAYE K YE WAQYA 8 HIJRI K BAD KA HAI TOU SURA DAKHAN K NAZOOL KA 12 SAL BAD IS KI FAZEELAT KA ILM HOWA.

TIRMIZI ME YE RIWAYAT MUKHTASIR HAI.

PHIR JAISE JAISE ZAMANA GUZARTA GAYA IS PER HASHIYE CHARTEY GAYE HATTA K YE 1 TAWEEL DAASTAAN BAN GAYEE.

OR IS ME ITNA DAKHLI TAZAD PEDA HOWA K AL-AMAN.

DUSRI RIWAYT BHI HZ AYESHA (RA) HI SE MANSOOB HAI OR IS K RAWI BHI ARWA HEIN.

RIWAYAT YE HAI K

“HZ AYESHA (R.A) FARMATI HEIN K JAB NISF SHABAN KI SHAB HOWI TO RASOOL (S.A.W) MERE BISTAR SE KHAMOSHI SE NIKAL GAYE PHIR FARMANY LAGE, KHUDA KI QASAM, MERA BISTAR RESHAM KA THA NA QAZKANA KATAN KA OR NA SOF KA, MAIN NE POOCHA SUBHAN ALLAH PHIR WO KIS KA BANA HOWA THA, FARMAYA IS KA TANA BAALON KA OR BANA OONT (CAMEL) K BALO KA THA.

MAIN NE DIL ME YE KHYAL KYA K RASOOL (S.A.W) APNI BAZ AZWAJ K PAS TASHREEF LE GAYE HEIN. ME KHARI HOWEE OR AAP (S. A.W) KO GHAR ME TALASH KYA, ME NE APNY HATH AAP (S.A.W) K QADMO PER BULAN KAR DIYE OR AAP(S.A.W) ​ SAJDY ME THY.

MAINE NE AAP (S.A.W) KI DUA YAD KAR LI. AAP (S.A.W) FARMA RAHE THY (AE ALLAH) MERE DIL OR MERE KHYAL NE AAP KO SAJDA KYA, OR MERE DIL AAP PER EMAN LAYA. MAIN NEMATO K SATH AAP KI JANIB MUTAWAJA HOTA HOON OR AAP K SAMNY APNY GUNAHO KA ETRAF KARTA HOON. MERI MAGHFART FARMA DIJYEE KYO K AAP K ELAWA KOI GUNAHO KI MAGHFART NAHI KAR SAKTA.MAIN AAP K AFO K ZARYA AAP KY ATAB SE OR AAP KI REHMAT K ZARYE AAP KI SAZA SE OR AAP KI RAZA K ZARYE AAP KI NARAZGI SE PANAH MANGTA HOON OR AAP K ZARYE AAP KI ZAT SE PANAH MANGTA HOON, MAE AAP KI SANA KA SHUMAR NAHI KARSAKTA AAP KI ZAT AESI HI HAI JESY AAP NE APNI KHUD SIFT BYAN FARMAI HO.

HAZRAT AYESHA FARMATI HAIN; RAOOL (S.A.W) SUBAH TAK KHARY RAHE OR BETHTY RAHE HATTA K AAP (S.A.W) K QADMO PER WARM AGAYA.

MAIN AAP KY CHOKY MARTI OR KEHTI THI MERE MAA BAP AAP (S.A.W) PER QURBAN,

KYA ALLAH NE AAP KY AGLY PICHLY GUNAH MAAF NAHI FARMAYE, KYA ALLAH NE AAP K SATH WESA NAHI KYA,

AAP (S.A.W) NE FARMAYA KYA MAE SHUKAR GUZAR BANDA NA BANOO?

AE AYESHA KYA TU JAANTI HAI K IS RAT ME KYA HOTA HAI, MENE ARZ KYA, KYA HOTA HAI…

AE AYESHA KYA TU JANTI HAI K IS RAAT ME KYA HOTA HAI,MENE ARZ KYA, KYA HOTA HAI.

AAP(SWS) NE FARMAYA IS SHAB ME IS SAAL PAIDA HONY WALO OR MARNY WALO K NAAM LIKHY JATY HEIN, ISI SHAB ME RIZQ NAZIL HOTA HAI OR AMAL O AFAL UTHAYE JATY HEIN,

MAINE ARZ KYA YA RASOOLALLA​H(SAS) KOI SHAKS ALLAH KI REHMAT K ZARYE JANNAT MAE DAKHIL NA HOGA AAP (SWS) NE FARMAYA NAHI JAB TAK ALLAH MUJHE APNI REHMAT ME NA DHANP LE.

PHIR AAP (SWS) NE APNY SAR OR APNY CHERAY PER HATH PHERA (DUA K BAD DONO HATH PHERY JATY HEIN, AIK HATH NAHI) IS RIWAYAT KI SANAD ME KHAMIYAN PAEE JATI HEIN.

MANVI LEHAZ SE BHI KHAMIYAN MOOJOOD HIEN.

1.PEHLI RIWAYAT ME BAQI JAANE KA ZIKAR THA, YAHAN WO ZIKAR HI UDA DIYA GYA, IS TARHA HAR DO RIWAYAT ME BAHAM TAZAD HA, SAWAL SIRF ITNA HA K KYA YE DO WAQIYAT HEIN YA AIK WAQYA. AGAR DO WAQYAT HEIN TOU KYA HAZRAT AYESHA (R.A) ITNI KAM FEHaM THIEN K BAR BAR IS QISAM K WAQIYAT PESH ANY K BAWAJOOD HAMESHA BHOOL JATI OR BAR BAR TAKRAR K BAWAJOOD IS RAT KI KOI FAZEELAT BYAN NAHI KARTI.

2.IS RIWAYAT ME JIS DUA KA ZIKAR HAI WO 1 DUA NAHI BAL K MUTADID DUAIEN HEIN JINHE RAAWI NE MUKHTALIF MAQAMAT SE YAKJA KAR K SHAB-E-BARAT SE JOR DIYA.

3. YE JUMLA “YA RASOOLALLA​H (S.A.W)AAP ​K TO AGLY PICHLY GUNAH MAAF HOCHUKY HEIN” YE HZ AYESHA KA QOL NAHI BAL K DEGAR SAHABA KA QOL HAI JO DOOSRI HADEESO SE CHORI KAR K YAHAN JOR DIYA GYA.

YE BAT BHI ZEHN NASEEN RAHE K RASOOL (S.A.W) TAMAM RAT EBADAT NA FARMATY THY JIS KA ZIKAR QURAN

(73/2 SE 4)

ME MILTA HAI OR IS KI TAEED ME LATADAD HADITH MOJOOD HEIN.

4.SHAB-E-BAR​AT K SILSALY ME JITNI RIWAYAT HEIN IN ME SE KISI ME BHI TAREEKH (DATE) KA ZIKAR NAHI ” NISF SHABAN WALI MANTAQ BHI AJEEB HAI, AGAR NISF SHABAN YANI 15 TH SHAB KO EBADAT KI JAYE OR CHAN 29 TH KO HOJAYE TOU NISF SHAB KYA REH JAYE GI.

LAFZ BARAT KI TEHQEEQ BHI ZAROORI HAI.

LAFZ TABRA BARAT HI SE MUSHTAQ HAI, BARAT K MEANING HIEN BEZARI YA IZHAR-E-NA ​FRAT.

SURA TOBA KA DOOSRA NAM SURA BARAT HAI KYO K IS SURA ME KUFFAR OR MUSHREKEEN ​ SE BARAT KA ELAN KYA GYA HAI.

IN MEANINGS K PESH NAZAR YE BAT BHI GHOR TALAB HAI K SHAB-E-BAR​AT ME KIS BAT SE BEZARI KA IZHAR KYA JATA HAI OR IS NAM KI IBTADA KAB SE HOWEE.

KISI AIK HADEES ME BHI LAFZ BARAT ISTAMAL NAHI HOWA.

FIRQA AEHL-E-BAT​IL KA AQEEDA HAI K IS RAT IS FIRQY K LOG IMAM MEHDI SE IN K KHIROJ KI YANI BAHIR NIKALNY KI DAKHWAST KARTY HEIN TA K MOMINEEN RAFZIYO KI AEANAT KARIN OR MUNKAREEN YANI AEHLE SUNNAT KA SAFAYA KARIN.

IS TARAH AEHL-E-SUN ​NAT OR SAHABA SE BEZARI KA IZHAR KARTY HEIN ISI LIYE IS SHAB KA NAM BARAT HAI OR YE SHAB TABARRA HAI,

LUTF YE HAI K YE FIRQA YE KHIDMAT APNI CHALAKI SE AEHL SUNNAT SE LE RAHE HIEN.

YE BAT AFSOS NAK HAI K ISLAM KO JITNA NUQSAN SOOFIYA NE APNI LA ILMI SE POHNCHAYA SHAYED ZANDEEQO OR RAFZIYO NE BHI POHNCHAYA. ​

UNHO NE JO RIWAYATEIN ​ BYAN KI HAIN IN ME SE AIK BHI SEHAT K SATH SABIT NAHI KI JA SAKTI K YE HADEES-E-R​ASOOL (S.A.W) HAIN.

SHAB-E-BAR​AT KI RIWAYAT KA TALUQ HADITHS K 3RD & 4 TH DARJEY SE HAI OR YE TAMAM RIWAYAT HADEES KI 3 RD YA 4 TH TABQAY KI KITABO ME PAEE JAATI HEIN YA KUTAB-E-TA SSAWUF OR BAZ TAFASEER ME MILTI HEIN.

SHAB-E-BAR​AT SE MUTALIQ JITNI BHI RIWAYAT GHUNYATUTTALIBEEN ME PAEE JATI HEIN ABU NASAR OR HAT BULLAH SE MARWI HEIN.

IN RIWAYAT ME BHI BAHIMI TAZAD HAI,JIS SE YE SHUBA PEDA HOTA HAI K GHUNIYATUTTALIBEEN SEREY SE SHIKH ABDUL QADIR JILANI KI TASNEEF HI NA HO.

SEHIKH ABDUL QADIR JILANI KI DOOSRI KITAB FATHA-UL-G​HAIB ME BHI HADEES KA YAHI HAAL HAI.

PEHLY OR DOOSRY TABQAY ME IN KA KAHIN WAJOOD NAHI.

TEESRY TABQAY ME BHI SIRF IN KITABO ME YE RIWAYAT PAEE JATI HEIN JIN K MUSANNIF NE AEHTIYAT SE KAM NAHI LIYA.

HAZRAT AYESHA (R.A) SE AIK RIWAYAT MARVI HAI: AIK RAAT RASOOL (SAW) UTHAY, KAPRAY PEHNY OR GHAR SE BAHAR TASHREEF LE GAYE. MAINE (HAZRAT AYESHA (R.A)) APNI BANDI BAREEDA KO PEECHA KARNY KA HUKUM DIYA. IS NE AAP (S.A.W) KA PEECHA KYA, HATTA K AAP (S.A.W) BAQI TASHRIF LE GAYE.

IS K BAD 1 KINARY PER JAB TAK ALLAH NE CHAHA AAP(S.A.W) KHADE RAHE, IS K BAAD WAPIS HUWE.BAREEDA PEHLY WAPIS AGAYEE.

IS NE MUJ SE TAMAM WAQYA BYAN KYA. MENE SUBA TAK TO HUZOOR (S.A.W) SE KISI BAT KA ZIKAR NAHI KIA, SUBAH AAP (S.A.W) SE WAQYA BYAN KYA. AAP ( S.A.W) NE FARMAYA MUJE IS LIYE BHEJA GYA THA K MAIN AHL BAQI KI SALWAT O JANAZA PADHU, YA IN K LIYE DUA-E-MAGH ​FARAT KAROON.

JAB ​ K SURA TOBA ME HAI

“NABI KO OR IN LOGO KO JO EMAN LAYE HEIN ZEBA NAHI HAI K MUSHRIKO K LIYE MAGHFIRAT KI DUA KARIN CHAHE WO IN K RISHTEDAR HI KYO NA HON

(AYAT 183).

ABU MOHIYA SE RIWAYAT HAI; MUJE (YANI RASOOL (SAW)) HUKUM DIYA GYA THA K MAIN AHLE BAQI K LIYE DUA-E-MUGH ​FARAT KARUN IS LIYE MAE IN K LIYE DUA-E-MUGH ​FIRAT KARNA CHAHTA HOON. PHIR AAP (S. A.W) BAQEE TASHREEF LE GAYE OR AHLE BAQI K LIYE DUA-E-MUGHFIRAT KARNY K BAD FARMAYA…

FARMAYA! AE ALLAH TU NE MUJE IKHTIYAR DIYA HAI YA TOU MAE DUNYA K KHIZANY OR IS KI DIWAMI ZINDAGI PASAND KAR LOON YA PARWARDIGA​R SE MULAQAT PASAND KAR LOON. MAINE APNE PARWARDIGAR KI MULAQAT KO PASAND KYA.

ISI RAT K BAD SUBAH AAP (S.A.W) KO WO TAKLEEF SHURU HOWEE JIS ME AAP (S. A.W) IS WAFAT HOWEE.

GOYA YE WAFAT SE 5 ROZ QABL KA WAQYA HAI, YANI AGAR RASOOL (S.A.W) KI WAFAT 9 YA 12 RABI UL AWAL KO HOWI TO BAQI ME JAANE KA WAQYA SAFAR K MAHEENY ME HOWA HOGA, OR IS SE PEHLY RASOOL (SAW) KABHI RAAT KO BAQI TASHREEF NAHI LE GAYE THY.

IS SE YE BAT WAZAH HOJATI HAI K SHAB-E-BAR​AT OR BAQEE KI KAHANI SAR A SAR JHOOT OR FARAIB HAI.

AURTON ​ K LIYE QABRISTAN JANY KI MUMANIYAT HAI, AESI SOORAT ME YE DAWA K UMM UL MOMINEEN (R.A) BAQEE TASHREEF LE GAYEIN THEIN AIK KHULA TABAARA HAI.

SHEIKH ABDUL QADI JINAL (WAFAT 561 H) NE HAZRAT AYESHA (R.A) KI 1 RIWAYAT IS SANAD SE NAQAL KI HAI: HUMAIN ABU NASR BIN MUHAMMAD NE KHABAR DI, WO APNY BAP (ABU ALI AL HUSSAIN) SE RIWAYAT KARTA HAI , WO APNI SANAD SE HASSHAM BIN ARWA SE

WO HAZRAT AYESHA (R.A) IS TARHA HAMEN ABU NASR K BAP NE HASSHAM TAK KO SANAD BYAN NAHI KI, HALAN’K IN DONO K DARMYAN 350 SAL KA FARQ HAI RIWAYAT YUN HAI

“RASOOL (S.A.W) ROZE RAKHTY HATTA K HUM KEHTY K AB AAP (S.A.W) AFTAAR NA FARMAEIN GE OR JAB AAP (S.A.W) AFTAR KARTY TO HUM KEHTY K AB AAP (S.A.W) ROZY NA RAKHIEN GE. OR AAP (S.A.W) KO SHABAN ME ROZY BOHT MEHBOOB THY. MAE ( HAZRAT AYESHA (R.A)) NE ARZ KIYA YA RASOOL (S.A.W) KIYA BAAT HAI K MAIN AAP (S.A.W) KO SHABAN ME BOHT ROZY RAKHTY DEKHTI HOON AAP (S.A.W) NE FARMAYA AE AYESHA YE AISA MAHINA HAI JIS ME IS SAAL MARNE WALO K NAAM LIKH KAR MALAK UL MOT KO DIYE JATY HEIN OR MAIN YE MEHBOOB RAKHTA HOON K JAB MERA NAAM LIKH KAR DIYA JAYE TO MAIN HAALAT ROZA ME HOON.

ABU NASR K WALID K KEHNA HAI KA HASSHAM NE YE RIWAYAT HAZRAT AYESHA (R.A) SE NAQAL KI HAI, JAB K HASSAM KI PEDAISH HAZRAT AYESHA (R.A) KI WAFAT K 3 YA 4 SAL BAAD KI HAI.

TIRMIZI ME HI HAZRAT ABU HARERA (R.A) SE RIWAYAT HAI K RASOOL (S.A.W) NE IRSHAD FARMAYA K

“JAB NISF SHABAN HOJAYE TOU ROZY NA RAKHO”

YE AIK ATAL HAQEEQAT HAI K SAB SE AFZAL RAAT LAIALATUL QADAR KI HA.

IS RAAT K LIYE NA TOU KISI QISM KI KOI HADEES HA OR NA HI IS KI KOI DATE MENTION KI GAYEE HAI TA K LOG IS PER BHAROSA KAR K ZINDAGI BHAR KA AMAL TARK NA KAR DEIN. OR SHAB-E-BARAT QATAEE MENTION KAR DIYA GYA OR IS SHAB KA ILM HAR AIK KO HO GYA.

AGAR IS SHAB KI KOI FAZEELAT HOTI TOU ISY BHI KHUFYA RAKHA JATA, JIS TARAH LAILATUL QADAR KO RAKHA GYA.

SHEIKH ABDUL QADIR JILANI (R.A) NE BAZ GUMNAM ULMA KA AIK FATWA BHI NAQAL KYA HAI JO IS TARHA HAI:

BAAZ ULMA NE IN RATO KO JAMA KYA HAI JIN ME SHAB BEDARI MUSTAHIB HAI AESI RATIEN SAL MAE 14 HEIN.

1.MOHARRAM KI PEHLI RAT,

2. SHAB-E-AAS ​HOORA

3. RAJAB KI PEHLI RAT

4. SHABAN KI 15 SHAB,

5. SHAB-E-ARF ​A,

6. SHAB EID UL FITR,

7. SHAB EID UL AZHA,

8. RAMZAN KI 5 RATIEN AKHRI ASHRY KI

MUKHTASIR YE K SHAB-E-BARAT K MUTALIQ JITNI BHI RIWAYAT HEIN WO SAB MOHADASEEN ​ K NAZDEEN MOZU OR MUNKIR HEIN,

INME SE 1 BHI RIWAYAT AESI NAHI JIS PER ETAMAD KYA JASAKY.IBTADA ME TO IS QISAM KI RIWAYAT 1 KAHANI KI HESIYAT RAKHTI THI LEKIN BAD ME AANEY WALY SOOFYA NE IS PER MAZEED HASHIYE CHARHA KAR ISY DEEN KA AMAL BANADIYA OR BAAD K AANE WALE ANDHE MUQLEDEEN NE IN SOOFIYA KI KITABO KO DEKH KAR YE TASSAWUR KAR LIYA K SHAB-E-BAR​AT BHI DEEN KA KOI EHM RUKAN HAI. JIS KA TARK GUNAH HAI, HALAN’K YE SAB RIWAYAT FIRQA BATILA KI WUZA KARDA THI.

YOUSUF KOKAN UMRI

“SEERAT IBNE TEMIYA” MA LIKHTY HEIN

“IN RATO ME HAR GHAR ME HALWY PAKAYE JATY OR MASJIDO ME ROSHNI KA INTIZAM HOTA, SEHAN MASJID OR AETARAF ME BAZAR LAGTA HAR QISAM K BADMASH JAMA HOTY, THELAY WALY MASJIDO ME SADA LAGATY. AURATIEN BHI ZARQ BARQ LIBAS PEHN KAR OR PERFUME (ITAR) LAGA KAR NAMAZO ME SHAREEK HOTI,15 SHABAN KO KHAS TOR PER AURATIEN ZYADA AATI OR MAZARO PAR BHI HAZRI DETI.

GOYA SOFYA OR SUNNI HAZRAT NE FIRQA BATIL KI EID- E-GHADEER KI NAQAL ME 1 NEW EID EJAD KAR LI.

HAR DOUR ME ULMA NE IN BIDAAT KO BAND KARNY KI KOSHISH KI MAGAR AWAM KI AQEEDAT KUCH AESI THI K WO BAND HO HO KAR PHIR JAARI HOTI RAHIEN.

JESA K BYAN KYA JA CHUKA HAI K SHAB-E-BAR​AT K MOJID SHEA THY OR YE LAFZ TO SIRF DHOKA DENY K LIYE ISTAMAL KYA GYA WARNA DARASAL YE SHAB TABBARA THI,

SHEAYO NE SUNNYO KO DHOKA DENY K LYE IS K FAZAIL ME RIWAYAT WUZA KAR K PHELAEIN YAHI WAJA HAI MOJOODA DOR K SUNNIYO PER SHEAAT KA GHALBA HAI.

15 TH SHABAN KI TAKHSEES IS LIYE HA K SHEAYO K 12 TH IMAM KI WILADAT MUBAYYAN TOR PER IS RAAT KO HOWEE THI, SHAB-E-BAR​AT ME AATISH BAZI KI JO MAZMOOM RASAM RAIJ HAI WO MAJOOSI ASR KA KHULA SABOOT HAI.

IRAN K AIK AIK SHEHAR ME AATISH KADY BANY HOWY THY JO HAZRAT UMAR (R.A) OR HAZRAT USMAN (R.A) KI ZAMANY ME THANDY KIYE GYE.

BAAZ LOG KEHTE HAIN SHAB-E-BAR​AT SE PEHLY KOI MAR JAYE TO JAB TAK IS K LIYE FATIHA SHAB-E-BAR​AT NA KYA JAYE WO MURDO ME SHAMIL NAHI HOTA YANI IS KI ROOH BHATAKTI PHIRTI HAI,

JO KHALIS HINDUO KA AQEEDA HAI,

YE SAB BAATEN JAAHIL MULLAO KI KHUD SAKHTA HAIN JIN KA HAQEEQAT ME KOI WAJOOD NAHI.

MOLANA ASHRAF ALI THANVI APNI KITAB “ISLAH AR RASOOM” ME LIKHTY HEIN K

“MUNJAMLA IN RASOOM K SHAB-E-BAR ​AT KA HALWA OR EID KI SAWAYAN OR AASHOORA MOHARRAM KA KHICHRA OR SHARBAT WAGHERA HAI, SHAB-E-BARAT ME HADEES SE IS QADR SABIT HAI K RASOOL (S.A.W) BA HUKUM ALLAH TALA JANNAT UL BAQEE TASHREEF LE GAYE OR AMWAT K LIYE ASTAGHFAR FARMAYA, IS SE AAGY SAB BIDDAT HAI”

(SPELLING MISTAKE K LIYE SORRY)

ALLAH HUMAIN IS HAQEEQAT KO SAMAJNY KI TOFEEQ ATA FARMAYE (AMEEN)